4 / مـــرداد / 96
تـقـریـبـا سـاعـت 2 بـود!
تـلـفـن زنـگ خـورد!
مـامـانـم جـواب داد
خـیـیـیـلـی سـرد و خـشـک و بـی حـال حـرف زد 
خـواهـر امـیـر بـود!
نـمـیـدونـم چـرا ایـنـطــوری حـرف زد!
یـه چـیـزی خـواهـرش گـفـت کـه مـن مـتـوجـه نـشـدم، مـامـانـمـم گـفـت نـمـیـدونـم! الـان کـه بـابـاش نـیـسـت! بـایـد بـابـاش بـیـاد بـاهـاش صـحـبـت کـنـم! شـمـا غـروب زنـگ بـزنـیـن!

ولـی بـابـام خـونـه بـود!

انـگـار مـتـوجـه شـدن!
بـهـم پـی ام داد! گـفـت مـامـانـت نـذاشـت حـرفـامـو بـزنـم! سـریـع قـطــع کـرد! مـا مـیـخـوایـیـم هـفـتـه بـعـد بـیـایـیـم!

مـنـم حـرف مـامـانـم تـکـرار کـردم و بـعـد سـلـام عـلـیـک گـفـتـم، مـامـانـم گـفـت غـروب زنـگ بـزنـیـد!

ولـی نـزدن!

مـیـزنـن ولـی نـمـیـدونـم کـی

امـیـر مـیـگـفـت مـیـخـواسـت واسـه آلـبـالـو تـشـکـر کـنـه ولـی مـامـانـم قـطــع کـرد!

احـتـمـالـا فـردا! الـبـتـه حـدس مـیـزنـم! 

[ 4 مرداد 96 ] [ 20:23 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]