تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - مطالب فروردین 1395
31 / فروردیــن / 95

سـلــام :)
خـوبـیـن؟
خـب خـب نـزدیـک مـیـشـویـم بـه مـهـمـتـریـن تـاریـخ زنـدگـیـم
!!!
بـعلـه هـمـیـن فـرداس
!
امـیـر خـنـگـول دیـروز تـبـریـک گـفـت
!
یـادمـه پـارسـال یـه روز دیـر گـفـت
!
سـال قبـلـش یـه روز زود
!
سـال قبـلـش یـه روز دیـر
!

خـدا مـیـدونـه کی قراره بـکشـمـش! سـر ایـن یـه روز
!!!

مـمـنـونـم از نـمـوجونـــم
:)
دومـیـن نـفـری که تـبـریـک گـفـت
:))
عزیـزدلـمـی تــو ریـحـون

+ رضـایـت اردوی شـمـال صـادر شـد!! 

[ 31 فروردین 95 ] [ 18:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / فروردیــن / 95


سـلـام :)
خـوبـیـن؟!
نـمـیـدونـیـن چـه هـیـجـانـیِ وقـتـی اون عـکـس بـالـا اتـفـاق مـیـوفـتـه
!
بـا عـشـقـش کـاری نـدارم ولـی زلــزلــــه
! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
یـکـی از ارزوهــام بـراورده شـد
!!! هـورررااااا شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
هـمـیـشـه ارزوم بـود وقـتـی تـو مـدرسـم زلـزلـه بـیـاد
!! خخخخخ
دیـروز سـاعـت 2:15 بـا مـریـم تـنـهـا تـو کـلـاس بـودیـم و زلـزلـه اومـد
!! 4 ریـشـتـر!
مـریـم چـقـد حواسـش جـمـع بـود
! سـریـع دویـیـد تـو چـارچـوب در ولـی مـن هـمـونـجـوری نـشـسـتـه بـودم و شـیـشـه هـا کـه مـیـلـرزیـدن نـگـاه مـیـکـردم!!!
هـیـجـانـش خـوووب بـود
! خـیییلی خـوب!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


ادامــش !!

ادامه مطلب

[ 30 فروردین 95 ] [ 18:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
27 / فروردیــن / 95
تـبـریـک بـه هــمـه پـرسـپـولـیـسـیـا :)
دم هــمـه قـرمــزا گـرررررمـ
ایـنـم تـبـرک امـیـر! کلـیـکـ1ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـهــی دورت بـگـردم مـامـان که وقـتـی سـریـال یـوسـف مـیـبـیـنـیـم بـا جـدیـت تـمـام مـیـپـرسـه
:
چـرا بـه ایـنـاروس که یـه مـرده مـیـگـن ایـن عـاروس
؟؟؟
و مـن و داداشـم ریـسـه مـیـریـم از خـنـده و مـامـانـم هــمـچـنـان مـنـتـظـر جـواب ِ
!!!
پ
.ن: عـاروس بـه مـعـنـی عـروس اسـت!!!

+ بـرنـامـه نـویـسـی خـیـلـی خـر اسـت! هــمـیـن بـسـشـه!
++فقـط 4 روز!

[ 27 فروردین 95 ] [ 22:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / فروردیــن / 95

کـاش تـو ارزوهـاتـون یـاد مـنـم بـاشیـن :)
بـیـادتـونـم :*

[ 26 فروردین 95 ] [ 21:48 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / فروردیــن / 95
سـلـام :)
بـاورتـون مـیـشـه مـن دو روز نـبـودم؟! ددددوووو رررررووووووووزززززززز
!!!
دیـروز مـیـخـواسـتـم بـیـام تـا لـپ تـاپ ُ روشـن کـردم، خـالـم زنـگ زد کـه بـرا جـشـنـش کـیـک درسـت کـنـم
!
نـی نـی شـون امـروز 10 روزه شـد
:)
دیـروز رفـتـم خـریـد واسـه کـیـک
، دوتـا لـاک و یـه بـنـد انـگـشـتـی و مـداد چشـم سـفـیـد و مـداد لـب هـم خـریـدم!! خخخخ
الـبـتـه مـن اصـلـا تـنـهـا بـیـرون نـمـیـرم
! دیـروز بـا دوسـتـم هـمـاهـنـگ کـردم بـاهـم بـریـم امـا بـارون اومـد، مـامـانـش اجـازه نـداد، مـنـم دیـدم بـابـام کـه خـوابـه، داداشـمـم کـه نـیـسـت، مـامـانـمـم کـه خـونـه خـالـمـه، از فـرصـت اسـتـفـاده کـردم و سـریـع حـاضـر شـدم، سـیـم تـلـفـن ُ کـشـیـدم و الـفـراررر !!
هـمـش یـه سـاعت بـیـرون بـودم
، سـرکـوچه کـه رسـیـدم داداشـم زنـگ زد کـجـایـی؟!؟
رفـتـم خـونـه و گـفـتـم رفـتـم خـریـد واسـه کـیـک
!
چیـزی بـهـم نـگـفـتـن
! خخخخ
رفـتـم شـروع کـنـم دیـدم تـخـم مـرغ و شـیـر و مـوز یـادم رفـت
! فـقـط خـامـه و شـکـلـات خـریـده بـودم!
دوبـاره بـا بـابـام رفـتـم
!!!
تـا 1 داشـتـم مـیـپخـتـم
! سـه تـا کـیـک پخـتـم!
صـبـح هـم تـزیـیـنـش کـردم
!
سـاعت 11 رفـتـم
!
مـامـانـم و زنـدایـیـم انـقـد زنـگ زدن بـدو بـدو کـه یـادم رفـت عکـس بـگـیـرم
!! :|
امـروز درگـیـر ایـن بـودم و نـشـد آن شـم
!!
تـا الـان کـه اومـدم هـیـچ اتـفـاقـی هـم نـیـوفـتـاد
!

+ مـامـانـم کـارمـنـد نـیـسـت!
خـالـم کـه زایـمـان کـرد
، رفـت پیـش خـالـم! اخـه مـادربـزرگـم کـه فـوت شـده، خـالـه بـزرگـمـم خـونـش شـمـالـه! مـامـانـمـم خـواهـر دومـیـه!
الـان دیـگـه اومـد خـونـه
!!

+
ایـنـم بـنـد انـگـشتـیـم  کـلیـکــ
حـس عـکـس گـرفـتــن از بـقـیـه چـیـزا نـیـست!

+ تـنـهـا 5 رو مـانـده! 

[ 26 فروردین 95 ] [ 20:25 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای محدثه :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 26 فروردین 95 ] [ 20:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / فروردیــن / 95وقـتـی از دعـوام بـا مـائـده بـراش مـیـگـم!
بـا جدیـت مـیـگـه: فـاطـمـه؟
بـلـه
؟
فـاطـمـههه
؟
بـلـهههه
؟
فـاااااطـمـههه
؟
بـلـلـلـلـههههه
؟
فـاااااطـمـمـمـمـمههههه
؟
بـلـه امـیـررررر
؟
بـگـو جانـمممم
؟
خب جانـم
؟!
مـیـشـه بـه کـسـی آسـیـب نـرسـونـی
؟!

یـه جوری مـیـگـه کـه خنـدم مـیـگـیـره
!

بـازم بـا جدیـت مـیـگـه
: یـه بـار دیـگـه کـسـی ُ نـاراحـت کـنـی، مـیـکـشـمـت! فـرداهـم مـیـری ازش مـعـذرت خواهـی مـیـکـنـی!! خب؟
بـا لـجبـازی مـیـگـم
: نـه مـن غـرورمـو نـمـیـشـکـنـم بـگـم بـبـخشـیـد! بـه مـن چـه؟ مـیـخواسـت نـیـاد جلـوم کـه نـزنـمـش!
بـاهـمـون جدیـت مـیـگـه
: ولـی تـو گـریـشـو دراوردی! مـعـذرت خواهـی مـیـکـنـی؟ چـشـم؟ افـریـن دختـرخوب!
بـی ادب مـنـو مـیـذاره تـو عـمـل انـجام شـده
:|
چـنـد دقـیـقـه بـعـدش مـیـگـه
: عـه تـو خیـابـون دعـوا شـد! مـیـگـم واااای دعـوا کـاش بـودم! مـیـگـه: نـه دیـگـه تـو قـرار شـد بـه کـسـی آسـیـب نـرسـونـی!!!

فـرداش سـوار سـرویـس مـیـشـم و مـائـده نـیـسـت
! از سـحـر پرسـیـدم کـجاست؟
گـفـت نـمـیـاد
! حـالـش خوب نـیـسـت!
بـعـدا فـهـمـیـدم سـرش هـمـچـنـان درد مـیـکـنـه
!
و َ امـیـر بـی تـربـیـتـی کـه گـیـر مـیـده زنـگ بـزن حـالـشـو بـپرس
! مـیـگـم شـمـارشـو نـدارم مـیـگـه از سـحـر بـگـیـرررر!
مـنـم کـه لـجبـاااااز مـگـه مـیـشـه زنـگ بـزنـم
؟!
نـزدم
! خخخخ
امـیـرهـم کـلـی دعـوام کـرد
!!!
پ
.ن: قـضیـه ایـن دعـوا تـو اون وبـم هـسـت!!! یعنی اینجا! کلیکــ

+ مـامـانـم فـقـط 7 روز دیـگـه بـار مـیـبـاشـنـد  ^_^ 

[ 24 فروردین 95 ] [ 16:58 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / فروردیــن / 95
علی اقا خان؟! من یادم نمیاد به شما گفته باشم کامنت بزار!!
مزخرف نویسیام دستگاه فوضول سنج بود!!
میخواستم ببینم فوضول کیه که فهمیدم
+کامنتت عمومی شد :|

[ 23 فروردین 95 ] [ 18:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / فروردیــن / 95
دوسـتـام بـهـم تـبـریـک مـیـگـن و مـنـی کـه از تـه دل مـیـخـنـدم ُ مـیـگـم دیـووونـه هـا تـازه صـیـغـه خـونـدن هـنـوز نـامـزد نـشـدیـم کـه!!
وسـط هـمـیـن خـنـده هـا امـیـر مـیـاد دنـبـالـم و مـیـخـوایـیـم بـریـم یـه جایـی
!

کـــه یــهــویــی بـابـام صـدام مـیـکـنـه و مـیـگـه فـاطـمـه پـاشـو پـاشـو دیـرت مـیـشـه هـاااا
!
بـابـا؟ کـاش بـیـدارم نـمـیـکـردی
!
کـاش مـیـشـد ادامـه خـواب رو امـشـب بـبـیـنـم
! مـثل سـریــال!
کـاش غـول چـراغ جادو داشـتـم تـا ارزو کـنـم...
کـاش تـو رسـم مـا بـه دوران عـقـد نـمـیـگـفـتـن "نـامـزد
" ! چـه ربـطـی داشـت؟! خخخخخ

+ تـنـهـا 6 روز بـاقـیـسـت
!
کـادوی مـامـان و بـابـام لـو رفـت
!
داداشـم کـه چـیـزی نـمـیـگـیـره
!
فـامـیـلـا هـم کـسـی نـمـیـدونـه
! الـبـتـه فـکـرکـنـم اخـر هـفـتـه بـرم خـونـه خـالـه هـام و دایـیـم اطـلـاع بـدم!!
امـیـر هـم کـه نـمـیـبـیـنـمـش
! فـقـط یـه اس!
در نـتـیـجه هـیـجان کـادو تـمـوم شـد
!

[ 23 فروردین 95 ] [ 18:21 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / فروردیــن / 95
شـده حـس کـنـیـن بـقـیـه یـه چیـزی دارن کـه تـو نـداری و دلـت هـم نـمـیـخواد داشـتـه بـاشـی؟! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دقـیـقـا هـمـون حـال ُ دارم
!
جدیـدا تـو ایـنـسـتـا چنـدتـاتـونـو فـالـو مـیـکـنـم و بـه بـعـضیـام ریـکـوئـسـت دادم احـتـمـالـا بـخاطـر ای دیـم اکـسـپـت نـدادن
!
ولـش کـن ایـنـا مـهـم نـیـسـت
!
تـقـریـبـا هـمـه عـکـسـای دونـفـره دارن
! کـه حـالـا کـامـل یـا نـصفـه و نـیـمـه گذاشـتـن عـکـسـارو
و مـنـی کـه از تـه دلـم دعـا مـیـکـنـم یـه روزی عـکـس عـلـوس شـدنـشـنـو بـزارن و دامـادشـون عـشـقـشـون باشـه
شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
ولـی مـن هـرچی فـکـر مـیـکـنـم مـیـبـیـنـم عـکـسـی کـه هـردوی مـا تـوش بـاشـیـم وجود نـداره! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
دوسـت دارم ایـنـو
! دوسـت دارم اولـیـن عـکـس دونـفـرمـون عـکـسـی بـاشـه کـه مـال هـم شـدیـم کـه تـولـد هـمـچیـن عـکـسـی بـا احـتـمـال پـنـجاه پـنـجاه ِ ! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
تـولـد هـمـچیـن عـکـسـی هـمـش بـه خواسـت و اراده خداسـت :)

تـنـهـا عـکـسـی کـه داریـم یـه عـکـس بـا کـیـفـیـت داغون از دسـتـامـون ولـی هـمـونـم خیـلـی بـرام مـهـم ِ و یـجوری ازش مـحـافـظت مـیـکـنـم کـه انـگار دسـت واقـیـعـه
!!! کـه هـمـون هـم شـده یـه بـه اسـم کـس دیـگه!! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

چقـد تـقـدیـر و سـرنـوشـتـم ُ دوسـت دارم
! شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک
زنـدگیـم پـر از هـیـجان ِ
!
هـمـیـشـه عـاشـق هـیـجان بـودم و هـسـتـم و قـطـعـا خواهـم بـود
!
هـیـجان داشـتـن یـه عـکـس دونـفـره
! دقـیـقـا مـثل سـرسـره بـادی کـه هـمـیـشـه عـاشـقـشـم وقـتـی مـیـبـیـنـم پـر مـیـشـم هـیـجان شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


+ تـنـهـا 9 روز مـانـده تـا تـولـد بـانـوی اردی بـهـشـت ^.^


 شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

[ 22 فروردین 95 ] [ 18:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / فروردیــن / 95
مـیـرم وب کـوثـر و فـهـیـمـه مـیـبـیـنـم آپ کـردن کـه اقـاشـون بـراشـون مـیـخـونـن! یـعـنـی بـا اهـنـگ هـمـخـونـی مـیـکـنـن!
دلـم خـواسـت مـنـم بـگـم امـیـر بـرام مـیـخـونـه
!
تازه اونـم از حفـظ
!
لـازم نـداره هـمـخـونـی کـنـه
!
حالـا چی مـیـخـونـه
!!!
بـیـایـیـن ادامـه
!
وااای چه جو مـیـدم
!! هـــاهـــاهـــا

+ از وقتی که یادمه لینک تکونی دوست داشتم! خوشم میاد برا اخرین بار برم یه وبی ُ بعدشم تموم!!

ادامه مطلب

[ 20 فروردین 95 ] [ 19:16 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / فروردیــن / 95
وقـتـی بـابـام ُ یـه عالـمـه اذیـت مـیـکـنـم و از سـر و کـولـش بـالـا مـیـرم و مـیـگـه ایـن امـیـر کـی مـیـاد بـگـیـرت مـن راحت شم
و مـن غـش مـیـکـنـم از خـنـده و بـیـشتـر اذیـتـش مـیـکـنـم
!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـن خـالـه مـاهم زایـیـدنـش گـرفـتـه
! والـا
مـامـانـم مـیـخـواسـت بـا اون فـامـیـلـی کـه همـچنـان نـمـیـدونـم کـیـه، رو در رو کـنـه
! تـا ثـابـت کـنـم دروغ گـفـتـه، حالـا ایـن خـالـه مـا زایـیـد!!!!!
اخـه چه وقـت زایـیـدن بـود؟
!

[ 19 فروردین 95 ] [ 20:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / فروردیــن / 95


سـلـام :)
اول از هـمـه تـشـکـر کـنـم از دوسـتـای خوبـم
:)
خوشـحـالـم کـه دارمـتـون *.*

عـاقـا مـن حـالـم بـا دیـدن یـه کـتـاب شـعـر کـوچـولـو هـم خوب مـیـشـه! کـتـاب شـعـری کـه 12 / ابــان / 91 از شـهـر کـتـاب خریـدم
! تـاریـخشـو دوسـت دارم! تـاریـخی کـه ایـن گـوشـه ثـبـت شـده! تـاریـخی کـه واسـه اولـیـن بـار دیـدمـش! کـلـیـکــ

ایـنـم بـگـم امـیـر هـسـت
! یـعـنـی نـمـیـره! یـعـنـی نـمـیـزارم و نمـیـخـوام بـره! خخخ
 پسـت قـبـل ُ دوسـت نـدارم ولـی پاکـش نـمـیـکـنـم
!!

+ چقـد اهـنـگ خدا بـزرگـه از عـلـی عـبـدالـمـالـکـی قـشـنـگـه
! چقـد تـاثـیـر خوبـی مـیـذاره!
خدایــا؟ دوسـت دارم +__+
 

[ 18 فروردین 95 ] [ 18:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
17 / فروردیــن / 95
رمز نداره ولی خوش ندارم هرکسی بخونه!

ادامه مطلب

[ 17 فروردین 95 ] [ 20:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / فروردیــن / 95
و َ امـا خـواسـتــگـاری دیـگـر! خخخ
 
بـریـم ادامـه
!

ادامه مطلب

[ 16 فروردین 95 ] [ 19:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / فروردیــن / 95
مـیـرم بـه خـیـلی از وبـای عاشـقـونـه خـامـوش سـر مـیـزنـم!
دوتـا پسـت اول ُ مـیـخـونـم ، دربـاره وبـشـو مـیـخـونـم و قـالبـشـو میـبـیـنم و میـبـندمـش
!
مـیـرم وب بـعدی
!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه طرفـشـون بـی مـحلی مـیـکـنـه امـا یـکـی دیـگه هـنـوزم پا عشـقـش مـونـده
!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه بـاهـم قـهـر بـودن و غـرورشـون نـمـیـذاشـت، پا پیـش بـذارن!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه لیـلی و مـجنـون بـودن امـا قـشـنـگ مـعلوم بـود، چنـد وقـت دیـگه یـه پسـت مـیـزاره عشقـم رفـت!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه بـهـم رسـیـده بـودن زنـدگی خـیـلی خـوبـی داشـتـن :♥
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه هـنـوز بـهـم نـرسـیـدن امـا بـا اطمـیـنـان مـیـگفـتـن " مـا بـهـم مـیـرسـیـم "! اطمـیـنـان صـد در صـد داغـون مـیـکـنـه! بـایـد یـه درصـد احتـمـال داد کـه مـمـکـن یـه روزی تـمـوم شـه! خـیـلی از هـمـونـارو دیـدم کـه اومـدن و نـوشـتـن " تـمـوم شـد! ایـن وب دیـگه آپ نـمـیـشـه! "
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه دخـتـره و پسـره هـر روز بـاهـمـن بـعد مـیـگن " چقـد دوری سـخـتـه! " نـمـیـدونـم شـایـدم زیـادی بـهـم عادت کـردن!
چقـد زیـاد بـودن وبـایـی کـه قـالبـشـون تـیـره بـود و کـلی مـتـن بـا انـرژی مـنـفـی کـپی کـرده بـود! مـن هـمـچیـن وبـی رو نـدیـده مـیـبـنـدم! یـادمـه خـیـلی قـبـل تـر یـه وب داشـتـیـم کـه امـیـرهـم مـیـومـد و فـقـط مـتـن کـپی مـیـکـردیـم! قـالبـش تـقـریـبـا تـیـره بـود! یـه روزی مـامـان فـسـقـلی (زهـرای مـحمـد جواد) اومـد و بـهـم گفـت " یـه عاشـق هـیـچوقـت هـیـچیـش تـیـره و دلگیـر نـیـسـت" : از اون روز بـه بـعد قـالبـام هـیـچوقـت تـیـره نـشـد!
چه حرف قـشـنـگی زدی زهــرا =)
چقـد وب زیـاده !!

+ چقـد آدم حسـود دورم ُ گرفـتـه :|

[ 15 فروردین 95 ] [ 18:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
14 / فروردیــن / 95
مـتــنـفـرم از روزایـی کـه بـا درد بـیـدار مـیـشم! مـثل 4 صبـح امـروز!
حـس خیـلی مـسـخره ایِ کـه روز 14 فـروردیـن، روز اول مـدرسـه تــو سـال جـدیـد بـخاطر دل و کـمـردرد
، نـرم مـدرسـه!
وقتــی کـسـیـو دارم کـه حـتــی کـله سـحـر هـم در دسـتــرسـمـه و مـیـدونـه فـقط بـااون اروم مـیـشم و نـگرانـم مـیـشه
! کلیکــ (سـاعـتو ببـین!)
مـمـنـونـم از بـابـام کـه بـیـدار مـیـشه و بـرام صبـونـه مـیـاره و عسـل و زنـجـبـیـل و آبـجـوش بـرام مـیـاره و قرص مـیـده بـهـم و تــا 8 مـاسـاژم مـیـده تــا خوابـم بـرد
!
خدایــا بـخاطر داشتــن مـردای خوب زنـدگیـم خیـلی خیـلی ازت مـمـنـونـم :) شدیـدا شکـرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـاقـا مـا سیـزده بـدر نرفتیـم بیـرون
، دلیـل نمیشـه مـن نـرم سـرکـوچـه و سبـزه هـای زیـر ایـن میـله کـه نمیـدونـم چـی هسـت رو گـره نـزنـم! کلیکــ


بـریـم ادامـه 

ادامه مطلب

[ 14 فروردین 95 ] [ 19:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / فروردیــن / 95
هرکس به تماشایی، رفته ست به صحرایی

ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی!

سعدی

سـلـام :)
مـیـگـن سـیـزده بـدر مـبـارک؟ سـیـزده بـدر در بـه در
؟ سـیـزده بـدر فـرخـنـده بـاد؟ سـیـزده بـدر گـرامـی بـاد؟ چی مـیـگـن؟ شـایـدم هـمـچنـان مـیـگـن سـال نـو مـبـارک!
بـه هـر حال، هـمـون که هـمـه مـیـگـن
، مـبـارک!
کجا رفـتیـن
؟
ایـنـجا بـرف مـیـاد
، نـشـسـتیـم تو خـونـه سـر پـروژه!
واااای فـردا مـدرسـه
:(


+
خـوشحـالـی یعـنـی 18 روز دیـگـه تـولـدت بـاشه :))

[ 13 فروردین 95 ] [ 12:50 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / فروردیــن / 95
41 ماهــگـیمون مبـارک :♥

+ دوستان خاموش؟ ایمیل بدید رمز بدم

[ 12 فروردین 95 ] [ 18:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای زینب :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 12 فروردین 95 ] [ 18:41 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / فروردیــن / 95
دیشب این موقع سر سفره...
هیچکسی نمیفهمه من چی میگم
...

[ 11 فروردین 95 ] [ 21:31 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / فروردیــن / 95


# مـامـانـای مـهـربـون روزتـون مـبـارک #
بـریم ادامـه!

ادامه مطلب

[ 11 فروردین 95 ] [ 19:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / فروردیــن / 95
ممنونــم از سپیــده ی عزیـزم :)
ببخشـد تـو زحمـت انـداختـمت

+ اپ پـایــیــنـی طولـانـیِ!
حالـا نـداری بـخـونـی رمـز نـگـیــر
!

++
سـالـی کـه خیـلـی نکـوسـت از عیـد دیـدنی اش پـیـداسـت :♥

[ 11 فروردین 95 ] [ 16:18 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 10 / فروردیـن / 95 (رمز ثابت)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 11 فروردین 95 ] [ 14:11 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / فروردین / 95
سـلاممم ایـنجانب سـپیـده هسـتـم! (タイトルなし) のデコメ絵文字
سـپیـده ی محمد! تـو لیـنکا هسـت!
چیـه تـعجب کردیـن؟ حتـما میـگیـن من تـو وب فـاطمه چیـکا میـکنم!
اصـن چرا پنلش دسـت منه و چرا من پسـت گذاشتـم!
خـب الان میـگم
! عرضـم به خـدمتـتـون که فـاطمه نتـونسـت بیـاد خـودش اطلاع بده و از من خـواسـت بیـام پنلش و یـه سـری چیـزا رو بگم!
اول از همه برای آجی جونیـم دعا کنیـن آقا امیـرشو ببیـنه
!   اونایـی که پسـتـای قبل و خـوندن در جریـانن!
فـردا میـره تـهران و فـکر کنم میـخـوان خـونه آقا امیـر ایـنا هم برن
!
پس حتـما حتـما براش دعا کنیـن تـا ببیـنتـش
به خـیـلیـا سـپردم دعا کنن براش! حتـی محمدم! http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_redface.gif
فـاطمه ایـنم گفـت که تـا سـه چهار روز دیـگه برمیـگرده!
به همه سـلام رسـوند خـصـوصـا سـمانه عزیـزم
گفـتـم مثل خـودش بنویـسـم! shift + j و کلا همون اسـتـایـل قبلی
!
براش حتـما دعا کنیـدا!
+فـاطمه؟ مواظب خودت باش! زودم برگرد! اینجا خیلیا منتـظرتن! ゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

[ 8 فروردین 95 ] [ 17:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / فروردیــن / 95
بـالـاخـره مـنـم از اون وبـا که همـه دارن سـاخـتم :)
خـیلـی ذوق دارم

[ 8 فروردین 95 ] [ 00:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / فروردیــن / 95
وقـتـی بـه امـیـر مـیـگـم بـرام سـوغاتـی بـیـار مـیـگـه: قـاچـو بـیـارم؟؟ مـیـگـم: اخـه چـاقـو بـه چـه دردم مـیـخـوره؟ بـاهاش صـمـدُ بـکـشـم؟؟ مـیـگـه: وااا چـیـکـار بـه صـمـد داری؟! مـیـگـم: از اون کـفـش خـوشـگـلـا بـگـیـر بـرام!  کـلـی فـکـر مـیـکـنـم تـا یـادم مـیـاد اسـمـش چـاروقِ! مـیـگـه اگـه پیـدا کـردم حتـمـا مـیـگـیـرم! مـیـگـم تـو کـه اصـلـا شـمـاره پامـو نـمـیـدونـی! مـیـگـه: چـرا مـیـدونـم 38 !
وَ مـن کـلـی فـکـر مـیـکـنـم کـه شـمـاره پامـو کـی بـهش گـفـتـم
!! ولـی یـادم نـمـیـاد!!!

وقتـی بـرا اولیـن بـار بـراش خـرج میکنـم! اسمشـو خـرج هـم نمیـشـه گـذاشت! بـرای اولیـن بـار بـراش شـآرژ میفـرستـم بـا اینکـه قبلـش گفتـه بـود نفـرست!!
 
کلیکـــ

بـریـم ادامـه

ادامه مطلب

[ 7 فروردین 95 ] [ 23:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / فروردیــن / 95
حـس خـوبـیـه بـا شـنیـدن اسـم "امـیـر" از زبـون مـامـانم یـهو از خـواب بـیـدار مـیـشـم و خـوابـم نصـفـه مـیـمـونـه! خـوابـی که داشـتم سـمـانه رو مـیـدیـدم!! 

[ 7 فروردین 95 ] [ 15:04 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / فروردیــن / 95
وقـتـی امـشـب فـیـلـم قـرعـه رو مـبـیـنـیـم! اونـجـایـی کـه مـار مـیـرفـت سـمـت پـای اون اقـاهه کـه اسـمـشـو بـلـد نـیـسـتـم! همـون صاحب سـنـوبـر!
مـامـانـم مـیـگه: جـلـال بـزن یـه جـا دیـگه
! فـاطمـه مـیـتـرسـه شـب!
و بـابـام مـیـگه
: بـرو خـانـوم! ایـن فـاطمـه ای کـه مـن مـیـشـنـاسـم از افـعـی سـه سـر هم نـمـیـتـرسـه!!
مـامـانـم مـیـگه
: تـو عـمـرت یـه حرف خـوب زدی! ایـن از هیـچی نـمـیـتـرسـه!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـتـی نـیـسـتـی خـوابـت هم قـشـنـگه
! کلیکـ1ــ
وضعـیـتـش وقـتـی اونـجـاس
!! هرچنـد مـیـدونـم مـیـره عـشـق و حال!! کلیکـ2ــ   کلیکـ3ــ
نـقـشـه های مـا بـرای ایـنـده
!! کلیکـ4ــ
وقـتـی دارم سـیـب زمـیـنـی پـوسـت مـیـکـنـم و تـو فـکـرشـم
! کلیکـ5ــ
(امیــر بـآ خـط خـواهرش اس میـده فعلـآ! خونــه ی زنجـانشـون ایرانســل خـوب انتـن نمیــده! )
+ راستی بچه ها حجم عکسام زیاده؟ اذیت میشید تا باز شه؟؟

[ 6 فروردین 95 ] [ 21:27 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای سارا :)
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 فروردین 95 ] [ 14:59 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب