تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب ابر لاویانه
22 / دی / 95
بـه طـور کـامـلـا یـهـویــــی و اشـتـبـــاهـی اسـکـریـن شـات از یـه قـسـمـت ِ حـسـاس چـتـمـون کـه چـنـد روز از اون مـاجـرا مـیـگـذشـت رو  بـرا خـودش فـرسـتـادم !
و کـلـی هـم پـی ام دادم!!!
اصـلـا هـم حـواسـم نـبـود دارم بـه خـودش پـی ام مـیـدمـمـمـم
پـرسـیـد چـرا اسـکـریـن مـیـگـیـری؟
گـفـتـم نـگـه مـیـدارم!
نـاراحـت شـد!
گـفـت مـگـه شـک داری؟!
خـب مـن هـیـچـوقــــت شـک نـداشـتـم و نـدارم و نـخـواهـم داشـت! تـاکـیـد مـیـکـنـم "هـــیـــچـــوقـــت"
بـحـث نـاراحـتـی رفـت کـنـار! رسـیـد بـه کـنـجـکـاوی!!
مـنـم پـروژه ی چـنـد سـالـَم ُ لـو دادم مـتـاسـفـانـه!
مـجـبـور شـدم! مـیـفـهـمـی؟ مـجـبـورررر
چـنـد تـا شـات قـدیـمـی داشـتـم فـرسـتـادم بـراش!
قـشـنـگ حـس مـیـکـردم چـقـد هـنـگـه! خـخـخـخ
مـنـم بـودم هـنـگ مـیـکـردم!
مـیـگـه وااااای فـاطـمـه تـو چـقـد دیـووونـه ای! مـیـخـوای چـیـکـار ایـنـارو؟
مـیـگـم نـگـه داشـتـم بـعـدا بـخـونـیـم!
کـلـی ذوق مـیـکـنـه و مـیـگـه بـازم بـفـرسـت
نـذاشـتـم زیـاد لـو بـرهــآ! چـنـدتـا چـرت و پـرت فـرسـتـادم

خـوب خـوبـاش مـونـده
کـلـیــک  قـرار بـود اسـم بـرادرزادش ُ بـزارن بـهـار! ولـی گـذاشـتـن پـریـا و پـریـاخـانـوم الـان دوسـال و 4 روزشـه :)))
کـلـیــک وقـتـی دوم بـودم رفـتـیـم راهـیـان نـور! تـو راه یـه دوسـتـم بـا دوسـت ِامـیـر، دوسـت شـدن
آقـای مـنـم کـه حـســــاس تـاکـیـد مـیـفـرمـایـنـد کـه مـحـسـن چـیـزی از مـا نـدونـه و مـیـدونـه مـن فـوضـولـم مـیـگـه چـیـزی ازشـون نـپـرس

+ چـقـدر خـوبـه بـودنـت امـیـر... 

برچسب ها: لاویانه ،
[ 23 دی 95 ] [ 23:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / دی / 95
*مــکــالـمــه ای به وقـت دیــشـب:
_ فـاطـمــه احـتـمــالـا فـردا مــغـازمــون پـلـمــپ مــیــشـه
+ پـلـمــپ؟؟؟ براچـی؟
_ چـیــزی نـیــسـت، چـنـد روز پـلـمــپ مــیــشـه بعـد دوباره باز مــیــشـه
+ آهـان، خـب ایــنـطـوری کــه مــشـتـریــام کــمــتـر مــیــشـن
_ اره!

*مــکــالـمــه ای به وقـت امــروز:
+ امــیــر مــغـازه چـی شـد؟ پـلـمــپ شـد؟
_ نــــه
+ خـدارو شـکــر ولـی چـرا نـاراحـتـی؟
_ خـب پـلـمــپ مــیــشـد خـوب بود دیــگـه
+
عـه خـدا نـکــنـه پـلـمــپ شـه
_ اگـه مــیــشـد، چـنـدروز بیــکــار بودم، مــیــومــدم پـیــش خـانـومــم
+ بخـدا دیــوونـه ای!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 15 دی 95 ] [ 17:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / دی / 95
اصـلـا هـمـیـن پـیـشـرفـت هـای جـزئـی، انـقـد بـه چـشـم مـیـان، کـه ادم دوسـت داره بـال دربـیـاره تـا تـهـران پـرواز کـنـه، بـوسـش کـنـه، بـرگـرده!
بـا مـشـورت مـن مـیـخـواد بـره سـرویـس طـلـای خـواهـرشـو بـخـره ازش!
امـا تـاکـیـد کـردم، بـعـدا مـیـفـروشـیـم، یـکـی دیـگـه بـا سـلـیـقـه خـودم مـیـگـیـریـم!!
چـقـد خـوبـه کـه بـه فـکـرمـه :)
و صـد بـارررر هـم مـیـپـرسـه، " فـاطـمـه تـو راضـی ای بـگـیـرم؟! "

