تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب اردیبهشت 1395
31 / اردی بهشــت / 95

تا بعد از امتحانا نمیام!

امتحانامم 10 خرداد تموم میشن!
:)

+
چقد اردیبهشت جان زود تموم شد D:

[ 31 اردیبهشت 95 ] [ 13:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اردی بهشــت / 95
فـاطـمـه مـن واسـت بـاغـچـه درسـت مـیـکـنـم!
جـان مـن؟ ^__^
اره :) چـیـزی نـیـسـت کـه
!
اره تـازه خـرجـیـم نـداره
!
نـه بـابـا
! 500 هـم نـمـیـشه!
چـرا حالـا
500 کـه مـیـشه!
نـه بـابـا چـمـن مـصـنـوعی مـگـه چـنـده
؟!
خـیـلـی بـی ادبـیـاااااا

خـنـده هـای الـانـشه کـه عصـبـیـم مـیـکـنـه
لـوس ِ مـسـخـره ِ بـیـشور

[ 29 اردیبهشت 95 ] [ 18:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اردی بهشــت / 95
بـابـا؟ مـامـان نـذاشـت مـشـهـد ُ بـزنـم!
جـدی؟ بـهـتـر!
واا چـرا ؟
اخـه اونـجـا مـرز افـغـانـستـانـه!!!

حـالـا هـی مـیــخـنـده! خـو چـشـم بـادومـی ام!
بـه قـول امـیــر، خـانـوم افـغـانـی ام!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـچـه هـا خـواب دیــدم دارم یــه مـسجـدی ُ تـمـیــز مـیــکـنـم کـه حـاجـت بـگیــرم!
حـاجـتـمـم رسیــدنـمـون بـود!

تـعـبـیــرش چـی مـیــتـونـه بـاشـه؟؟؟
مـسجـد ِ یــه عـالـمـه تـار عـنـکـبـوت داشـت! اصـلـا تـو واقـعـیــت نـدیــدم ایــن مـسجـد ُ !! 

[ 29 اردیبهشت 95 ] [ 17:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / اردی بهشــت / 95
اخـیـش بـالـاخـره پـروژه بـرنـامـه نـویـسـی رو تـحـویـل دادم!
فـقـط 3 نـفـر شـدیـم 6 از 6
!
مـعـلـمـمـونـم گـفـت امـتـحـان تـئـوریـتـم خـوب دادی
! امـتـحـان عـمـلـیـشـم کـه شـدم 12 از 12 !
پـس یـعـنـی بـرنـامـه نـویـسـی تـو کـارنـامـه مـیـشـم 18 ، 19 !
خـوبـه ولـی نـهـایـیـا کـه از شـنـبـه شـروع مـیـشـه
!
خـدایـا هـلـپ
! خـیـلـی هـلـپ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واسـه کـنـکـور هـم تـازه دیـروز ثـبـت نـام کـردم
!
تـهـران ُ مـازنـدارن ُ آمـل ُ بـابـل ُ سـاری ُ کـرج ُ قـم ُ زدم
!
اخـرشـم مـیـشـه ازاد هـمـیـن جا
! خـخـخ

ثـبـت نـام کـردم
!
کـجاهـا رو زدی؟
مـازنـدارن
نـمـیـزارم. خـب
؟
آمـل
نـمـیـزارم
. خـب؟
بـابـل
نـمـیـزارم
. خـب؟
سـاری
نـمـیـزارم
. خـب؟
قـم
نـمـیـزارم
. خـب؟
کـرج
نـمـیـزارم
. خـب؟
تـهـران
!
اهـان ایـن خـوبـه
! بـقـیـه رو الـکـی زدی! بـی فـایـده ان!
مـن اگـه قـبـول شـم مـیـرم
! مـخـصـوصـا شـمـال!
مـخـصـوصـا شـمـال نـمـیـزارم
! حـالـا مـثـلـا کـرج خـوبـه!
چـنـدتـا اسـتـان داریـم
؟
نـمـیـدونـم
! سـی ُ یـکـی دوتـا !!!
پـس الـفـبـا چـنـدتـاس
؟
سـی ُ دوتـا دیـگـه
!
چـقـد شـبـیـه هـمـن
! حـالـا ولـش کـن! بـبـیـن تـو الـان بـه دوتـا اسـتـان راضـی ای خـب؟
خـب
؟
مـیـمـونـه 30 تـا
! واسـه اون 30 تـاهـم تـو 30 روزه راضـی مـیـشـی! فـقـط یـه مـاه وقـت مـیـخـواد دیـگـه! خـخـخـخ
عـمـرا اگـه بـتـونـی
!
حـالـا بـبـیـن دیـگـه
! اصـلـا بـا قـهـر مـیـرم!
مـگـر ایـنـکـه از رو جنـازم رد شـی
!
خـب خـدارو شـکـر نـزدیـک نـیـسـتـیـم وگـرنـه رد مـیـشـدم
! الـان بـدون مـانـع رد مـیـشـم!
خـیـلـی بـی ادبـی تــــو
!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـنـم از ژلـم
! خـخـخـخ
ژلـه مـیـان تـهـی
!!!
چـه غـلـطـا خـخـخـخ
 


[ 29 اردیبهشت 95 ] [ 11:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
27 / اردی بهشــت / 95
مـن هـیـچـوقـت یـاد نـمـیـگـیـرم ژلــه درسـت کـنـم!
امـروز وب فـاطـمـه بـودم، عـکـس ژلــه هـاش ُ گـذاشـتـه بـود، مـنـم گـفـتـم بـزار ژلــه درسـت کـنـم!
بـازم مـثل هـمـیـشـه خـراب شـد!
یـعـنـی نـمـیـدونـم چـیـکـار مـیـکـنـم ژلــه هـای بـدبـخـت نـمـیـبـنـدن!!!!
آب هـم خـیـلــی زیـاد نـمـیـریـزم!
خـیـلــی سـخـتـه ژلــه! -_-

[ 27 اردیبهشت 95 ] [ 22:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
27 / اردی بهشــت / 95


امـروز روز خـوشـبـخـتـی اسـت!
وقـتـی امـتـحـان تـاریــخ ُ مـیــدم یــعـنـی خـوشـبـخـتـی
!
شـکـسـتـن غــول امـتـحـانـا
! 18 _ 17 مـیــشـم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـیــگـم شـمـا دوسـت نـداریــن تـو خـونـتـون بـاغــچه داشـتـه بـاشـیــن؟
مـن کـه خـیــلـی دوسـت دارم
! یــه عـالـمـه گـل رنـگـارنـگ! بـوی خـوب! صبـحـا بـهـشـون اب بـدم! اصلـا یــه جای خـوب بـرا عـکـس انـداخـتـن!!
خـب مـا تـو خـونـه ی ایــنـدمـون حـیــاط و بـاغــچه نـداریــم
!
شـمـا بـودیــن چیــکـار مـیــکـردیــن
؟!
خـو مـن دلـم مـیــخـواد خـونـم گـل گـلـی بـاشـه
! کــلـیــک
ایـنـم نـقـشـه خـونـه
! کـلـیــک (بـبـخـشـیـد نـقـشـه کـشـیـدن بـلـد نـیـسـتـم!) نـظر بـدیــن! آرشـیــتـکـتـا اعـلـام حـضـور کـنـیــد لـطـفـا! الـبـتـه بـایـد یـکـی از ایـن جـاهـای گـل ُ انـتـخـاب کـنـم!!
امـیــر مـیــگـه تـو خـونـه نـمـیــشـه بـاغــچـه داشـت
! سـوسـک مـیــاد! ولـی بـه نـظـر مـن خـیــلـیــم خـوب مـیــشـه!
انـقـد بـی تـربـیــت ِ کـه مـیــگـه مـیــبـرمـت زنـجـان تـو داهـات یــه خـونـه قـدیــمـی بـرات مـیــگـیــرم بـاغــچـه داشـتـه بـاشـه کـه هـیــچ، مـرغ و خـروس هـم داشـتـه بـاش
!!!
بـایــد تـو انـتـخـابـم یــه تـجـدیــد نـظـر بـکـنـم
! خـخـخـخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــه وقـتـای مـجبـورم انـقـد از ایــنـده حـرف بـزنـم و بـگـم و بـخـنـدم تـا حـال ایــن پـسـر کـوچولـوی بـابـاش خـوب شـه و بـلـنـد بـلـنـد بـخـنـده اونـطـوری کـه عـشـق مـیــکـنـم... اونـطـوری کـه بـا یــه لـبـخـنـد رضـایــت خـدارو هـزار بـار شـکـر مـیــکـنـم کــلـیــک

[ 27 اردیبهشت 95 ] [ 11:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / اردی بهشــت / 95
وقتی دیقه نود پا میشم برم درس بخونم همین میشه دیگه!
تازه یادم افتاده برم امحتان فردارو بخونم به بابام میگم برو کتاب برنامه سازیمو بیار!
رفته نیم ساعت شد نیومد! خودم رفتم دیدم دفترخاطراتمو گرفته داره میخونه!!
از اینا که دوستام نوشته بودن! همه هم یه چیزی از امیر نوشته بودن! واااااای آبروم رفت!
وقتی دیدم صفحه های اولش بود! اولاش چیزی نداشت ولی احتمالا دیده
حالا این هیچی!
میگم چرا کتاب ُ نمیاری؟! میگه نبود! گفتم ایناهاش! خوب نمیگردیا
حالا هی کتابامو میگشتم مگه پیدا میشد؟!
رفتم کیفمو گشتم، نبود!
رفتم کل خونه رو گشتم نبود!
بدبخت شدم مدرسه جا گذاشتم!
PDF دانلود کردم ولی کتابم :(
البته عملیشو نمره کامل گرفتم، پروژه هم میدم!
تئوریش فقط 8 نمره داره ولی خو نمرم کم میشه :(
بعد از ظهر میرم ببینم باز میکنن در ُ یا نه :|

[ 24 اردیبهشت 95 ] [ 12:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / اردی بهشــت / 95
تـو دیـوونـه ای زیـنـب!شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
تـازه فـهـمـیـدم رفـتـی بـه هـمـه گـفـتـی بـهـم بـگـن بـمـونـم
!!
دیـدم داری خـودتـو مـیـکـشـی، مـونـدم
! خـخـخـخ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
انـشـالـلـه یـه مـاه دیـگـه واسـه نـامـزدیـت مـن بـرم ایـنـجـوری بـه هـمـه خـبـر بـدم
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
هـمـتـونـو دووووس
!
ایـن چـنـد روز هـیـچ اتـفـاقـی نـیـوفـتـاد
!
نـه بـیـن مـن و امـیـر
!
نـه بـیـن مـن و خـانـوادم
!
هـمـیـنـجـوری الـکـی مـیـخـواسـتـم نـیـام
:|

[ 23 اردیبهشت 95 ] [ 18:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / اردی بهشــت / 95
امـیـر: چـرا زود اومـدی؟
مـن
: فـرار کـردم شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
امـیـر
: چـی؟
مـن
: فـرار کـردم! فـرار! حـال نـداشـتـم بـمـونـم
امـیـر
: مـگـه اون مـدرسـتـون در و پـیـکـر نـداره
مـن
: چـرا داره! اقـا مـحـسـنـی هـم دم دره هـمـش!
امـیـر
: پـس چـطـوری اومـدی؟؟
مـن
: الـکـی بـه اقـا مـحـسـنـی گـفـتـم مـدیـرمـون کـارش داره
امـیـر
: ای وای نـکـن فـاطـمـه! گـنـاه داره بـیـچـاره
مـن
: نـه بـابـا! بـعـدشـم تـنـدتـنـد اومـدم جـلـو دانـشـگـاه تـاکـسـی گـرفـتـم
امـیـر
: دانـشـگـاه؟؟؟ تـا دانـشـگـاه پـیـاده اومـدی؟
مـن
: اره دیـگـه
امـیـر
: مـیـدونـی چـقـد راهـه؟شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مـن
: کـدوم دانـشـگـاه رو مـیـگـی؟
امـیـر
: دانـشـگـاه ازاد دیـگـه
مـن
: نـه بـابـا اون دانـشـکـده فـنـی پـایـیـن مـدرسـه
امـیـر
: مـگـه اونـجـا هـم دانـشـگـاه داره؟
مـن
: اره واقـعـا نـدیـدی؟؟؟؟ حـالـا عـیـب نـداره سـال دیـگـه مـیـرم اونـجـا مـیـبـیـنـی!!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
امـیـر
: چـی؟؟؟ عـمـرا بـذارم بـری ازاد!
مـن
: چـیـه خـسـیـس؟! مـیـتـرسـی شـهـریـه بـدی؟!
امـیـر
: دیـووونـه ای؟؟ اصـلـا فـکـر کـن مـال شـهـریـس!
مـن
: مـن دولـتـی قـبـول نـمـیـشـم!
امـیـر
: مـیـشـی! انـقـد مـیـخـونـی و کـنـکـور مـیـدی تـا ولـیـعـصـر قـبـول شـی!
مـن
: بـرو بـابـا! ولـیـعـصـرررررر!! اون رتـبـه 1 تـا 30 فـقـط قـبـول مـیـکـنـه...
امـیـر
: مـن کـاری نـدارم یـا دولـتـی یـا هـیـچـی! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مـن
: اصـلـا مـگـه مـن بـه حـرف تـو گـوش مـیـکـنـم!؟ خـودم مـیـرم. خـانـوادمـم مـیـگـن دانـشـگـاه سـمـا نـزدیـک تـره
امـیـر
: اون مـوقـع خـانـوم مـنـی، مـنـم نـمـیـزارم خـانـومـم بـره!!
مـن
: خـب بـسـه! مـن خـر نـمـیـشـم! اصـلـا تـو چـرا ازاد رفـتـی؟؟
امـیـر
: مـن اشـتـبـاه کـردم! چـون مـیـدونـم مـحـیـطـش چـطـوریـه نـمـیـخـوام بـری!!
مـن
: خـب مـن مـیـرم مـحـیـطـشـو درسـت مـیـکـنـم!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

وقـتـی کـم مـیـارم مـجـبـورم ایـنـطـوری بـگـم
!
مـنـکـه گـوش نـمـیـکـنـم
! مـیـرم ازاد! خـیـلـیـم خـوبـه!
مـیـرم مـیـخـورم بـه یـکـی جـزوه هـام مـیـریـزه بـعـد عـاشـق مـیـشـه! خـخـخـخ
ایـن مـال چـهـارشـنـبـه بـود!
ایـن امـیـر خـل و چـل فـکـر مـیـکـنـه بـعـد مـاه رمـضـون کـه رسـمـی بـیـان، سـریـع نـامـزد مـیـشـیـم
! خـخـخـخ
حـالـا مـونـده تـا مـامـانـم راضـی شـه
!
تـازه مـنـم مـیـخـوام فـکـر کـنـم
! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

[ 23 اردیبهشت 95 ] [ 17:52 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : زهرا :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 23 اردیبهشت 95 ] [ 17:11 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / اردی بهشــت / 95
حس خوبیه وقتی برا اولین بار غذاهایی که پختم ُ میبینه و باذوق میگه " تو کدبانوی منی! "

+ چقد زود تموم شد مدرسه! دیگه هیچوقت کله سحر صف نمیبندیم! دیگه هیچوقت پیج نمیشم " دانش اموز خانوم فاطمه رستمی، دفتر "
فردا میرم واسه ثبت نام کنکور!

+ کامنتارو بعدا تایید میکنم!

[ 22 اردیبهشت 95 ] [ 23:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / اردی بهشــت / 95
فقط 8 ساعت و نیم مونده تا تموم شدن مدرسه...

[ 22 اردیبهشت 95 ] [ 06:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / اردی بهشــت / 95
قـالـبـم چـقـد دلـمـو زده!
دلـم مـیـخـواد عـوضـش کـنـم امـا یـه عـکـس خـوب بـرا هـدر نـدارم :(
فـقـط شـعـرش ُ دارم :
18
روزه همینه :|

[ 18 اردیبهشت 95 ] [ 21:13 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / اردی بهشــت / 95
+ خـب بـچـه هـا بـسـه! از تـقـلـبـاتـون بـفـرمـایـیـد! چـه نـمـره هـایـی گـرفـتـیـن؟
- هـومـم تـقـلـــب
! اهـان! یـه بـار کـلـاس چـهـارم بـودم لـقـب حـضـرت عـلـی یـادم نـمـیـومـد کـه مـیـشه امـیـرالـمـونـیـن!!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

هـیـجـانـی تـو نـمـازخـونـه بـود کـه انـگـار ادم مـیـخـواسـت پـرواز کـنـه
!
یـه سـریـا هـوووو مـیـکـشیـدن
! یـه سـریـا بـلـنـد مـیـخـنـدیـدن! یـه سـریـا سـوت مـیـزدن! یـه سـریـا هـم بـلـنـد بـلـنـد یـه چـیـزی بـهـم مـیـگـفـتـن ولـی مـن چـیـزی نـمـیـفـهـمـیـدم! یـه سـریـاهـم یـواش یـه چـیـزی مـیـگـفـتـن ولـی مـن لـب خـونـی اصلـا بـلـد نـیـسـتـم!!! بـچـه هـای خـودمـون و کـلـا دوسـتـام هـی مـیـگـفـتـن بـه بـه چـه تـقـلـبـی!!!!
قـشنـگ مـیـدونـم چـقـد سـرخ شدم
! لـبـــووووو هـا لـبــــو شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
خـانـوم مـحـمـدی کـه قـشنـگ مـیـدونـه قـضـیـه  چـیـه هـی نـگـام مـیـکـرد، قـش قـش مـیـخـنـدیـد
!
امـا زود جـمـعـش کـردم
! گـفـتـم خـب بـسـه حـالـا سـوال بـعـدی!
ولـی ایـن بـچـه هـا مـگـه ول مـیـکـردن
؟! آبـروم رفـت!
بـعـد یـه زنـه اومـده بـود
، یـا نـبـی الـلـه ایـنـا مـیـخـونـد! الـبـتـه قـبـل از صنـدلـی داغ اومـده! داشت مـیـگـفـت بـرا آب نـیـسـان ذکـر یـاالـلـه ، یـاودود ایـنـا خـوبـه!
سـمـانـه ازش پـرسـیـد ذکـر " یـاولـی
" هـم هـسـت؟ اون زنـه گـفـت بـلـه هـسـت!
یـهـو هـمـه زدن زیـر خـنـده
! خـانـوم مـحـمـدی کـه سـرخ شده بـود از خـنـده! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

تـو اون صنـدلـی مـثلـا داغ یـکـی از سـوالـا ایـن بـود کـه تـیـکـه کـلـام بـچـه هـای کـلـاسـشون بـگـن
! اونـی کـه خـیـلـی بـاهـاش مـیـخـنـدن! کـل نـمـازخـونـه سـاکـت! یـهـو گـفـت " ولــی "
نـمـازخـونـه دیـگـه قـشنـگ تـرکـیــد
! اسـم دوسـت پـسـر یـکـی از دوسـتـامـون ولـی ِ هـمـه مـعـلـمـا فـهـمـیـدن!

واااااای سـوتــی دادم
!!!
خـواسـتـم بـگـم اخـریـن بـاری کـه از تـه دل خـنـدیـدیـن
؟
زدم کـانـال دو گـفـتـم اخـریـن بـاری کـه تـه دل خـنـده کـردیـن
؟ シンプル のデコメ絵文字
مـعـمـولـا شمـالـیـا ایـنـطوری مـیـگـن
! دوتـا از مـعـلـمـا شمـالـیــَن انـقـد بـهـم خـنـدیـدن! مـنـم بـا پـررویـی تـمـام گـفـتـم مـثلـا شمـا سـوتـی نـمـیـدیـن؟! هـمـه گـفـتـن نـــه! گـفـتـم بـگـم از سـوتـیـاتـون؟ گـفـتـن بـگــو! یـکـم فـکـر کـردم بـعـد سـوتـی یـکـی از بـچـه هـارو گـفـتـم ولـی اسـم نـگـفـتـم!!! نـخـواسـتـم تـنـهـایـی ضـایـع شم!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

امـروزم بـا هـمـه چـیـش تـمـوم شد
!
مـجـری هـم شدیـم
! ولـی اون مـعـلـم پـرورشی انـقـد اعـصابـم ُ خـورد کـرد! هـی مـیـگـفـت داد نـزن! مـیـکـروفـن ُ بـیـار پـایـیـن! مـنـم بـا لـج گـفـتـم بـاشه خـانـوم! بـعـدشم مـیـکـروفـن ُ دادم بـه مـعـلـمـایـی کـه اومـده بـودن! خـودم بـدون مـیـکـروفـُن مـیـگـفـتـم! حـالـا خـوب بـود فـقـط صـنـدلـی داغ بـا مـن بـود! ایـش!
اگـه سـوتـی نـمـیـدادم و اونـم از تـقـلـبـش نـمـیـگـفـت خـوب بـود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـعـلـم عـشـق یـعـنـی فـرهـودی
!
امـتـحـان عـمـلـی شـبـکـه رو شـدم 15
گـفـت چـرا انـقـد بـد امـتـحـان دادی
؟
گـفـتـم بـا ایـنـکـه سـوالـارو بـهـمـون دادیـن ولـی مـن حـفـظ کـردم
! server 2008 نـداشـتـم کـار کـنـم :(
گـفـت خـب حـالـا ژسـت غم بـه خـودت نـگـیـر کـه بـهـت نـمـیـاد
! 20 رد کـردم!
گـفـتـم چـی
؟
گـفـتـم
20 رد کـردم  شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
گـفـتـم جـدی مـیـگـیـن
؟
گـفـت اره جـدی
20 رد کـردم امـا تـئـوریـشـو خـوب بـخـونـیـا... چـون مـیـدونـم مـیـتـونـی تـئـوری 19 ، 20 شـی! دلـم نـیـومـد 15 بـدم بـهـت...
شـبـکـه جـز اون درسـاس کـه سـر امـتـحـانـای تـئـوریـش فـقـط تـقـلـب کـردم
! هـیـچـی بـارم نـیـسـت! بـایـد خـررررر بـزنـم! خخخخخ
تـازه نـهـایـی هـم هـسـت
!! دیـگـه بـدتـر!  ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字
بـچـه هـا فـرهـودی سـرطـان داره، مـیـشـه بـراش یـه صلـوات بـفـرسـتـیـن
؟
خـدا شـفـاش بـده
!

[ 18 اردیبهشت 95 ] [ 19:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / اردی بهشــت / 95


تـاحـالـا جـَوزَده از نـزدیـک دیـدیـن؟!
مـن دیـروز دیـدم! خخخخ
واسـه 3 روز تـلـگـرام نـصـب کـردم 24 سـاعـتـه مـنـتـظرم عـکـسـی کـه امـیـر مـیـفـرسـتـه بـاز شـه
!
هی زرت زرت عـکـس مـیـفـرسـتـه
! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دیـشـب دیـگـه دعـا مـیـکـردم بـاطـریـش خالـی شـه
!!!
بـهش مـیـگـم بـرو چراغ ُ خامـوش کـن
! خیـالـم خوش بـود تـو تـاریـکـی دیـگـه عـکـس نـمـیـدازه! امـا تـعـداد عـکـسـاش دوبـرار شـد!
عـنـشـو در اورد
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
خـواهـرشـم مـیـفـرسـتـه
! انـگـار تـاحـالـا نـدیـدمـش  :|

[ 16 اردیبهشت 95 ] [ 20:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / اردی بهشــت / 95
تـاحـالـا شـده یـه روزایـی حـال و هـواش فـرق داشـتـه بـاشـه؟
امـروز دقـیـقـا از هـمـون روزا بـود!
بـا یـه حـس خـوب بـیـدار شـدم
!
بـابـابـزرگـمـم اومـد خـونـمـون
! خـوشـم مـیـاد وقـتـی مـیـاد ایـنـجـا...
حـس خـوبـیـه وقـتـی خـودمـو زدم بـه خـواب مـامـانـم یـواشـکـی بـه بـابـام مـیـگـفـت " فـاطمـه بـرعـکـس هـمـه بـه پـیـرا خـیـلـی احـتـرام مـیـذاره
! مـن هـر وقـت بـا اقـاجـون از پـلـه مـیـومـدم یـه بـبـخـشـیـد مـیـگـفـتـم و مـیـومـدم بـالـا! راستـش حـوصـلـه نـداشـتـم صـبـر کـنـم تـا اروم اروم بـیـاد بـالـا! ولـی چـنـدبـار دیـدم فـاطمـه پـلـه هـارو دونـه دونـه پـشـتـش اومـد بـالـا! اقـاجـون هـم چـنـدبـار بـهـش گـفـت تـو بـرو بـالـا ولـی فـاطمـه نـیـومـد! "
اقـاجـون بـه بـابـای بـابـام مـیـگـفـتـیـم
!
مـن کـه از بـچـگـی بـی جـنـبـه بـودم
!!
سریـع اومـدم گـفـتـم دالّـی
! مـن بـیـدارم! شـنـیـدم چـی گـفـتـی!!!
جـفـتـشـون بـهـم خـنـدیـدن
:|
رفـتـم پـنـجـره هـارو بـاز کـردم، پـرده هـارو دادم کـنـار
! در بـالـکـن ُ بـاز کـردم! مـیـخـواستـم صـبـونـه بـیـارم بـخـوریـم امـا واقـعـا حـسش نـبـود! خخخخخ
بـه مـامـانـم گـفـتـم صـبـونـه حـاضـر کـرد
!!!
رفـتـم مـوهـامـو شـونـه کـردم
، پـیـش بـه سوی اذیـت داداش!!!
بـا داد و هـوار بـیـدار شـد
!!
بـعـدش رفـتـم سراغ جـوجـه هـاش
! انـقـد کـرم ریـخـتـم تـا دعـوام کـرد!!!
خـلـاصـه امـروز بـه اذیـت گـذشـت
!!
فـردا بـخـیـر بـگـذره
!! کـلـیــک
احـتـمـالـا اسم شـهـرمـون لـو مـیـره
!
هـنـوز چـیـزی هـمـاهـنـگ نـیـست
! نـمـیـدونـم چـی مـیـشـه!!! 

[ 16 اردیبهشت 95 ] [ 19:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / اردی بهشــت / 95


سـلـام :)
عـیـدتـون مـبـارک :)
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی الـلـهـم صـلـی عـلـی مـحـمـد و الـه مـحـمـد شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

[ 16 اردیبهشت 95 ] [ 14:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / اردی بهشــت / 95


سـمـیـه: کـم پـیـدایـی
مـن
: مـن کـه هـمـیـشـه  مـزاحـمـتـونـم
سـمـیـه
: مـراحـمـی شـمـا عـزیـزم
مـن
: دلـم بـرات تـنـگ شـده بـود
سـمـیـه
: مـن بـیـشـتـر خـیـلـی دوسـت دارم بـبـیـنـمـت
سـمـیـه
: نـمـیـدونـم چرا قـسـمـت نـمـیـشـه مـن شـمـارو بـبـیـنـم
مـن
: مـن کـه خـیـلـی مـشـتـاقـم
سـمـیـه
: حـالـا کـی بـبـیـنـمـت؟
مـن
: نـمـیـدونـم!! افتـخـار نـمـیـدیـن P:
سـمـیـه
: مـن یـا شـمـا؟؟؟
مـن
: شـمـا  D:

# مـکـالـمـه مـن و خـواهـر امـیـر!!
+
فـقـط ایـن خـواهـرش ُ نـدیـدم!
ایـن و شـوهـرشـم بـبـیـنـم دیـگه کـل خـانـودشـو دیـدم! خخخخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـمـنـون از زهـرا ی عـلـی
!
زدم تـرکـونـدم لـپ تـاپ ُ بـا وای فـای وصل نـمـیـشـد
!
بـه دوسـتـم گـفـتـم  DVD هـاشـو بـیـاره. درسـتـش کـنـیـم، خـودش اومـد DVD هـا یـادش رفـت
!!
بـه بـابـام گـفـتـم بـره بـگـیـره
، رفـتـه پـکـیـج کـامـل گـرفـتـه!
انـقـد خـوشـحـال شــدم
!
1200تـا بـرنـامـه داره! 5 تـا ویـنـدوز
58 تـومـن شـد :|
اخـه دیـشـب بـاهـاش قـهـر کـردم مـثـلـا خـواسـت اشـتـی کـنـم
!
الـبـتـه مـن یـادم رفـتـه بـود قـهـرم خـودش گـفـت ایـنـم بـرا اشـتـی کــُنـون
!!!
زهـرا جان مـمـنـون کـه بـاعـث شـدی بـخـرمـش!!!

++ اون عکس بالا پروفایل اینستـا میباشد!

[ 15 اردیبهشت 95 ] [ 20:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : هانیـه :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 14 اردیبهشت 95 ] [ 19:52 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / اردی بهشــت / 95
سـلــام
ایــا شـمـا بــاورتـون مـیــشـه کــه مـن سـه روز درمـیــون مـیــام وب؟!
خـودم کــه بــاورم نــمـیــشـه
!! اصـلــا نــمـیــدونــم چـی آپ کــنــم!
قـبــلــا چـی مـیــنــوشـتـم کــه هـر روز اپ مـیــکــردم
؟؟؟

خـب روز مـعلــم مـبــارک
! آرزو جان مـبــارک بــاشـه تـیــچـر جانــم شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
مـدرسـمـون شـنــبــه بــرنــامـه داره
!
بــرنــامـشـم بــا کــلــاس مـاس
!!! مـاهـم خـیــلــی ریــلــکــس نــشـسـتـیــم تـا خـودش خـراب شـه!!!

دیــروزم بــا رانــنــده سـرویــسـم بــحـثـم شـد
!!  شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


+
چـقد اهـنــگ "مـغنــاطـیــس" روزبــه نــعمـت الــهـی و
"شـونــه بــه شـونــه" رضا صـادقی قشـنــگــه!
تــــــو هـمـیــشـه بــهـتـریــنـــا رو انــتـخــاب مـیــکــنــی
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

++
بــعضیــا id ایــنــسـتـا خـواسـتـه بــودن، بــبــخـشـیــد یــادم رفـت زودتـر از ایــنــا بــزارم!
ID:
_fateme_rostami_

ادامـه
!

ادامه مطلب

[ 13 اردیبهشت 95 ] [ 19:07 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : سپیده :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 11 اردیبهشت 95 ] [ 20:41 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / اردی بهشــت / 95
قرار بود امروز روز خوبی باشه اما...
کسی که تموم بچیگیام پیشش بودم، کسی که با همه شیطونیام حتی بهم اخم نکرد، کسی که همیشه کنجد بو داده و لبلبو و گردو میداد بهم میگفت حالا برو بازی، تنها کسی که صدام میکرد فاطمه جانم، کسی که تو این 2 ، 3 سال هروقت میرفتیم خونش تو اون رختخواب تکراری خوابیده بود و فقط میتونست نیم خیز شه، کسی که این دو ماه اخر حتی نمیتونست مگسی رو بزنه که داشت میرفتت تو چشمش! کاش یه دختر داشت...
اما دوتا پسر داره! پسرایی که صداشون میکنم عمـو و از عموی واقعی هم برام عزیزترن...
اره...
خاله سکینم رفت پیش خدا، بعد از 17 سال دیالیز شدن...
خدا رحمتت کنه یادگار شیطونیای بچگیم... خدا رحمتت کنه خاله که بخاطر من عمو مهدی رو دعوا میکردی که " نکن پسر! نکن اون بچه رو از تو اون زنبیل دربیار، عه عه نذارش بالا درخت " و عمو مهدی شوخ من، از شدت گریه هام عصبی شده بود و من میذاره بالا درخت!!!
خدا بیامرزت همسایه قدیمی تو اون خونه قدیمی...
میشه براش یه صلوات بفرستین؟

[ 10 اردیبهشت 95 ] [ 16:29 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / اردی بهشــت / 95
فـیــلـم " بـادیــگـارد " دیــدیــن؟
چـقـد قـشـنـگـه :)
دیــروز بـا دخـتـرخـالـم دیــدیــم!
الـان فـهـمــیــدم چـرا زیــنـب و امــیــر هـمــیــشـه مــیــرن سـیــنـمــا
! خـلــــوت!!!! ایــنـجـا هـم تـاالـان سـیــنـمــا نـداشـت، واسـه هـمــیــن کـم مــیــان!
حـتـمــا دفـعـه بـعـد یــکـی ُ بـا خـودم مــیــبـرم
!
بـعـدشـم کـه رفـتـیــم یــکـم گـشـتـیــم
!
از ایــنـجـا بـرگـشـتـیــم
! کـلــیــک
هـمــونـجـایــی کـه اخـریــن بـار بـا امــیــر رفـتـه بـودم
!
حـالـا اومــدیــم خـالـم خـونـه نـبـود
! سـه سـاعـت دم در نـشـسـتـه بـودیــم :|
چـه فـیــلـم قـشـنـگـی بـود
:)

+ کـاکـتـوس کـوچـولـوم نـی نـی دار شـده!
دو تـا نـی نـی!
مـبـارکـش بـاشـه ♥_♥


[ 10 اردیبهشت 95 ] [ 15:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / اردی بهشــت / 95

امـــروز یــه روز خــوووب مـــیــبـاشـد!

روزی که تـاریــخــش 7 / اردی بـهـــشـت / 1395 مـــیــبـاشـد!
روزی که یــه نــی نــی خــوشـمـــل بـه دنــیــا اومـــد!
خــوش اومـــدی نــی نــی جــان!
تـولــــدت مـــبـارک فـــهـــمـــیــه جـــان :)
امـــیــدوارم بـه هـــمـــه ی ارزوهـــای قــشـنــگت بـرسی عــزیــزم :) 

[ 7 اردیبهشت 95 ] [ 19:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / اردی بهشــت / 95
سـمــانـه: فـاطمــه چـنـد وقـتـه بـاهـاشـی؟
مــن
: 4 سـال !
سـمــانـه
: پـس چـرا نـمــیــاد بـگـیــرت مــا راحت شـیــم؟!
مــن
:  :|
سـمــانـه
: مــن دلــم روشـنـه
مــن
: واسـه چـی؟
سـمــانـه
: دلــم روشـنـه کـه مــامــانـت هـم راضی مــیــشـه!
مــن
:  :|
سـاحل
: اره بـابـا! سـمــانـه تـو فـکـر کـردی ایــنـا مــثــل مــن و و ان؟ حتـمــا بـهـم مــیــرسـن!
سـمــانـه
: بـابـات چـی مــیــگـه؟
مــن: مــیــگـه هـرچـی خـودم بـگـم
!
سـمــانـه
: پـس حلــه دیــگـه!
سـاحل: اره دیــگـه فـاطی جـان
! علــوس شـدی رفـت!
مــن:   :|
سـمــانـه
: مــنـکـه نـمــیــام عروسـی!
سـاحل: چـرا نـمــیــای
؟ مــن کـه بـا کـلــه مــیــرم! دعوتـمــم نـکـنـه مــن مــیــرم!
سـمــانـه
: اخـه ایــن بـیــشـور مــن ُ بـاغ تـوت فـرنـگـیــش نـمــیــبـره!!!! ( تـو اون وبـم نـوشـتـم قـضیــه بـاغ تـوت فـرنـگـی چـیــه! )

وی آر خـل و چـل
!! هـنـوز نـه بـه دار نـه بـه بـار، مــهـمــون دعوت مــکـنـیــم!!!


+ فـردا امــتـحان تـررررم ِ بـانـک اطلــاعاتـی!
خـدا کـمــکـمــون کـنــه
دعا کـنـیــن بـچـه هـا

[ 7 اردیبهشت 95 ] [ 16:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / اردی بهشــت / 95
سـلـام :))
عـمــهـ؟
کـاش نـمــیـومــدی ایـنـجــا !
اومــدی و ازم مــیـخـوای اون روزی کـه رفـتـیـم خـونـه امــیـرایـنـا رو بــرات تـعـریـف کـنـمــ!
تـو بــا هـیـجـان و ذوق گـوش مــیـکـردی ولـی مــن دلـتـنـگ و دلـتـنـگ تـر مــیـشـدمــ!
تـا ایـنـکـه تـو رفـتـیـ!
دیـدم دلـتـنـگـی کـجـا بــود؟! دهـنـم کـف کـرد از بــس حـرف زدم و تـو گـفـتـی خـبــ؟ بــگـو!!!

+ مــیـخـواسـتـم کـامــنـتـارو تـایـیـد کـنـم و سـربــزنـم امــا واقـعـا وقـت نـدارم :(
پـوزش!!

ادامه!

ادامه مطلب

[ 6 اردیبهشت 95 ] [ 22:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : فاطیمـا :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 5 اردیبهشت 95 ] [ 21:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / اردی بهشــت / 95
ســلــام :|
مـیــگـم امـتـحـانــای شـمـا هــم شـروع شـدهــ؟
مـال مـا کـه شـروع شـده :|
مـیــان تـرم نــه هــاااا تـرررررررمـ!!
دیــگـه کـم مـیــامـ!
هــروقـتـم کـه بیــام واســه هــرکـســی کـامـنــت نــمـیــزارمـ!
کـســایــی کـه برام عــزیــزن حـتـمـا بهــشـون ســر مـیــزنــم و کـامـنــت هــم مـیــزارم :))
اخرهــفــتـه هــا هــم کـه به هــمـه ســر مـیــزنــم :)
دعــــا کـنــیــن امـتـحـانــام ُ خوب بدم :)
نــهــایـــی ِ !!

+ راســتـی مـادر اون مـعــلــمـمـون کـه فــکـرکـرد مـن تـقـلــب رســونــدم فــوت شـده و مـعــلــوم نــیــســت فــردا بیــاد یــا نــهــ! به نــظرتـون مـامـانــمـو ببرم مـدرســهــ؟!
اخه به مـامـانــم گـفــتـمـ! 

[ 5 اردیبهشت 95 ] [ 19:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / اردی بهشــت / 95

روز هـمـه ی بــابــاهـای دنـیــا بــا تـاخـیـــر مـبــارک :)
انـشـالـلـه هـمـیــشـه سـایــشـون بــالـاسـرمـون بــاشـه و خـدا رحـمـت کـنـه بــابــاهـای گـلـی کـه دیــگـه پـیــشـمـون نـیــسـتـن
:) 

[ 3 اردیبهشت 95 ] [ 22:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / اردی بهشــت / 95
اولـیـن پـسـت کـه نـه ولـی دومـیـن پـسـت اردی بـهـشـــت نـوشـتـه مـیـشـود!
خـب دیـگـه حـرفـی نـدارم
! خخخخ
ایـن از کـادوی مـامـانـم و بـابـام
! یـه تـومـن شـد :| زنـجـیـرشـم از قـبـل داشـتـم!


مـمـنـونـم از دوسـتـای خـوبـم :)
)
دوسـتـای گـلـی مـثـل سـمـانـه  مـحـدثـه ، فـهـیـمـه
، زهـرا ، زینب و سـپـیـده خـیـلـیـای دیـگـه کـه یـادم نـمـیـاد :)
وامـا یـه تـشـکـر خـیـلـی ویـژه تـر از سـمـانــه جـونــــم و نـمـــو جـونــــم
:)
مـن عـاشـقـتـووونـم یـعـنـی
:)
ایـنـم تـبـریـکـای نـمـو جـانـم در صبـح و شـب تـولـدم
:)) پـسـت هـم گـذاشـتـه تـو وبـش  کـلـیــک و کـلـیــک
و سـمـانـه عـزیـزم کـه هـم پـسـت گـذاشـت هـم تـو انـسـتـا تـبـریـک گـفـت
:*
و زهـرا گـلـم کـه تـو پـسـتـاش اشـاره کـررررد

مـمـنـون کـه لـایـق دونـسـتـیـن و اسـمـم تـو وبـتـون اومـد
:)
دوسـتـون دارم دوسـتـــام
:))

ایـنـم کـه از تـبـریـک مـجـدد امـیـر
! کـلـیــک

[ 3 اردیبهشت 95 ] [ 20:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب