تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب آبان 1395
25 / آبـــان / 95
~ امــیـر ـوآسـه کــآر دآنـشـجـوـیـی ِ دآنـشـگـآهـ رـفـتـم
+ خـب؟
~ ـهـیـچـی دیـگـه، مــیـرم
+ چـرـآ؟
~ چـرآ دآرِهـ؟؟
+ ـنـِمــیـخـوآد بــرـی
~ مــیـخـوآـم یـکــم ـمـُـسـتـقـل شـم
+ الــآن فـقـط بــهـ فـِکــر دَرسـت بــآشـ
~ بــه دـرسـَم کــآری نـدآرهـ، ـمــیـخـونـم
+ خـب خـسـتـِهـ مــیـشـی
~ نـمــیـشـَمـ!
+ آخـهـ تـو مـُـشـکــلــتـ چـیـهـ کــه بــِخـوآیـ کــآر کــُنـی؟
~ مــیـخـوآم ـحـداقـَل نـِصـفـ شـَهـریـم ُ خـودم بــدمــ
+ فـآطـمــهـ مــن کـِـه مــیـشـنـآسـمــِتـ، حـَداقـل وآـسـه مـَـن بــهـونـهـ نـیـآـر
~ خخخخخ ـنـه بــَهـوـنـه نـیـسـت
+ شـهـریـَتـ بــآ مــن
~ لــآزِـم نـکــردِـه!! مــآ کــه هـَنـوـز نـسـبــَتـی نـدآریـمـ، کــه تـو بــِخـوـآی تـرمــی یـِه تـوـمـَـن بــدی
+ نـسـبـَـتـ مــیـخـوآـی چـیـکــآـر؟! تـو خـآنـومـَـمی! شـهـریـتـَم ـبــآ مــنـِهـ

# لــَجـبــآزیـآتـَمـ خـوبــِه :) اـمــآ مــن لــَجـبــآزتـَرـم ;) ســِهـ روز ِ مــیـرَـمـ سـرِـکــآر

برچسب ها: لاویانه ،
[ 25 آبان 95 ] [ 15:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / آبـــان / 95
+ اـمـیـر ایـن عـکـس ُ بـزآرـم پـروفـآیـلـمـ؟
× نــــــه
+ عـِه امـیـرررر ـچـرآآ؟!
× مـیـگـمـ نــه
+ امـیـر ایـنـکـهـ چـیـزی مـعـلـوـم نـیـسـت
× مـن ـدوسـت نـدـآرم بـزـآری پـروفـآیـلـت
+ بـآـشـه :(
× فـاـطـمـم؟ نـآرآـحـت نـشـو
+ خـب تـو ـبـگـو چـرآ نـذآرمـ؟
× اذـیـت نـکـن خـآنـومـمـ
+ بـآـشـه
× خـب مـن دـوسـت نـدآرـم کـسـی مـوهـآیـ خـآنـومـمـو بـبـیـنـهـ، ـبـعـدشـم بـآـشـه نـه! بـگـو چـشـمممـ
+ چـشـمـ

# تـو اـگـه غـــیـرتـ نـدآشـتـی کـهـ نـفـسـ مـن نـمـیـشـدـی...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 25 آبان 95 ] [ 15:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / آبـــان / 95
وـآرد بـرهه جـدیـدی از زندـگیـم شدم که خـیلیــم دوسشـ دـآرم :)

برچسب ها: Successful days ;) ،
[ 22 آبان 95 ] [ 19:57 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / آبـــان / 95
نشد که بیان :/

+ چرا تا الان از برچسب استفاده نمیکردم؟!

[ 21 آبان 95 ] [ 16:50 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / آبـــان / 95
سـلـآم
چـقــد کـم مــیـآم وب! اصـلـا از مــن بـــعــیـد بـــودآآآآ
ایـن روزآ هـمــشـشـش مــهـمــون دآریـم!
مــآمــآنــم کـه دیـگـه کـآمــل فـهـمــیـده بـــآ امــیـر درارتــبـــآطـم و خـیـلـــی بـــرآم تــعــجـب آوره کـه نــمــیـگـه بـــآهـآش حـرف نــزن!!!
اون روز کـه قــرآر بـــود امــیـر بـــیـآد بـــیـمــآرسـتــآن مــلـآقــآت و نــشـد! حـآلـآ نــآرآحـتــه کـه کـآش مــیـشـد! و فـکـرمــیـکـنــه تــو نــظـر مــآمــآنــم و بـــآبـــآم بـــدقــول شـده و خـیـلــــی حـسـآسـه کـه کـسـی بـــدقــول بـــدونــش...
امــشـب مــآمــآنــم ازم پـرسـیـد بـــآ کـی قــرآر بـــود بـــیـآد؟ گـفـتــم نــمــیـدونــم! پـرسـیـد چـقــد حـرف مــیـزنــیـد و از ایـن مــدل سـوالـآ...
دیـدم حـتــمــا بـــد شـد کـه امــیـر نــیـومــد! حـرفـآی مــآمــآنــم ُ بـــهـش گـفـتــم، گـفـت چـه بـــد شـدآآآ حـداقــل زنــگـم نــزدم...
حـآلـآ تــصـمــیـم گـرفـتــه فـردآشـب زنــگ بـــزنــه خـونــمــون، جـمــعــه هـم احـتــمــآلـا بـــیـآد خـونــمــون...
بـــهـش مــیـگـم تــنــهـآ نــیـآ کـه بـــآز بـــهـونــه نــشـه کـه
تــنــهـآ اومــدی... مــآمــآنــش نــمــیـآد! یـعــنــی تــنــهـآ نــمــیـآد بـــآیـد یـکـی از خـوآهـرآشـم بـــآشـن کـه بـــه نــظـرم نــمــیـآن!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـمــیـن یـه جـمــلـه ی سـآده کـه هـیـچ مــعــنــی ای نــدآره یـعــنــی کـلـی حـمــآیـت! یـعــنــی پـشـتــمــههههههه   کـلـیــک


پ.ن : قضیه خواهرش حل شد! کلیــک
بعدا خبرشو میدم که چی شد...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 18 آبان 95 ] [ 22:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15/ آبـــان / 95
امـــروز 15 آبــآن بــود! ســآلـگـرد نــامـــزدی ِ مـــآمـــآنــم ایـنــآ !
آبــان ِ دوســت دآشـتـنــیـم :)
نــیـمـــه ای از آبــان گـذشـت! چـه زود وآقـعـا
12 آبــآن وآرد 5 ســآل شـدیـم!
دروآقـع الـآن 4 ســآل و ســه روزیـم!
تـو مـــوقـعـیـتـی نــبــودم کـه بــخــوآم پـســت بــزآرم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 آبــآن، ســآعـت 1 هـمـــآهـنــگـی ِ قـطـعـی شـد کـه ســاعـت ِ مـــلـآقـآت، بــیـآد مـــلـآقـآت مـــآمـــآنــم!
امـــآ طـی یـه حـرکـت وآقـعـااااا یـهـویـی مـــآمـــآنــم مـــرخــص شـد و رفــت خــونــه دآیـیـم!!! مـــآمـــآنــم گـفــت بــهـش بــگـم بــیـآد خــونــه دآیـیـم! امـــآ خــب خــجـآلـت کـشـیـد و نــیـومـــد!
و َ ایـن روزآ هـمـــه ازم مـــیـپـرســن اومـــد مـــلـآقـات؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــآبــآم امـــروز ســر ســفــره مـــیـگـه خــونــه بــدون مـــآمـــآن اصـلـا صـفــآ نــدآره :♥

[ 15 آبان 95 ] [ 21:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / آبـــان / 95
بـهـم مــیــگـه جــوجــه کــوچـولـوی ِ مــن ^_^
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـهـم مــیــگـه آخـه خـنــگـولـآرو چـه بـه دآنــشــگـآه خـخـخ!
خـودش خـنــگـول ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـو ایــنــسـتـآ گـنــد زدم :/
فــدآی سـرم!
بـه لـطـف خـدآ لـو نــخـوآهـم رفــت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـمــو مــهـدی بـهـم مــیــگـه تـو مــآیــه افــتـخـآرمــونــی ^.^
مــن
کــه مــآیــه افــتـخـآر نــیــسـتـم امــآ بـه داشــتـن عـمــو مــهـدیــم افــتـخـآر مــیــکــنــم!
اصـلـا انــقـدی کــه دلـم مــیــخـوآسـت بـه عـمــو مــهـدی مــَحــرَم بـآشــمــآ هـیــچـی نــمــیــخـوآد!
چـقـد پـیــرتـر شــده! کــآش خـآنــومــش خـوب شــه و قـطـعـا مــیــشــههههه :)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلـم گـوشــی جــدیــد مــیــخـوآد :/
امــآ هـمــیــن الـآنــشــم 7 مــیــلـیــون خـرج دآرم! 
اسـمــی از گـوشــی بـیــآرم، تـیــکــه بـزرگـم مــیــشــه گـوشــم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــه هـفــتـه اس دارم ++C کــوفــتـی رو نــصـب مــیــکــنــم! اه نــمــیــشــه!
شــآیــدم بـآ ویــنــدوز 10 سـازگـآر نــیــسـت! امــآ مــن کــه آخـریــن ورژنــش رو نــصـب مــیــکــنــم!
دلـم نــمــیــخـوآد بـرم بـیــرون بـرآم نــصـب کــنــه :/
انــقـد ایــنــسـتـآل مــیــکــنــم تـآ درسـت شــه! دیــگـه نــهـآیــتـش ویــنــدوزم مــیــپـره!
خـیــر ِ سـرم کــآمــپـیــوتـری ام! نــبـآیــد بـبـرم بـیــرون بـگـم آقـا بـرنــآمــه بـرآم نــصـب کــن! بـهـم مــیــخـنــده
اصـلـا مــن دلـم هـمــون #C مــیــخـواد!
امــآ نــه اونــم نــمــیــخـوآم!
چـون اونــم نــدآرمــ! خـخـخـخ
بـآیــد ویــژوآل اسـتـودیــو رو نــصـب کــنــم تـآ عـآشــق هـمــه زبـآن هـآی بـرنــآمــه نــویــسـی بـشــم 

[ 5 آبان 95 ] [ 17:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]