برچسب ها: لاویانه ،
[ 6 دی 95 ] [ 15:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30/ آذر / 95


ایــ↑ــن خیلی بده هـــا اما
ایــــن خیییلیییی خوبه! اصلا عـــــــــالـــــــی!


برچسب ها: لاویانه ،
[ 30 آذر 95 ] [ 15:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / آبـــان / 95
~ امــیـر ـوآسـه کــآر دآنـشـجـوـیـی ِ دآنـشـگـآهـ رـفـتـم
+ خـب؟
~ ـهـیـچـی دیـگـه، مــیـرم
+ چـرـآ؟
~ چـرآ دآرِهـ؟؟
+ ـنـِمــیـخـوآد بــرـی
~ مــیـخـوآـم یـکــم ـمـُـسـتـقـل شـم
+ الــآن فـقـط بــهـ فـِکــر دَرسـت بــآشـ
~ بــه دـرسـَم کــآری نـدآرهـ، ـمــیـخـونـم
+ خـب خـسـتـِهـ مــیـشـی
~ نـمــیـشـَمـ!
+ آخـهـ تـو مـُـشـکــلــتـ چـیـهـ کــه بــِخـوآیـ کــآر کــُنـی؟
~ مــیـخـوآم ـحـداقـَل نـِصـفـ شـَهـریـم ُ خـودم بــدمــ
+ فـآطـمــهـ مــن کـِـه مــیـشـنـآسـمــِتـ، حـَداقـل وآـسـه مـَـن بــهـونـهـ نـیـآـر
~ خخخخخ ـنـه بــَهـوـنـه نـیـسـت
+ شـهـریـَتـ بــآ مــن
~ لــآزِـم نـکــردِـه!! مــآ کــه هـَنـوـز نـسـبــَتـی نـدآریـمـ، کــه تـو بــِخـوـآی تـرمــی یـِه تـوـمـَـن بــدی
+ نـسـبـَـتـ مــیـخـوآـی چـیـکــآـر؟! تـو خـآنـومـَـمی! شـهـریـتـَم ـبــآ مــنـِهـ

# لــَجـبــآزیـآتـَمـ خـوبــِه :) اـمــآ مــن لــَجـبــآزتـَرـم ;) ســِهـ روز ِ مــیـرَـمـ سـرِـکــآر

برچسب ها: لاویانه ،
[ 25 آبان 95 ] [ 15:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / آبـــان / 95
+ اـمـیـر ایـن عـکـس ُ بـزآرـم پـروفـآیـلـمـ؟
× نــــــه
+ عـِه امـیـرررر ـچـرآآ؟!
× مـیـگـمـ نــه
+ امـیـر ایـنـکـهـ چـیـزی مـعـلـوـم نـیـسـت
× مـن ـدوسـت نـدـآرم بـزـآری پـروفـآیـلـت
+ بـآـشـه :(
× فـاـطـمـم؟ نـآرآـحـت نـشـو
+ خـب تـو ـبـگـو چـرآ نـذآرمـ؟
× اذـیـت نـکـن خـآنـومـمـ
+ بـآـشـه
× خـب مـن دـوسـت نـدآرـم کـسـی مـوهـآیـ خـآنـومـمـو بـبـیـنـهـ، ـبـعـدشـم بـآـشـه نـه! بـگـو چـشـمممـ
+ چـشـمـ

# تـو اـگـه غـــیـرتـ نـدآشـتـی کـهـ نـفـسـ مـن نـمـیـشـدـی...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 25 آبان 95 ] [ 15:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / آبـــان / 95
سـلـآم
چـقــد کـم مــیـآم وب! اصـلـا از مــن بـــعــیـد بـــودآآآآ
ایـن روزآ هـمــشـشـش مــهـمــون دآریـم!
مــآمــآنــم کـه دیـگـه کـآمــل فـهـمــیـده بـــآ امــیـر درارتــبـــآطـم و خـیـلـــی بـــرآم تــعــجـب آوره کـه نــمــیـگـه بـــآهـآش حـرف نــزن!!!
اون روز کـه قــرآر بـــود امــیـر بـــیـآد بـــیـمــآرسـتــآن مــلـآقــآت و نــشـد! حـآلـآ نــآرآحـتــه کـه کـآش مــیـشـد! و فـکـرمــیـکـنــه تــو نــظـر مــآمــآنــم و بـــآبـــآم بـــدقــول شـده و خـیـلــــی حـسـآسـه کـه کـسـی بـــدقــول بـــدونــش...
امــشـب مــآمــآنــم ازم پـرسـیـد بـــآ کـی قــرآر بـــود بـــیـآد؟ گـفـتــم نــمــیـدونــم! پـرسـیـد چـقــد حـرف مــیـزنــیـد و از ایـن مــدل سـوالـآ...
دیـدم حـتــمــا بـــد شـد کـه امــیـر نــیـومــد! حـرفـآی مــآمــآنــم ُ بـــهـش گـفـتــم، گـفـت چـه بـــد شـدآآآ حـداقــل زنــگـم نــزدم...
حـآلـآ تــصـمــیـم گـرفـتــه فـردآشـب زنــگ بـــزنــه خـونــمــون، جـمــعــه هـم احـتــمــآلـا بـــیـآد خـونــمــون...
بـــهـش مــیـگـم تــنــهـآ نــیـآ کـه بـــآز بـــهـونــه نــشـه کـه
تــنــهـآ اومــدی... مــآمــآنــش نــمــیـآد! یـعــنــی تــنــهـآ نــمــیـآد بـــآیـد یـکـی از خـوآهـرآشـم بـــآشـن کـه بـــه نــظـرم نــمــیـآن!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـمــیـن یـه جـمــلـه ی سـآده کـه هـیـچ مــعــنــی ای نــدآره یـعــنــی کـلـی حـمــآیـت! یـعــنــی پـشـتــمــههههههه   کـلـیــک


پ.ن : قضیه خواهرش حل شد! کلیــک
بعدا خبرشو میدم که چی شد...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 18 آبان 95 ] [ 22:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / مـهــر / 95
مــن بآ ذوق و هیــجـآن : امــیــرررر دآریــم پـنج سـآلـه میـشیــمممم...
تــو بآ حـآل گـرفتــه و نآرآحـت
: آره دآریــم پـنج سـآلـه مــیـشیـم...
مــن با حـس ضـد حـآل خـوردگـی
: پـس چـرآ نآرآحـتــی؟
تــو بآ حـآلـت کلـآفگـی
: مــن ایــن وضـعیــت ُ دوسـت ندآرممم! اَه! دوسـت دآرم اسـمــت بره تــو شـنآسـنآمم!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 9 مهر 95 ] [ 00:27 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / مـهــر / 95


تــو بـــعـضـی وبـــآ رفــتــم دیـــدم نـوشـتــن بـــه بـــه پـآیـــیـــز اومـد!
هــیـــچـوقـت از ایـــن کـه فــصـل عـوض مـیـــشـه، حـس خــآصـی نـدآشـتــم!
امـآ امـشـب یـــآدم افــتــآد درسـتــه حـافــظـم دآغـوووونـه امـآ تــو پـآیـــیـــز یـــه اتــفــآق خــوب هــم افــتــاد!
12  آبـــآن بـــود!
الــآن ایـــن اتــفــاق وآسـم خــوبـــه :)
خــیـــلــی خــوبـــه!
امـیـــدوارم خــوب بـــمـونـه! و چـنـد سـآل دیـــگـه بـــآ گـردش سـال هــآ و اومـدن ایـــن تــاریـــخ حـس خــوبـــی دآشـتــه بـــآشـم
دآریـــم پـنـج سـآلــه مـی شـیـــم بـــآ عـشـقـی کـه خــیـــلــی بـــرآم عـزیـــزه
حـتــی اگـر هــیـــچـکـسـی قـبـــولــش نـداشـتــه بـــآشـه
خــودم تــنـهــآی تــنـهــآی پـآش وآمـیـــسـتــم!
مـیـــگـی فــقـط بـــابـــات پـشـتــمـون بـــود و فــکـرمـیـــکـردیـــم کـمـکـمـون مـیـــکـنـه کـه اونـم تــقـریـــبـــا نـآرآضـی ِ
ولــی بـــه ثـآنـیـــه نـکـشـیـــده مـیـــگـی خــدآ پـشـتــمـه، کـمـکـم مـیـــکـنـه!
حـسـودیـــم مـیـــشـه! آره، بـــه حـس اطـمـیـــنـآنـی کـه داری، خــدآ پـشـتــتــه حـسـودیـــم مـیـــشـه!
مـیـــگـم پـس مـن چـی؟ مـیـــخــنـدی و مـیـــگـی بـــآز خــنـگ شـدی؟؟ آخــه مـن و تــو دآریـــم؟!
خــدآیـــآ؟ نـمـیـــدونـم بـــه چـه زبـــونـی شـکـرت کـنـم!
فــآرسـی بـــلــدم خــدآیـــآ شـکـرت :)
گـیـــلــکـی بـــلــدم خــدآیـــآ تــره شُـکـِر :)
انـگـلــیـــسـی بـــلــدم تــنـکـس گـآد :)
تــرکـی نـصـفــه مـیـــدونـم! الــلــه... :)
چـقـد زیـــآد بـــلــدم تــرکـیچـقـد مـن فــردآ بــعـد آزمـون ُ دوسـت دارمممم

برچسب ها: لاویانه ،
[ 8 مهر 95 ] [ 23:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / شهــریـور / 95
چـقـد دوسـت داری بـرگـردم شـهـرمـون، مـیـگـی از بـابـل انـصـراف بـده، شـهـریـت ُ خـودم مـیـدم
چـقـد تـلـاش مـیـکـنـی بـرا نـامـزدیـمـون
کـاش مـامـانـم مـیـتـونـسـت تـلـاشـتـو بـبـیـنـه
وقـتـی بـا عـشـق مـیـگـی مـَحـرمـَم شـدی طـلـا بـارونـت مـیـکـنـم و مـیـدونـم عـمـلـی مـیـکـنـی! نـمـیـدونـی خـودت بـرام یـه دنـیـایـی دیـوونـه
خـیـلـی بـیـشـتـر از قـبـل عـاشـقـت مـیـشـم وقـتـی مـیـگـی نـذر کـردم نـامـزد شـدیـم قـربـونـی کـنـم
قـبـلـا هـم نـذر کـردیـم! 24 / شـهـریـور / 94 نـذر کـردیـم، بـایـد بـه اونـا هـم عـمـل کـنـیـم
مـیـگـی اونـا چـیـزی نـیـسـت و حـتـمـا انـجـام مـیـدیـم
وقـتـی کـلـی نـقـشـه مـیـکـشـی و بـا ذوق بـرام تـعـریـف مـیـکـنـی، چـی مـیـتـونـم بـگـم؟
فـقـط مـیـتـونـم خـدارو شـکـر کـنـم
حـتـمـا بـابـات پـسـرکـوچـولـوش کـه الـان مـردی شـده بـرا خـودش ُ خـیـلـی دعـا مـیـکـنـه
چـقـد تـو نـظـرم دوسـت داشـتـی مـیـشـی وقـتـی بـیـن هـمـه نـقـشـه هـات مـیـگـی وقـتـی نـامـزد شـدیـم اولـیـن کـاری کـه مـیـکـنـم مـیـرم سـر خـاک بـابـام
مـیـگـم دیـگـه تـنـهـا نـه، مـنـم مـیـام! بـا هـیـجـان مـیـگـی اره حـتـمـا بـایـد عـروسـمـو بـبـیـنـه، بـبـیـنـه تـرکـونـدم بـا انـتـخـابـم
مـگـه خـوشـبـخـتـی چـیـه؟ حـتـی بـا تـصـور ایـن حـرفـا غـرق خـوشـبـخـتـی مـیـشـم
وقـتـی بـا قـاطـعـیـت خـاص ِ خـودش مـیـگـه بـه کـل دنـیـا ثـابـت مـیـکـنـم ازدواج دوسـتـی خـیـلـی هـم خـوبـه، ثـابـت مـیـکـنـم مـا خـوشـبـخـت تـریـنـیـم 

++ یک سال و سه روزه که اومدم میهن بلاگ
تو این مدت چه اتفاقای جور واجوری افتاد!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 29 شهریور 95 ] [ 00:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]