تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب مهندس خنگولو
26 / خرداد / 95
امـشـب بـعـد از سـه سـال حـدیــثـه رو دیــدم!
دوسـت صـمـیــمـی اول دبـیــرسـتـانـم بـود!
یــکـی از اخـلـاقـای بـدم ایــنـه کـه وقـتـی از دوسـتـام جـدا مـیــشـم طـوری فـرامـوشـشـون مـیــکـنـم کـه انـگـار اصـلـا نـبـودن!!!
حـتـی نـشـنـاخـتـمـش!! خـودش اومـد بـهـم سـلـام کـرد!
ایــن عـکـس ُ فـرسـتـاد کـلـلـلـلـی خـاطـره زنـده شـد!!
روی عکس کلیک کنین!!

اولـیــه تـو اون کـاغد شـطـرنـجـی، یــه پـسـره بـود کـه هـرروز از جـلـو مـدرسـه تـا خـونـمـون بـاهـام مـیــومـد!! بـعـد شـیــش مـاه شـمـاره دوسـتـمـو پـیــدا کـرد، یــعـنـی نـمـیــدونـم کـی بـهـش گـفـت ایــن شـمـاره مـنـه!! اون بـدبـخـت هـم زنـگ زد بـه دوسـتـم! از شـانـسـش مـامـان دوسـتـم جـواب داد!! مـامـانـش دوروز بـاهـاش حـرف زد بـجـای مـن! خـلـاصـه مـامـانـش اومـد بـه مـامـانـم گـفـت! مـنـم از هـمـه چی بـی خـبـر بـودم! تـا بـعـدش پـسـره بـا دوسـتـم لـج شـد! اخـرشـم نـفـهـمـیــدم چی شـد!!!

کـچل در پـیــری هـم کـه امـیــر مـیــبـاشـد!! ابـروهـاش از اهـمـون اول مـشـهـور بـود!!

اون وسـطـی ِ بـازم هـمـون پـسـرس! ولـی اون شـطـرنـجـی ِ خـیــیــیــلـیــیــی بـیــشـتـر شـبـیــهـش بـود!

اخـریــه هـم سـپـهـر بـود! یــه پـسـره کـه حـدیــثـه شـدیــد دوسـش داشـت و پـسـره نـمـیــخـواسـتـش! حـدیــثـه هـنـوزم دوسـش داره!!!

چقـد شـفـت بـودیــم!
خـخـخـخ 
حـالـا اون خـانـومـی شـده واسـه خـودش و مـن هـمـچنـان شـفـت!! 

[ 26 خرداد 95 ] [ 00:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / خرداد / 95
سـلـامـ
امــروز کـلـاس داشـتـیــم! طـراحـی سـایــت!
مــن یــه عــادت بـدی کـه دارم وقـتـی مــیــرم حـمــوم و بـرمــیــگـردم عــیــن بـچـه هـا شـهـیــد مــیــشـم!!
امــروز قـبـل کـلـاس رفـتـم حـمــوم! هـمــش خـواب بـودم
اب رفـتـه بـود تـو گـوشـم! هـیــچـی نــمــیــشـنــیــدم! عــیــن بـچـه کـوچـولـوهـا! خـخـخـخ
یــکـی بـایــد مــواظبـم بـاشـه!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اون شـب خـونــه مــریــم ایــنــا سـوتـی دادم!!
مــریــم بـا یــکـی دوسـتـه، یــه سـال از مــا بـزرگـتـره!
یــعــنــی بـاهـم کـنــکـور مــیــدیــم! ریــاضی مــیــخـونــه! مــثل ایــنــکـه مــیــخـواد IT بـزنــه کـه بـا مــریــم بـاهـم بـاشـن!
مــریــم داشـت پـیــش مــامــانــش یــواش بـرام تـعــریــف مــیــکـرد مــنــم یــهـو بـلـنــد گـفـتـم اخـی بـیــچـاره بـخـاطـر تـو بـایــد بـسـوزه و بـسـازه و بـاهـات بـیــاد!!
یــعــنــی مــریــم خـفـه شـد!
بـا نــیــشـگـون گـرفـت بـلـنــدم کـرد بـرد تـو اتـاقـش انــقـد زدیــم هـمــو! خـخـخـخ
نــیــم سـاعــت فـکـر کـردیــم کـه چـجـوری جـمــعــش کـنــیــم!
رفـتـیــم بـه مــامــانــم گـفـتـم مــریــم مــیــخـواد IT بـخـونــه! مــریــم هـم گـفـت اره خـالـه ایــنــم بـایــد بـاهـام بـیــاد!
گـفـتـم اره مــنــه بـیــچـاره بـایــد بـاهـات بـیــام و تـحـمــلـت کـنــم!
گـفـت هـمــون کـه خـودت گـفـتـی! بـسـوزی و بـسـازی!
خـخـخـخ یــعــنــی هـلـاک جـمــع کـردمــونــم!

الـبـتـه مــامــانــش فـهـمــیــد!
ایــنــا هـر شـب تـاسـحـر بـیــدارن، اخـر شـب بـه مــامــانــش گـفـت حـوصـلـم سـر رفـت! هـیــشـکـی هـم آنــلـایــن نــیــسـت!
مــامــانــش گـفـتـه اون چـرا بـیــدار نــیــسـت؟ بـسـوزه و بـسـازه دیــگـه!

رسـمــا ابـروشـو بـردم! 

+ داره یــه خـبـرایــی مــیــشـهــ...

[ 24 خرداد 95 ] [ 01:29 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / خرداد / 95
سلام :)
خوبین؟
نماز روزه هاتون قبول

وااای بچه ها خورد کن ُ اوردن!  خخخ
یعنی یه راست اومد جلو در خونه! مثل اینکه خیلیم بد ادرس ندادم!
یعنی به محض اینکه اومد، پشیمون شدیم!!!
گفت منزل اقای رستمی؟!
گفتم نه اقا ما رستمی نیستیم!
گفت خونشون کجاس؟!
گفتم این کوچه اصلا رستمی نداره!
اون بیچاره هم رفت!!!

بابام گفت کی بود؟! گفتم خورد کن اورد!
حالا نمیدونست سفارش دادیم!!!! براش گفتم قضیشو!!
گفت حالا چرا گفتی بره؟!
گفتم ول کن! پشیمون شدیم!
گفت زشته! نکن این کارارو!!!

به مامانم گفت بریم اداره پست شاید اونجا باشه! خخخخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و اینگونه میشود که من از چیزای خوب خوب حتی الکی هم محروم میشم!
  کلیک    کلیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینم ژله! خخخ قرار بود مثل این باشه! ببین چقد شبیه شه! اصلا خودشه!   این ژله من    اینم اون ژله ای که قرار بود باشه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب افطاری خونه مریم اینا دعوتیم! بازم حوصلم سر میره! این دفعه بیشتر! اخه تو خونه ایم و فضا گرفته!!!

[ 21 خرداد 95 ] [ 14:42 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / خرداد / 95
انگار این قضیه قطع کردن نتم داره جدی میشه!
نمیدونم کی قطع میکنه!

[ 19 خرداد 95 ] [ 13:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / خرداد / 95
سلام
اقا من باز ژله درست کردم!
فاطیما بهم یاد داد!! فاطیما خالی! با کس دیگه اشتباه نگیرین
اما مثل اینکه من خیلی کـُدن تر از این حرفام!
بازم خراب شد!
هنوز کامل نگرفته! حالا میزارم عکسشو!
یعنی من فقط دارم الکی مصرف انرژی میکنم!!
حیف برقی که باهاش یخچال روشنه و ژله توشه! حیف!
دیگه همه فهمیدن من هیچوقت یاد نمگیریم ژله درست کنم! خخخ
دیگه همه قطع امید کردن!!

تازه میخوام بامیه هم درست کنم!!
یه بار 10 سالم بود تو به خانه برمیگردیم دیدم خانومه درست کرده!
یعنی به جرعت میتونم بگم نصف اون چیزایی که ریخت توش هم نداشتیم!
فقط ارد داشتیم! تازه همونم نمیدونم چقد بود!
یه بشقاب بزرگ ریختم!!
دیگه نمیدونم توش چیا قاطی کردم!!
انقد بدمزه شد! اصلا یه چی میگم یه چی میشنوین!
مزه همه چی میداد الـَا بامیه!

حالا نه میتونستم بگم خراب شد، نه میتونستم بخورم!!
یه ذره خوردم به زور! مجبور شدم الکی تعریف کنم!
مامانم که اصلا نخورد!!
بابام طفلی فکر کرد واقعا دارم تعریف میکنم، با یه وضعی خورد همشو!
دیشب بهش گفتم میخوام بامیه درست کنم برگشته میگه نه جان من! این دفعه که میکشی مارو!

[ 19 خرداد 95 ] [ 13:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
17 / خرداد / 95
تاحالا شده یه کاری بکنین بعد به غلط کردن بیوفتین؟!
من دقیقا به غلط کردن افتادم!
امروز همش 10 دیقه بیکار بودما
سیستم ُ داغون کردم!
هر چی عکس و اهنگ و فیلم تو لپ تـاپ داشتم باهم قاطی کردم که مثلا جدا کنم و دسته بندی شن!
حالا شده 5,169 تاااا فایل که همش باهم قاطین 

[ 17 خرداد 95 ] [ 15:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / خرداد / 95
 بـبـیـنـش!
اوهـوم دیـدم
!
چـیـه؟
خـوردکـن
!
مـنـم مـیـبـیـنـم
! کـور کـه نـیـسـتـم! بـگـیـریـم؟
نـه بـابـا مـیـخـوایـیـم چـیـکـار
؟!
مـحمـد
؟ یـه اس بـده؟

هـیـچـی اقـا
! بـعد نـیـم سـاعت زنـگ زدن!

تـنـهـا بـودم خـونـه
!
خـانـومـه زنـگ زد
!
مـنـم سـفـارش دادم
! خـخـخ   خـورد کـن پلیـن!
چـقـد ادرس دادن سـخـت بـود
!
پرسـیـد سـمـت چـپ کـوچـه یـا راسـت
!
یـه لحظه هـنـگ کـردم
! 
بـهـش مـیـگـم از ایـن سـر کـوچـه بـیـای مـیـشـه سـمـت راسـت
، از اونـور مـیـشـه سـمـت چـپ!!
غـش کـرد از خـنـده
! خـو مـگـه دروغ مـیـگـم؟!
گـفـت درب چـنـدم
؟
گـفـتـم سـوم
؟
گـفـت از کـدوم طرف کـوچـه
؟؟ خـخـخـخ
گـفـتـم از هـر دوطرف
! خـخـخ قـریـنـه ایـم!
گـفـت در چـه رنـگـی
؟
گـفـتـم سـفـیـد
!
گـفـت دور و بـرتـون کـه در سـفـیـد نـیـسـت
؟
گـفـت چـرا از هـر دوطرف هـمـسـایـه هـامـون درشـون سـفـیـده
!! خـخـخ

ادرس ُ حال کـنـیـن فـقـط
!
بـبـیـنـیـم پیـدا مـیـکـنـن اصلا
!  

[ 16 خرداد 95 ] [ 23:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / خرداد / 95
چـقـد زیـادی دارم خـودمـو کـنـتـرل مـیـکـنـم کـه لـیـنـک تـکـونـی نـکـنـم!

[ 15 خرداد 95 ] [ 15:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / خرداد / 95
سـلـام :)
ای ام درایـور!
بـیـایـیـن ادامـه

ادامه مطلب

[ 15 خرداد 95 ] [ 15:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / خرداد / 95
سـلـام
نـمـیـدونـیـن از صـبـح تاحـالـا واسـه ویـنـدوز چه حـس غـروری دارم! خـخـخـخ
انـقـد واسـه خـودم کـلـاس مـیـزارم! هههههه
در جـریـانـیـن کـه 12ام مـاهـگـردمـون بـود!! هـمـیـن انـقـد کـه بـدونـیـن بـسـه! کـلـیـک
+ اقـا چـرا خـواهـر امـیـر last seen recently شـد!!!
خـو یـعـنـی چـی؟! حـالـا بـآیـد بـرم دوتـا خـواهـر دیـگـه و زنـداداشـشـو چـک کـنـم! :|

+ راستی بچه ها من رمز هیشکی ُ ندارم! خودتون بیایین رمز بدین!!
فقط رمز زینب ُ یادمه

[ 13 خرداد 95 ] [ 20:41 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
:)
salam!

windows nasb kardam!

mikhastam comenta ro jabav bedam ama felan farsi nadaram!

age tunestam nasb konam miyam

:)


enghad baclase  

[ 12 خرداد 95 ] [ 21:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
ما رفتیم ویندوز 10 نصب کنیم!
اگه نیومدم بدونین ترکید! ههههه
8 ماه پیش امیر برام ویندوز گرفت و کلی هولش کردم زود بیار!
ببین کی دارم نصب میکنم فقط! خخخ

+ اهان راستی فاطمه!
من نمیدونم هانگوت چیه!
ولی هر سیستمی که به اینترنت وصله!
حالا چه گوشی چه کامپیوتر چه لپ تاپ!
هرچی ِ، هر چی ِ، هرچی که توش هست تو نت هم هست!

حتی اگر اپلود نشده باشه!
مثلا لپ تاپ ها و گوشایی که دوربین جلو دارن از دوربینشون راحت میبینن!!!
من خودم روش چسب زدم! چه ربطی داشت!؟خخخ
کلا بگم! عکست رفته تو نت!
ربطی به جیمیل و شماره هم نداره
ولی نگران نباش!
خیلی زود پاک میشه! از بس که عکسا زیاده
مثلا اگه ای دی اینستاتو سرچ کنی معمولا میاره عکس یا فیلم پستاتو!
ولی میرن زود!
فکرتو درگیرش نکن

[ 12 خرداد 95 ] [ 20:24 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
43 مــاهــگـیـمـــون مبــــارک ♥_♥

[ 12 خرداد 95 ] [ 00:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
باور کنین حس تایید کامنت نیست!
+ امروز بابام میگفت شنبه اینترنت ُ قطع میکنم! نمیدونم شاید قطع کرد!

[ 12 خرداد 95 ] [ 00:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / خرداد / 95
سـلـام
مـیـگـم تـابـسـتـون شـده مـنـم هـی پـسـت مـیـزارم! خـخـخـخ
اصـلـا نـمـیـزارم یـه ذره دلـتـون تـنـگ شـه
! چـه خـودمـو تـحـویـل مـیـگـیـرم!
امـروز خـلـاقـیـت گـل کـرد، اونـم چـه گـلـی
!
رفـتـم ایـنـو درسـت کـردم
! کـلـیــک
دیـدم خـیـلـی سـاده شـد
! خـواسـتـم روش نـقـاشـی بـکـشـم ایـنـو کـشـیـدم! کـلـیــک
قـرار بـود ایـن بـاشـه هـا ولـی نـشـد دیـگـه
! کـلـیــک
بـعـد دیـدم زشـت شـد کـنـدمـش
! دیـدم قـابـش بـدبـخـت ایـنـجوری شـد! کـلـیــک
قـابـش پـلـاسـتـیـکـی بـود مـنـم چـسـب زدم روش خـراب شـد
! :|
بـعـد کـلـا عـوضـش کـردم
! کـلـیــک
دلـم مـیـخـواد ایـنـو بـکـشـم
! کـلـیــک
انـگـار اسـون تـره
! اگـه یـه ذره اسـتـعـداد داشـتـمـا مـیـتـرکـونـدم!
فـعـلـا کـه زدم گـارد ُ تـرکـونـدم
! خـخـخـخ
مـتـاسـفـم
!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـن خـان داداش مـا بـرداشـتـه
3 تـا جـوجـه بـلـبـل اورده!
اخ دیـوونـمـون کـردن
!
هـی ایـن جـیـغ مـیـزنـه هـی اون جـیـغ مـیـزنـه هـی اون یـکـی جـیـغ مـیـزنـه
!!
امـشـب یـکـیـشـون مـُرد
! :(
بـرده گـذاشـتـه پـیـش قـنـاری
!
جـکـول طفـلـی سـردرد گـرفـت از دسـت ایـنـا
! کــلــیـــک
یـهـو 4 تـایـی بـاهـم جـیـغ مـیـزنـن
!
اخ اگـه امـیـر بـدونـه قـنـاریـشـو ایـنـجـوری نـگـه مـیـداریـم
! دار مـیـزنـه! خـخـخ
الـبـتـه مـن هـی مـیـگـم ایـنـا گـنـجـشـکـن مـحـمـد مـیـگـه بـرو بـابـا تـو حـالـیـت نـمـیـشـه :|
اونـی کـه رو دسـتـم عـیـن مـعـتـادا افـتـاده، مـُرد!

[ 12 خرداد 95 ] [ 00:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / خرداد / 95
ایـنـم از قـالـب جــدیـد :))
مـرسـی سـمـانـه بـابـت شـعـرش :*
ایـشـالـلـه جــبـران کـنـم بـرات ^_^

[ 10 خرداد 95 ] [ 17:45 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / خرداد / 95
حـس خـوب یـعـنـی ایـن!!
بـعـد دومـاه فـهـمـیـد اون روز که مـیـرفـتـیـم خـونـشـون تـو مـاشـیـن صـدا ضـبـط کردم
! کـلیـک
بـا خـودم گـفـتـم حـالـا نـمـیـفـهـمـه
! تـا شـب طـول مـیـکشـه تـا بـفـهـمـه!
سریـع فـهـمـیـد
! ایـش!
حـالـا اگـه مـن بـودم تـا یـه مـاه دیـگـه نـمـیـفـهـمـیـدم
!

+ اون مـتـن رو عـکس ُ مـن نـمـیـگـم تـو اون اهـنـگـایـی بـود که گـذاشـتـه بـود! خـخـخ
مـنـم حـس فـتـوگـرافـیـم گـل کرد نـوشـتـم روش
!

سپـیـده؟
فـقـط شـمـا خـنـگ نـیـستـیـن!
+
پیـش بـه سوی قـالـب جدیـد!!

[ 10 خرداد 95 ] [ 14:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / خرداد / 95
! I am not a student

سـلـام :)
امـروز کـه 10 خـرداد ِ مـصـادف شـده بـا پـایــان مـدرسـه! خـخـخـخ
امـتـحـان شـبـکـه هـم خـوب بـود!
تـازه سـاعـتـای اولـه کـه تـمـوم شـده هـا، مـامـانم هـی مـیــگـه ایــن کـار ُ بـکـن اون کـار ُ بـکـن!
مـگـه جرعـت دارم چیــزی بـگـم؟!
سـریــع جیــغ مـیــزنه مـدرسـت کـه تـمـوم شـد! درس کـه نداری! امـتـحـان کـه نداری!
مـنم یــه چی افتـاده تـو دهـنم هـر چی مـیــگـه سـریــع مـیــگـم " مـتـاسـفم! "
فاطمـه بـرو چایــی بـریــز
مـتـاسـفم!
درد ُ مـتـاسـفم از صـبـح تـا هـی راه مـیــری مـیــگـی مـتـاسـفم!
خـخـخـخ
گـفتـم کـه ریــاضی مـی افتـم احـتـمـالـا!
امـروز بـه امـیــر مـیــگـم مـن دیــگـه بـچه مـدرسـه ای نیــسـتـمـا!
بـرگـشـتـه خـب بـچه تـجدیــدی کـه هـسـتـی!
حـالـا هـی صـدام مـیــکـنه بـچه تـجدیــدی!!
بـراش مـتـاسـفـم واقـعـا
!

[ 10 خرداد 95 ] [ 12:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / خرداد / 95
اعـتـراف مـیــکـنـم نـصـف بـیــشـتـر وقـتـی کـه مـن تـو تـلـگـرام پـلـاسم بـرا ایــنـکـه بـبـیــنـم خواهرا امـیــر و زنـداداشـش آنـلـایــنـن یــا نـه!!! خخخخ 

[ 8 خرداد 95 ] [ 16:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / خرداد / 95
فـقـط یـکـی مـونـده! اخـیـش!
امـروز ریـاضـی داشـتـیـم
! خـیـلـی سـخـت بـود! خـیـلـی!
یـعـنـی هـرچی تـو مـخـم بـود خـالـی کـردم
، خـودم حسـاب کـردم مـیـشـم 9 !
حالـا خـدا کـنـه 10 شـم
!! مـسـتـمـرمـم نـمـیـدونـم چنـده! نـیـوفـتـم خـدا کـنـه!!
بـاز خـوبـه تـک مـاده داره
! خـخـخـخ
فـقـط شـبـکـه مـونـده
!
واااای بـاورم نـمـیـشـه مـدرسـه دوشـنـبـه تـمـوم مـیـشـه واسـه هـمـیـشـه
!

بـچه هـا کـسـی از شـمـاهـا کـلـاسـای طـراحی صـفـحات وب نـرفـتـه
؟ 

[ 8 خرداد 95 ] [ 15:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : زینب :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 8 خرداد 95 ] [ 12:42 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / خرداد / 95
یـک عـدد فـاطـمـه بـه وقـت جـشـنـواره بـادبـادک هـا در خـدمـت شـمـاس!


حـال مـیـکـنـیـن چـقـد درس مـیـخـونـم
!
شـنـبـه ریـاضی دارم مـثـلـا
!
مـیـگـم شـمـا هـم یـه سـری از دوسـتـاتـون هـسـتـن کـه اگـه بـیـشـتـر از نـیـم سـاعـت پـیـشـتـون بـاشـن دیـگـه حـرفـی بـرا گـفـتـن نـداریـن؟
!
نـمـیـدونـم خـوبـه یـا بـد ولـی مـن بـا صـمـیـمـی تـریـن دوسـتـم ایـنـجـوریـم
!!!
امـروز بـا مـریـم ایـنـا رفـتـیـم جـشـنـواره
!
بـاهـاش حـوصـلـم سـر مـیـره
!
مـن از اونـام کـه دوسـت دارم هـمـش بـدوئـم، بـه زور بـادبـادکـمـو بـفـرسـتـم تـو اسـمـونـا
، بـرم بـالـاتـرین نـقـطـه تـپـه ولـش کـنـم!
امـا مـریـم اصـلـا پـایـه ایـن چـیـزا نـیـسـت و بـا مـامـانـش نـشـسـت هـمـون پـایـیـن و فـقـط نـگـاه کـرد
!
مـیـخـواسـتـم گـریـم کـنـیـم
! مـیـخـواسـتـم مـوش بـکـشـه بـرام مـریـم گـفـت پـوسـتـمـون خـراب مـیـشـه نـه خـودش اومـد، نـه گـذاشـت مـن بـرم!!
خـودم تـنـهـایـی رفـتـم دنـبـال بـادبـادکـم
!
بـعـد یـه سـاعـت دایـیـم ایـنـا اومـدن بـا پـسـرایـیـام بـودیـم
!
اتـفـاقـی دیـدم سـه تـا از دوسـتـامـم هـسـتـن! داشـتـن سـلـفـی مـیـگـرفـتـن! پـریـدم پـیـشـشـون! خـخـخـخ!
قـبـلـا بـا مـریـم ایـنـا رفـتـه بـودیـم پـیـسـت
، هـمـه بـا تـیـوپ مـیـرفـتـن اون نـمـیـمـومـد!!
مـیـگـفـت مـیـخـوریـم زمـیـن سـرمـون مـیـشـکـنـه
!
خـودم و بـابـام و خـواهـرش انـقـد رفـتـیـم
! خـیـلـی خـوب بـود! سـرمـونـم نـشـکـسـت!! خـواهـرش 10 سالـشـه ولـی خـیـلـی پـایــَس!
از ایـن دخـتـرای پـاسـتـوریـزه و بـی حـال خـوشـم نـمـیـاد
!
بـعـد امـتـحـانـا مـیـخـوایـیـم بـاهـم بـریـم شـهـربـازی بـهـتـون قـول مـیـدم از ایـن قـطـارا کـه مـال بـچـه هـاس سـوار مـیـشـه! خـخـخ

[ 6 خرداد 95 ] [ 16:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / خرداد / 95
ایـنـم ژلــه هـای خـراب شـده ام!! خـخـخـخ


[ 5 خرداد 95 ] [ 17:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / خرداد / 95
سـلـام :)
خـوبـیـن؟
چـه مـیـکـنـیـن بـا امـتـحـانـا
؟!
فـقـط دوتـا از امـتـحـانـام مـونـده
! بـد نـبـودن تـا الـان!
قـبـول مـیـشم
!
و َ مـن بـاز هـم تـلـگـرام نـصـب کـردم
!
چـنـد روز پـیـش امـیـرایـنـا رفـتـن شمـال
!
و َ بـاز هـم بـسـاط عکـس
! خـخـخـخ
43 تـا عکـس
!!!
اصـلـا مـگـه داریـم از ایـن هـیـجـان انـگـیـز تـر
؟!؟!  کـلیـکـ1ـ   کـلـیـکـ2ـ
و ایـنـم از خـواهـرش
!  کـلـیـکـ3ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشـنـبــه رفـتـیـم شـهـربــازی
 کـلـیـکـ4ــ
شـهـر عـقـب مـونـده مـاهـم بــالـاخـره شـهـربــازی دار شـد
!!
هـنـوز چـیـز زیـادی نـداره
!
بــا دخـتـرخـالـم و بــابــام سـالـتـو سـوار شـدیـم
! بــابــام اول نـشـسـت بــعـد چـرخـیـد کـه مـن و عـاطفـه بــریـم بــشـیـنـیـم!!
بــابــام از ارتـفـاع خـیـلـی مـیـتـرسـه
! گـفـت مـن پـیـاده مـیـشـم! خـخـخـخ
بــابــام بــرگـشـت مـن و عـاطفـه رفـتـیـم
!
عـاطفـه انـقـد مـیـتـرسـیـد
! ایـش!
مـن اولـیـن بــار کـه سـوار شـدم 9 سـالـم بــود
!
بــعـدش بــابــام دوبــاره گـفـت مـنـم مـیـخـواد بــرم
!
دوبــاره رفـت
! امـا قـبــلـش بــه پـسـره گـفـت وقـت اشـاره کـردم وایـسـا!!!
دو دور رفـت
!! حـالـش بــد شـد! پـسـره وایـسـاد!
بــیـچـاره انـقـد تـرسـیـده بــود
!!
اخـه عـاطفـه بــهـش گـفـت چـشـاشـو بــبــنـده
! بــه نـظر مـن چـشـم بــسـتـه خـیـلـی بــیـشـتـر تـرس داره! خـیـلـی بــده دیـگـه! تـو تـاریـکـی هـی بــچـرخـی!!!
 هـی مـیـگـفـت شـمـا چـجـوری رفـتـیـن
؟! خـخـخـخ
ولـی هـیـچـی بــاحـال تـر از مـاشـیـن بــازی نـیـسـت
!! عـاشـقـشـم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انـقـد بـدم مـیـاد از ایـن کـار
!
وا چـرا
؟ مـن هـمـیـشـه مـیـرم
بـیـخـود
! دیـگـه نـمـیـری
مـیـرم
بـرو بـبـیـن چـیـکـار مـیـکـنـم
!!
بـا مـن بـا عـصـبـانـیـت حرف نـزن
!
فـاطـمـه بـدون روسـری و لـبـاس ِ خـونـه مـیـری جـلـو پنـجـره مـیـخـوای عـصـبـانـی نـشـم
؟
نـه
دیـگـه نـمـیـری
خـودم مـیـدونـم چـیـکـار کـنـم
دیـگـه نـمـیـری
اصـلـا تو چـیـکـار داری
؟
دیـگـه نـمـیـری
. فـهـمـیـدی؟
بـا مـن ایـنـجـوری حرف نـزن
!
نـمـیـری
بـاااااشـه بـااااشـه بـاااااشـه
افـریـن
!
آوَلـیـن!!
خـخـخـخ ادا در نـیـار دیـووونـه
!

[ 5 خرداد 95 ] [ 17:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
31 / اردی بهشــت / 95

تا بعد از امتحانا نمیام!

امتحانامم 10 خرداد تموم میشن!
:)

+
چقد اردیبهشت جان زود تموم شد D:

[ 31 اردیبهشت 95 ] [ 13:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اردی بهشــت / 95
فـاطـمـه مـن واسـت بـاغـچـه درسـت مـیـکـنـم!
جـان مـن؟ ^__^
اره :) چـیـزی نـیـسـت کـه
!
اره تـازه خـرجـیـم نـداره
!
نـه بـابـا
! 500 هـم نـمـیـشه!
چـرا حالـا
500 کـه مـیـشه!
نـه بـابـا چـمـن مـصـنـوعی مـگـه چـنـده
؟!
خـیـلـی بـی ادبـیـاااااا

خـنـده هـای الـانـشه کـه عصـبـیـم مـیـکـنـه
لـوس ِ مـسـخـره ِ بـیـشور

[ 29 اردیبهشت 95 ] [ 18:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اردی بهشــت / 95
بـابـا؟ مـامـان نـذاشـت مـشـهـد ُ بـزنـم!
جـدی؟ بـهـتـر!
واا چـرا ؟
اخـه اونـجـا مـرز افـغـانـستـانـه!!!

حـالـا هـی مـیــخـنـده! خـو چـشـم بـادومـی ام!
بـه قـول امـیــر، خـانـوم افـغـانـی ام!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـچـه هـا خـواب دیــدم دارم یــه مـسجـدی ُ تـمـیــز مـیــکـنـم کـه حـاجـت بـگیــرم!
حـاجـتـمـم رسیــدنـمـون بـود!

تـعـبـیــرش چـی مـیــتـونـه بـاشـه؟؟؟
مـسجـد ِ یــه عـالـمـه تـار عـنـکـبـوت داشـت! اصـلـا تـو واقـعـیــت نـدیــدم ایــن مـسجـد ُ !! 

[ 29 اردیبهشت 95 ] [ 17:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اردی بهشــت / 95
اخـیـش بـالـاخـره پـروژه بـرنـامـه نـویـسـی رو تـحـویـل دادم!
فـقـط 3 نـفـر شـدیـم 6 از 6
!
مـعـلـمـمـونـم گـفـت امـتـحـان تـئـوریـتـم خـوب دادی
! امـتـحـان عـمـلـیـشـم کـه شـدم 12 از 12 !
پـس یـعـنـی بـرنـامـه نـویـسـی تـو کـارنـامـه مـیـشـم 18 ، 19 !
خـوبـه ولـی نـهـایـیـا کـه از شـنـبـه شـروع مـیـشـه
!
خـدایـا هـلـپ
! خـیـلـی هـلـپ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واسـه کـنـکـور هـم تـازه دیـروز ثـبـت نـام کـردم
!
تـهـران ُ مـازنـدارن ُ آمـل ُ بـابـل ُ سـاری ُ کـرج ُ قـم ُ زدم
!
اخـرشـم مـیـشـه ازاد هـمـیـن جا
! خـخـخ

ثـبـت نـام کـردم
!
کـجاهـا رو زدی؟
مـازنـدارن
نـمـیـزارم. خـب
؟
آمـل
نـمـیـزارم
. خـب؟
بـابـل
نـمـیـزارم
. خـب؟
سـاری
نـمـیـزارم
. خـب؟
قـم
نـمـیـزارم
. خـب؟
کـرج
نـمـیـزارم
. خـب؟
تـهـران
!
اهـان ایـن خـوبـه
! بـقـیـه رو الـکـی زدی! بـی فـایـده ان!
مـن اگـه قـبـول شـم مـیـرم
! مـخـصـوصـا شـمـال!
مـخـصـوصـا شـمـال نـمـیـزارم
! حـالـا مـثـلـا کـرج خـوبـه!
چـنـدتـا اسـتـان داریـم
؟
نـمـیـدونـم
! سـی ُ یـکـی دوتـا !!!
پـس الـفـبـا چـنـدتـاس
؟
سـی ُ دوتـا دیـگـه
!
چـقـد شـبـیـه هـمـن
! حـالـا ولـش کـن! بـبـیـن تـو الـان بـه دوتـا اسـتـان راضـی ای خـب؟
خـب
؟
مـیـمـونـه 30 تـا
! واسـه اون 30 تـاهـم تـو 30 روزه راضـی مـیـشـی! فـقـط یـه مـاه وقـت مـیـخـواد دیـگـه! خـخـخـخ
عـمـرا اگـه بـتـونـی
!
حـالـا بـبـیـن دیـگـه
! اصـلـا بـا قـهـر مـیـرم!
مـگـر ایـنـکـه از رو جنـازم رد شـی
!
خـب خـدارو شـکـر نـزدیـک نـیـسـتـیـم وگـرنـه رد مـیـشـدم
! الـان بـدون مـانـع رد مـیـشـم!
خـیـلـی بـی ادبـی تــــو
!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـنـم از ژلـم
! خـخـخـخ
ژلـه مـیـان تـهـی
!!!
چـه غـلـطـا خـخـخـخ
 


[ 29 اردیبهشت 95 ] [ 11:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
27 / اردی بهشــت / 95
مـن هـیـچـوقـت یـاد نـمـیـگـیـرم ژلــه درسـت کـنـم!
امـروز وب فـاطـمـه بـودم، عـکـس ژلــه هـاش ُ گـذاشـتـه بـود، مـنـم گـفـتـم بـزار ژلــه درسـت کـنـم!
بـازم مـثل هـمـیـشـه خـراب شـد!
یـعـنـی نـمـیـدونـم چـیـکـار مـیـکـنـم ژلــه هـای بـدبـخـت نـمـیـبـنـدن!!!!
آب هـم خـیـلــی زیـاد نـمـیـریـزم!
خـیـلــی سـخـتـه ژلــه! -_-

[ 27 اردیبهشت 95 ] [ 22:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
27 / اردی بهشــت / 95


امـروز روز خـوشـبـخـتـی اسـت!
وقـتـی امـتـحـان تـاریــخ ُ مـیــدم یــعـنـی خـوشـبـخـتـی
!
شـکـسـتـن غــول امـتـحـانـا
! 18 _ 17 مـیــشـم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـیــگـم شـمـا دوسـت نـداریــن تـو خـونـتـون بـاغــچه داشـتـه بـاشـیــن؟
مـن کـه خـیــلـی دوسـت دارم
! یــه عـالـمـه گـل رنـگـارنـگ! بـوی خـوب! صبـحـا بـهـشـون اب بـدم! اصلـا یــه جای خـوب بـرا عـکـس انـداخـتـن!!
خـب مـا تـو خـونـه ی ایــنـدمـون حـیــاط و بـاغــچه نـداریــم
!
شـمـا بـودیــن چیــکـار مـیــکـردیــن
؟!
خـو مـن دلـم مـیــخـواد خـونـم گـل گـلـی بـاشـه
! کــلـیــک
ایـنـم نـقـشـه خـونـه
! کـلـیــک (بـبـخـشـیـد نـقـشـه کـشـیـدن بـلـد نـیـسـتـم!) نـظر بـدیــن! آرشـیــتـکـتـا اعـلـام حـضـور کـنـیــد لـطـفـا! الـبـتـه بـایـد یـکـی از ایـن جـاهـای گـل ُ انـتـخـاب کـنـم!!
امـیــر مـیــگـه تـو خـونـه نـمـیــشـه بـاغــچـه داشـت
! سـوسـک مـیــاد! ولـی بـه نـظـر مـن خـیــلـیــم خـوب مـیــشـه!
انـقـد بـی تـربـیــت ِ کـه مـیــگـه مـیــبـرمـت زنـجـان تـو داهـات یــه خـونـه قـدیــمـی بـرات مـیــگـیــرم بـاغــچـه داشـتـه بـاشـه کـه هـیــچ، مـرغ و خـروس هـم داشـتـه بـاش
!!!
بـایــد تـو انـتـخـابـم یــه تـجـدیــد نـظـر بـکـنـم
! خـخـخـخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــه وقـتـای مـجبـورم انـقـد از ایــنـده حـرف بـزنـم و بـگـم و بـخـنـدم تـا حـال ایــن پـسـر کـوچولـوی بـابـاش خـوب شـه و بـلـنـد بـلـنـد بـخـنـده اونـطـوری کـه عـشـق مـیــکـنـم... اونـطـوری کـه بـا یــه لـبـخـنـد رضـایــت خـدارو هـزار بـار شـکـر مـیــکـنـم کــلـیــک

[ 27 اردیبهشت 95 ] [ 11:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب