تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب دی 1395
29 / دی / 95


عملیشان خواهم کرد...

[ 29 دی 95 ] [ 21:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / دی / 95
بـه طـور کـامـلـا یـهـویــــی و اشـتـبـــاهـی اسـکـریـن شـات از یـه قـسـمـت ِ حـسـاس چـتـمـون کـه چـنـد روز از اون مـاجـرا مـیـگـذشـت رو  بـرا خـودش فـرسـتـادم !
و کـلـی هـم پـی ام دادم!!!
اصـلـا هـم حـواسـم نـبـود دارم بـه خـودش پـی ام مـیـدمـمـمـم
پـرسـیـد چـرا اسـکـریـن مـیـگـیـری؟
گـفـتـم نـگـه مـیـدارم!
نـاراحـت شـد!
گـفـت مـگـه شـک داری؟!
خـب مـن هـیـچـوقــــت شـک نـداشـتـم و نـدارم و نـخـواهـم داشـت! تـاکـیـد مـیـکـنـم "هـــیـــچـــوقـــت"
بـحـث نـاراحـتـی رفـت کـنـار! رسـیـد بـه کـنـجـکـاوی!!
مـنـم پـروژه ی چـنـد سـالـَم ُ لـو دادم مـتـاسـفـانـه!
مـجـبـور شـدم! مـیـفـهـمـی؟ مـجـبـورررر
چـنـد تـا شـات قـدیـمـی داشـتـم فـرسـتـادم بـراش!
قـشـنـگ حـس مـیـکـردم چـقـد هـنـگـه! خـخـخـخ
مـنـم بـودم هـنـگ مـیـکـردم!
مـیـگـه وااااای فـاطـمـه تـو چـقـد دیـووونـه ای! مـیـخـوای چـیـکـار ایـنـارو؟
مـیـگـم نـگـه داشـتـم بـعـدا بـخـونـیـم!
کـلـی ذوق مـیـکـنـه و مـیـگـه بـازم بـفـرسـت
نـذاشـتـم زیـاد لـو بـرهــآ! چـنـدتـا چـرت و پـرت فـرسـتـادم

خـوب خـوبـاش مـونـده
کـلـیــک  قـرار بـود اسـم بـرادرزادش ُ بـزارن بـهـار! ولـی گـذاشـتـن پـریـا و پـریـاخـانـوم الـان دوسـال و 4 روزشـه :)))
کـلـیــک وقـتـی دوم بـودم رفـتـیـم راهـیـان نـور! تـو راه یـه دوسـتـم بـا دوسـت ِامـیـر، دوسـت شـدن
آقـای مـنـم کـه حـســــاس تـاکـیـد مـیـفـرمـایـنـد کـه مـحـسـن چـیـزی از مـا نـدونـه و مـیـدونـه مـن فـوضـولـم مـیـگـه چـیـزی ازشـون نـپـرس

+ چـقـدر خـوبـه بـودنـت امـیـر... 

برچسب ها: لاویانه ،
[ 23 دی 95 ] [ 23:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / دی / 95
برگشتم به تیر 92 !
از یه سری آدما مجدد بدم اومده
نمیدونم حق دارم یا نه اما اصــلا دلم نمیخواد به این افراد نزدیک باشم! حس خوبی بهم نمیدن
الان که زندگیم رو روال ِ و همه چی خوب پیش میره، نمیخوام اینارو ببینم!
کاش میشد یا ما از اینجا بریم یا اونا!
" ش " مثلا عزیز؟ تو که اینجارو نمیخونی ولی از اینکه صبح خودم ُ زدم به خواب و میای بالاسرم بوسم میکنی و پتو رو میکشی رو سرم میری، چیزی از تنفرم نسبت بهت کم نمیکنه!!!
خیلی دلم میخواد در حین حرف زدن بزم تو دهنت!
داشت دلم باهاش صاف میشدا اما یهوووو یاد کاراش افتادم!
خو خوشم نمیاد ازت!
از " ر " هم همینطور!

[ 21 دی 95 ] [ 19:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / دی / 95
مــــن کــه کــلـا دوتــا کــانــال دارم کــه اونــا هــم مــــاهــی یــه پـسـت مــــیــذارن ولـی دیــشـب دوسـتــام و داداشـم و امــــیــر و بـچـه هــای فــامــــیــل هــرکــدومــــشـون از یــه کــانــال یــه پـسـت فــوروارد مــــیــکــردن :|
یــکــی مــــیــگـفــت فــردا تــعـطـیــلـه یــکــی دیــگـه هــمــــزمــــان بـا اون مــــیــگـفــت اعـلـام شـده فــقـط عـزای عـمــــومــــی!
دیــوونــه شـدم :/
رفــتــم دایــرکــت یــکــی از اسـتــادا پـرسـیــدم کــه اونــم جـواب نــداد 
:|
اخـبـار هــم کــه قـربـونــش بـرم از هــمــــه چـــــیییییی حــرف مــــیــزد جـز تــعـطـیــلـی
!
بـرنــامــــه "بـرتــریــن هــا" هــم کــه تــقـریــبـا هـــمــــه اخـبـاراش درسـتــه گـفــت سـه روز عـزای عـمــــومــــی و سـه شـنــبـه تــعـطـیــلـی رسـمــــی
!
آوار کــه مــــیــدونــیــن چـیــه؟ بـه طـور تــمــــام و کــمــــال سـرم خـراب شـد
:|
چـون سـاعـت 11:30 بـود و مــــن هــنــوز جـزوم تــو کــاور بـود و هــیــچـی بـلـد نــبـودم
:/
شـروع کــردم درس خـونــدن
:|
4 صـفــحــه خـونــدم شـد 12
:/
امــــیــر یــه عـکــس فــرسـتــاد کــه تــصـویــب شـده دانــشـگـاه هــای آزاد تــعـطـیــل ِ
نــمــــیــشـد بـاور کــنــم
! مــــعـتــبـر نــبـود!!
رفــتــم سـایــت دانــشـگـاه
!
واااااای یــعـنــی نــمــــیــتــونــم بـگـم چـقـد ذوق کــردم
! اصـلـا عـالـی بـود
تــو سـایــت هــم زده بـود تــعـطـیــل ِ
ایــن خـبـر تــازه گـذاشـتــه شـده بـود فــقـط 107 تــا بـازدیــد داشـت
سـریــــع اسـکــریــن گـرفــتــم و بـرا هــمــــــــه فــرسـتــادم
!
ذوق زدگـی هــم بـده هــا خـخـخـخ
سـاعـت 1 بـود یــکــم از ذوقـم فــروکــش کــرده بـود، چـت هــارو دیــدم
!
دیــدم واااای بـجـای ایــنــکــه بـرای زیــنــب بـفــرسـتــم
، فــرسـتــادم بـرای زهــرا :|
خـواهــر کــوچـیــک ِ امــــیــر
:////
خـب مــــن بـه تــازگـی شـمــــارم ُ عـوض کــردم و کــسـی از خـانــواده امــــیــر نــداشـت
:|
چـنــد دیــقـه بـعـدش زهــرا جـواب داد و کــلـی خـوشـحــال بـود کــه امــــتــحــانــش کــنــسـل شـد و حــتــی ازم نــپـرسـیــد تــو کــدوم فــاطـمــــه ای؟
  شـایــد چـون تــو اسـکــریــن سـایــت دانــشـگـاه اسـم شـهــرمــــونــم بـود! :/
ولـی چـقـد خـونــگـرم و شـوخ بـود
! دومــــیــن بـار بـود کــه بـه هــم پـیــام مــــیــدادیــم!
امــــا خـب چـیــزی کــه هــسـت
، مــــن بـا کــسـایــی کــه از اول بـاهــاشـون رابـطـه خـوبـی دارم بـعـد یــه مــــدت رابـطـمــــون شـکــر آب مــــیــشـه :/ و اگـه بـا کــسـی از اول بـا دعـوا شـروع کــنــم، یــکــی از بـهــتــریــن دوسـتــام مــــیــشـه :/
بـا خـود امــــیــر هــم دفــعـه اول دعـوا کــردم
:///
حــالـا امــــیــدوارم کــه زهــرا جـزء اسـتــثـنــاعـات بـاشـه و ایــن اتــفــاقـات نــیــوفــتــه
!
درکــل نــور بـه قـبـر یــا در واقـع کــشـوی سـردخـونــه ی آقـای رفــسـنــجـانــی بـبـاره
، بـابـت لـغـوی امــــتــحــانــا دل یــه مــــلـت ُ شـاد کــرد

[ 20 دی 95 ] [ 20:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / دی / 95
*مــکــالـمــه ای به وقـت دیــشـب:
_ فـاطـمــه احـتـمــالـا فـردا مــغـازمــون پـلـمــپ مــیــشـه
+ پـلـمــپ؟؟؟ براچـی؟
_ چـیــزی نـیــسـت، چـنـد روز پـلـمــپ مــیــشـه بعـد دوباره باز مــیــشـه
+ آهـان، خـب ایــنـطـوری کــه مــشـتـریــام کــمــتـر مــیــشـن
_ اره!

*مــکــالـمــه ای به وقـت امــروز:
+ امــیــر مــغـازه چـی شـد؟ پـلـمــپ شـد؟
_ نــــه
+ خـدارو شـکــر ولـی چـرا نـاراحـتـی؟
_ خـب پـلـمــپ مــیــشـد خـوب بود دیــگـه
+
عـه خـدا نـکــنـه پـلـمــپ شـه
_ اگـه مــیــشـد، چـنـدروز بیــکــار بودم، مــیــومــدم پـیــش خـانـومــم
+ بخـدا دیــوونـه ای!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 15 دی 95 ] [ 17:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / دی / 95
ســلـام
تـا چـنــد وقـت پـیــش هـرکـی مــیــگـفـت " نــوشـتـن یــادم رفـتـه " تـو ذهـنــم مــیــگـفـتـم اخـه چـطـور مــمــکـنــه؟ یــعـنــی چـی اصـلـا؟
امــا الـان بـه مــعـنــی واقـعـی کـلـمــه یــادم رفـتـه چـجـوری مــیــنــوشـتـم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـنــد وقـتـیــه کـه مــیــخـوام بـرم بـاشـگـاه!
امــا نــمــیــدونــم چـی!
از یــه طـرف بـدنــســازی خـیــلـی دوســت دارم ولـی چـون احـتـمــال مــیــدم ولـش مــیــکـنــم و شـل مــیــشـه، دودلـم مــیــکـنــه و راهـشـم تـا بـاشـگـاه یــکـم دوره
از طـرف دیــگـه هـم شـنــا دوســت دارم :)
فـاصـلـه تـا اســتـخـر هـم چـنــدان نــزدیــک نــیــســت!
امــا هـدف اصـلـیــم ایــنــه ایــن هـیــکـلـی کـه دارم تـکـون نــخـوره و مــثـلـا شـکـم و پـهـلـو نــیــارم :/
درگـیــرم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــهـویــی بـا بـرادرجـانــمــان مــیــریــم ســمــبـوســه پـزی!!
بـرادرشـکـمــویــمــان مــیــگـه چـرا اشـپـزی نــخـونــدی؟! خخخخ
مــنــم بـا غـرور مــیــگـم اصـلـا مــن زاده شـدم بـرا مــهـنــدســی! اســتـایــل رو بـبـیــن! هـیــچـی کـم نــدارم بـرا مــهـنــدس بـودن!
کــلـیـــک

برچسب ها: فاطمه_میپزد ،
[ 13 دی 95 ] [ 17:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / دی / 95
اصـلـا هـمـیـن پـیـشـرفـت هـای جـزئـی، انـقـد بـه چـشـم مـیـان، کـه ادم دوسـت داره بـال دربـیـاره تـا تـهـران پـرواز کـنـه، بـوسـش کـنـه، بـرگـرده!
بـا مـشـورت مـن مـیـخـواد بـره سـرویـس طـلـای خـواهـرشـو بـخـره ازش!
امـا تـاکـیـد کـردم، بـعـدا مـیـفـروشـیـم، یـکـی دیـگـه بـا سـلـیـقـه خـودم مـیـگـیـریـم!!
چـقـد خـوبـه کـه بـه فـکـرمـه :)
و صـد بـارررر هـم مـیـپـرسـه، " فـاطـمـه تـو راضـی ای بـگـیـرم؟! "

برچسب ها: لاویانه ،
[ 6 دی 95 ] [ 15:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]