تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب تیر 1395
31 / تـیــر / 95


تولدت مبارک بهترینم :)

[ 31 تیر 95 ] [ 00:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / تـیــر / 95
آی دی جـدیـد ایـنـسـتــآ :
fajmir_rsa

[ 28 تیر 95 ] [ 23:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیــر / 95
+ فـاطـمـه الـان چـی تـو ذهـنـتـه ؟!
_ الـان؟! هـیـچـی!
+ هـیـچـی؟؟؟
_ خـخـخ اره
! تـو چـی؟
+ فـکـر مـشـغـولـه کـی مـیـتـونـم بـدسـتـت بـیـارم
_ وقـت گـل نـی!
+ 

+ انـدر مـکـالـمـات امـروز...

[ 26 تیر 95 ] [ 18:09 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیــر / 95
رمز ثابت قبلی رو به خیلیا که نباید، دادم!
رمز عوض شده

[ 26 تیر 95 ] [ 18:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 26 / تـیــر / 95 ( رمز ثابت )
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 26 تیر 95 ] [ 17:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / تـیــر / 95
دآری میــآی پـیـشــم، احتـمـآلــا جـاده چــه همــوآره خخخخ

[ 25 تیر 95 ] [ 22:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 23 / تـیــر / 95
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 23 تیر 95 ] [ 21:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / تـیــر / 95

[ 21 تیر 95 ] [ 17:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / تـیــر / 95
مخـــآطب خــآصـم وقـتـــی بـرآی اولـیـــن بــآر خـطــآب مـیـشـــی " مــحمـــد " 

[ 20 تیر 95 ] [ 15:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / تـیــر / 95
+ وآی امـیـر چـقـد خـنـگـی! امـروز دوزش بـالـآتــر هـم رفـتــه!
_ آرهـ بـخـدا خـنـگـــم
+
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_ فـاطـمـه از ایـن بـه بـعـد مـخـوام قـیـافـم سـاده بـاشـهـ
+ مـگـه چـطـوری بـودی تـا الـان
_ دیـگـه بـغـل مـوهـام ُ نـمـیـزنـم
+ وا چـرا؟؟ ایـشـالـلـه خــُل هـم داری مـیـشـی؟
_ آخـه دیـگـه دارم مـتـاهـل مـیـشـم!
+ چـه ربـطـی داره؟
_ چـمـیـدونـم! گـفـتـم شـایـد بـغـل مـوهـام بـرا زنـدگـی مـهـم بـاشـه!!
+ آره واقـعـا از نـون شـب هـم واجـبـتـره بـغـل مـوهـات
_

[ 19 تیر 95 ] [ 16:29 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / تـیــر / 95
سـلـام
ایـن روزا چـقـد خـوبـن :)
کـارامـوزی کـه خـیـلـی حـال مـیـده خـخـخ
شـدیـم عـیـن سـه تـفـنـگ دار!
صـبـح هـا هـمـزمـان وارد مـیـشـیـم! عـیـن ایـن فـیـمـا یـه لـحـظـه دسـتـامـون ُ مـیـذاریـم رو کـمـر یـه دیـد کـلـی مـیـزنـیـم کـه کـدوم اتـاق خـالـیـه!
سـحـر و مـائـده جـاشـون ثـابـتـه
مـائـده رفـتـه مـنـشـی رئـیـس شـده و یـه ســره تـایـپ مـیـکـنـه!!
سـحـر رفـتـه پـیـش مـعـاون امـوزشـی فـکـر کـنـم! یـه خـانـومـس کـه خـیـلـی گـیـج مـیـزنـه! هـمـه از دسـتـش کـلـافـن! خـخـخـخ
مـن جـای ثـابـت نـدارم! عـیـن فـقـیـرا مـیـرم اتـاق بـه اتـاق سـر مـیـزنـم بـا مـظـلـومـیـت مـیـگـم اقـا؟خـانـوم؟ کـارامـوز نـمـیـخـوای؟ خـواهـشـا مـرا بـپـذیـر
خـسـتـه مـیـشـم مـیـرم پـیـش مـائـده مـیـشـیـنـم خـخـخ
جـدیـدا یـه صـنـدلـی بـردم راحـت شـدم!
پـیـش سـحـر هـم مـیـرم امـا سـحـر یـه سـره داره بـا گـوشـیـش AA بـازی مـیـکـنـه! مـنـم اعـصـابـم خـورد مـیـشـه
تـنـهـا جـایـی کـه هـمـیـشـه مـرا بـا آغـوش بـاز مـیـپـذیـرد مـحـولـاتـی ِ! هـمـون اقـاهـه کـه هـیـز ِ! خـخـخ
دو روز دبـیـرخـونـه بـودم! انـگـشـتـام تـاول زد انـقـد کـپـی گـرفـتـم!!
امـا بـاحـالـه! کـلـی ادم میـاد!

[ 18 تیر 95 ] [ 22:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / تـیــر / 95


سـلـام
نـمـاز و روزه هـاتـون قـبـول :)
بـعـد 4 روز اومـدم وب!! مـگـه داشـتـیـم؟! خـخـخـخ

خـدایـا... کـلـیـک  :)
بـچـم بـدتـر از خـودمـه و جـمـلـه بـنـدیـش داغـونـه!
مـنـظـورش ایـنـه مـیـره شـمـال، وقـتـی بـرگـشـت!
خـخـخ الـکـی مـثـلـا درسـت کـردم جـمـلـه بـنـدیـشـو! فـکـر کـنـم مـال خـودش بـهـتـر بـود

+ مـامـانـش مـیـره بـهـشـهـر
عـلـوسـی پسـرعـمـشـه ولـی خـود امـیـر نـمـیـره
عـاقـا مـامـانـش هـمـیـن فـردا مـیـره

[ 16 تیر 95 ] [ 19:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / تـیــر / 95
بـعـلـه امـروز 12 تـیـر ِ
و مـاهـگـردمـون!
44 مـاهـگـیـمـون مـبـارک 

[ 12 تیر 95 ] [ 18:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / تـیــر / 95
سلام!
کیا رمز اموزش قالب ُ خواستن ولی رمز ندارن؟؟
به هر کسی که رمز خواسته، دادم!
اگر نیومده بگین :)

[ 12 تیر 95 ] [ 15:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / تـیــر / 95


تـاحـالـا یـه اتـفـاق عـجـیـب مـثـل مـعـجـزه از نـزدیـک دیـدن؟ مـن تـو یـه روز 3 بـار دیـدم! یـعـنـی هـنـوزم هـنـگـم
!
شـب قـدر بـا خـودم شـرط بـسـتـم کـه دیـگـه بـه امـیـر زنـگ نـمـیـزنـم، اگـه خـودش زنـگ زد و دعـوا کـرد بـاهـام یـعـنـی تـمـوم
! در غـیـر ایـنـصـورت مـال هـم مـیـشـیـم! خـخـخـخ
فـردا صـبـحـش سـاعـت 10 زنـگ زد
! سـاعـتـی کـه فـکـر کـنـم اولـیـن بـار بـود تـو ایـن سـاعـت زنـگ مـیـزد! کـلـیـک
_  سـلـام فـاطـمـه
+ سـلـام خـوبـیـن
؟
_  خـوبـم تـو خـوبـی
؟
+ مـمـنـون. چـه خـبـر
؟
_ مـمـنـون
؟؟؟ کـجـایـی؟ نـمـیـتـونـی حـرف بـزنـی؟ ( مـا هـمـیـشـه مـیـگـیـم خـوبـم )
+ پـیـش بـقـیـه بـودم
! الـان اومـدم بـیـرون
_ مـگـه کـجـایـی
؟
+ ایـنـجـا
_ ایـنـجـا کـجـاسـت
؟
+ کـجـا بـگـم اخـه
! سـرکـار! خـخـخـخ
_ خـخـخـخ دوسـتـات پـیـشـت بـودن
؟
+ نـه هـمـکـارام
! خـخـخـخ
_
+ عـه نـخـنـد
!
_ چـشـم
+ خـو نـخـنـد دیـگـه
_ نـمـیـتـونـم
!

تـو ایـن 4 دقـیـقـه هـمـش مـیـخـنـدیـدیـم
! حـتـی نـپـرسـیـد چـرا از دیـشـب خـبـرمـو نـگـرفـتـی!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـتـی بـرمـیـگـشـتـم یـه پـیـرمـرده رو دیـدم تـو کـوچـه
!
هـر روز بـعـد مـدرسـه مـیـدیـدمـش و بـهـش سـلـام مـیـکـردم اونـم هـمـیـشـه بـا لـبـخـنـد مـیـگـفـت سـلـام دخـتـرم
!
پـشـتـش بـهـم بـود
! بـا خـودم گـفـتـم اون زنـگ زدن کـه چـرت بـود، اگـه پـیـره مـرده یـهـو بـرگـشـت و پـشـتـشـو دیـد یـعـنـی راسـتـه دیـگـه!
بـاورتـون مـیـشـه یـکـی
، دو ثـانـیـه بـعـدش بـرگـشـت و سـلـام عـلـیـک کـردیـم!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوتـای قـبـلـی یـکـم بـیـخـود بـودن
!
ولـی ایـنـو مـیـنـویـسـم کـه یـادم نـره
! نـمـیـدونـم چـرا بـرام جـالـب بـود!

اخـرشـب داشـتـم عـکـسـای تـو دوربـیـن ُ نـگـاه مـیـکـردم کـه خـسـتـه شـدم و حـال نـداشـتـم دوربـیـن ُ بـزارم سـرجـاش
! گـذاشـتـم کـنـار بـالـشـم!
بـعـد یـه ربـع هـمـچـیـن یـهـویـی پـاشـدم رفـتـم دوربـیـن ُ گـذاشـتـم تـو کـشـو
!
خـودمـم تـعـجـب کـردم کـه چـطـوری یـهـویـی پـاشـدم
!
تـا کـشـو رو کـشـیـدم
، یـه پـروانـه کـوچـولـو بـدو بـدو اومـد بـیـرون! طـفـلـی نـفـس نـفـس مـیـزد! مـعـلـوم بـود تـرسـیـده!
 نـصـفـه شـبـی انـقـد ذوق کـردم
!
وااای اگـه نـمـیـرفـتـم خـفـه مـیـشـد!
ولـی اگـه پـشـه بـود دوبـاره بـه زور مـیـفـرسـتـادم تـو کـشـو
!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـیـخـواسـتـم واسـه کـسـایـی کـه قـالـب سـاخـتـن یـه سـری ادیـت کـد بـزارم کـه یـکـم حـرفـه ای تـر شـه
! ولـی قـربـونـتـون بـرم یـه نـفـرهـم درسـت نـکـرد

[ 10 تیر 95 ] [ 23:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
D:
سلاممم
هم اکنون آموزش و پرورش هستم و رمز وای فای را یافتمممم
ها ها ها 

[ 8 تیر 95 ] [ 08:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / تـیــر / 95
سلام
عذاداریاتون قبول

خب اموزش قالب کامل شد!
امیدوارم ازش استفاده کنین و قالبای خوب بسازین
رمز فقط به وبلاگیا داده میشه و برای هیچکسی ایمیل نمیکنم!

[ 7 تیر 95 ] [ 18:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / تـیــر / 95
سـلـام
پـسـت پـایـیـن سـاخـتـن قـالـبـه
هـنـوز کـامـل نـشـده!
هـم کـلـاس دارم هـم خـسـتـه شـدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـروز خـوابـم مـیـومـد امـوزش و پـرورش هـم نـرفـتـمـ!
اخـه دیـروز دوبـاره جـا بـه جـا شـدیـم!
مـنـو بـردن پـیـش یـه مـرد ِ! اه انـقـد هـیـز ِ!
هـمـشـم سـرش تـو گـوشـیـه، حـرف مـیـزنـه نـیـشـش تـا نـیـم مـتـر اون ور تـر از بـنـاگـوش بـازه!
اگـه قـبـول کـنـن پـس فـرد مـیـرم جـامـو عـوض کـنـم!
هـرچـنـد دیـروز گـفـتـم قـبـول نـکـردن!

[ 6 تیر 95 ] [ 15:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : آموزش قالب!
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 تیر 95 ] [ 14:07 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / تـیــر / 95

سـلـام
طـاعـاتـتـون قـبـول

بـچـه هـا مـعـذرت مـیـخـوام
قـول دادم قـالـب سـاخـتـن یـاد بـدم!
نـمـیـخـاسـتـم بـزنـم زیـر قـولـم!
ولـی بـه خـواهـر امـیـر پـی ام مـیـدادم و انـقـد حـرف زدیـم کـه دیـگـه وقـت نـکـردم پـسـت بـزارم!

الـتـمـاس دعـآ

[ 5 تیر 95 ] [ 01:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / تـیــر / 95

قـالـبـم خـیـلـی دوووس
مـمـنـونـم سـپـیـده بـابـت تـکـسـتـش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـروز داداشـم و بـابـام یـکـم بـحـثـشـون شـد!
بـابـام رفـت تـلـویـزیـون بـبـیـنـه
! رفـتـم پـیـشـش یـکـم نـشـسـتـم کـه بـعـد سـر حـرف ُ بـاز کـنـم و مـثـلـا ارومـش کـنـم!
5
دیـقـه کـه نـشـسـتـم خـوابـم بـرد
! خـخـخ
بـیـدار شـدم دیـدم بـابـام و داداشـم دارن شـیـر اب ُ درسـت مـیـکـنـن
!
بـبـیـن
! چـه وسـاطـتـی مـیـکـنـم مـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـاطـمـه چـرا صـبـح اشـغـال کـردی
؟
خـب نـمـیـتـونـسـتـم جـواب بـدم
!
مـگـه خـونـه نـبـودی
؟
نـه
عـه امـروز کـه پـنـجـشـنـبـه بـود
!
خـخـخ اره نـمـیـدونـسـتـم
! واااای امـیـر سـحـر و مـائـده هـم اومـدن!!
یـعـنـی هـیـچـکـدومـتـون نـمـیـدونـسـتـیـن تـعـطـیـلـه
؟ رفـتـیـن مـونـدیـن؟
نـه
!! آره دیـگـه مـونـدیـم! خـخـخـخ

واسـه کـارآمـوزی پـنـجـشـنـبـه تـعـطـیـلـه
! ولـی مـن امـروز سـاعـت 7 پـاشـدم رفـتـم!
بـه ایـن امـیـد پـاشـدم کـه فـردا پـنـجـشـنـبـس تـا لـنـگ ظـهـر مـیـخـوابـم
!

+ چـقـد خـوبـه بـرنـامـه ریـزی واسـه آیـنـده نـه چـنـدان دور...

[ 4 تیر 95 ] [ 01:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / تـیــر / 95
چـقـد ادمـا مـتـفـاوتـن!
بـعـضـیـا چـقـد زیـادی خـوبـن!
بـودنـشـون یـعـنـی عـشـق و ارامـش...
سـمـانـه؟ سـپـیـده؟ مـحـی؟ عـاشـقـتـونـم!


+ راستی بچه ها! نگفتین فردا بهتون یاد بدم؟!؟!

[ 3 تیر 95 ] [ 23:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / تـیــر / 95

[ 3 تیر 95 ] [ 14:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
2 / تـیــر / 95
سـلـام
چـطـوریـن؟!
بـالـاخـره داداشـمـم کـارنـامـه گـرفـت! شـد 18.62
وااای بـاورم نـمـیـشـه بـرای اولـیـن بـار 3 صـدم ازش بـیـشـتـر شـدم!
هـمـیـشـه یـه نـمـره کـمـتـر بـودم
! خـخـخـخ
انـقـد ذوق دارم
!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از وقـتـی کـه یـادمـه مـیـگـفـتـن دخـتـر و پـسـر کـه بـاهـم ارتـبـاط داشـتـه بـاشـن هـمـه جـا پـخـش مـیـشـه، کـه دخـتـر ِ فـلـانـی بـا پـسـر در ارتـبـاطـه
! خـخـخـخ
بـرعـکـس شـده
!!! خـبـرش حـتـی تـا زنـجـان رفـتـه!!   کـلـیـک 
خـب مـن خـودمـم نـمـیـدونـم کـی گـفـتـه! خـوابـش بـرد دیـگـه جـواب نـداد! خـخـخ
 بــعـلـه
! هـمـیـن الـان پـرسـیـدم!  کـلـیـک
مـردم خـنـگ شـدن رفـت
!!

ادامــه

ادامه مطلب

[ 2 تیر 95 ] [ 14:25 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
1 / تـیــر / 95
این پست پرید و من یادم نمیاد چی بود! خخخخ

فقط یادمه اخرش گفتم موافقید جمعه ساختن قالب ُ بهتون یاد بدم؟؟
دقیقا همون کارایی که خودم انجام میدم!

[ 1 تیر 95 ] [ 23:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]