تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 3 / مـــرداد / 96
3 / مـــرداد / 96
دیــشـب بـا دخــتـردایــیــم هـمـاهـنـــگ کـردم کـه بـا امـیــر بـرن لـبـاسـشـو عـوض کـنـــن
اونـــم بـا فـروشـنـــده هـمـاهـنـــگ کـرد
مـنـــم زوریــیــی بـه امـیــر گـفـتـم بـرو
مـیــگـفـت دخــتـردایــیــت تـو زحـمـت نـــنـــداز!

یــه گـروه سـه تـایــی زدم!
تـا مـن تـو گـروه پـیــام مـیــدادم یــا تـایــپـیــنـــگ مـیــشـدم، امـیــر اسـتـیــکـر قـلـب قـرمـز یــا اون چـشـم قـلـب قـلـبـیــه رو مـیــفـرسـتـاد 

شـمـارهـاشـون بـهـم دیــگـه دادم کـه فـردا هـمـو راحـت تـر پـیــدا کـنـــن

تـو راه بـاهـم حـرف مـیــزدن
هـمـیــن دخــتـردایــیــم بـاعـث اشـنـــایــیــمـون شـد
هـم سـن امـیــر ِ !
اون مـوقـع هـردوشـون کـنـــکـوری بـودن
امـیــر از فـاطـمـه پـرسـیــد هـنـــوزم درس مـیــخــونـــی؟!
فـاطـمـه هـم گـفـت اره
امـیــر گـفـت یــادمـه حـتـی تـو کـوچـه هـم درس مـیــخــونـــدی
دخــتـردایــیــم خــیــلـی درسـخــونـــه! خــیــیــیــلـی! هـمـون سـال عـلـوم سـیــاسـی ِ شـهـیــد بـهـشـتـی قـبـول شـد و امـیــر
مـعـمـاری ِ آزاد!

فـاطـمـه بـهـش گـفـت حـالـا کـه عـمـم قـبـول نـــمـیــکـنـــه! بـیــخــیــال ِ مـن شـه!
امـیــر هـم گـفـتـه نــــــه پـنـــج سـال صـبـرکـردم! بـازم صـبـر مـیــکـنـــم! بـالـاخــره راضـی مـیــشـن!
یــعـنـــی کـیــف کـردمـااااا
 

بـعـدددد دیــگـه یــادم نـــمـیــاد چـیــا گـفـتـن
اخــه هـر دوشـون نـــصـفـه نـــیــمـه تـعـریــف کـردن

ایــنـــم لـبـاسـی کـه انـــتـخــاب کـرد!  کــلــیـــکـــ

راسـتـی! بـه پـسـت پـایــیــنـــی عـکـسـا اضـافـه شـد!

[ 3 مرداد 96 ] [ 21:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]