تبلیغات
[باب میل من است تمام او] - 4 / تـیـــر / 96
4 / تـیـــر / 96
_ فـاطــمـه؟
_جـانــم
؟
_ دوسـت دارم!

بــخـدا ایــن حـجـم از خـنــگـی بــی سـابــقـس
!
خـودش صـدام مـیــکـنــه
!
خـودش جـواب مـیــده
!
حـرفـشـم مـیــزنــه
!
تـازهـهـهـهـه مـیــگـه تـو دیــوونــم کـردی
!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـردا مـیــرن مـسـافـرت
و َ امـیــر حـتـی نــمـیــدونــه کـجـا مـیــرن و کـی حـرکـت مـیــکـنــن
!
تـا ایــن حـد بــراش  مـهـم نــیــسـت
:|

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیــروز جـمـعـه بــود و بــا دوسـتـاش رفـتـن دور دور
!
ولـی کـل اون سـاعـتـایــی کـه بــا دوسـتـاش بــود یــا بــه مـن پـیــام مـیــداد یــا بــاهـام حـرف مـیــزد
:|

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــکـاری کـرد یــه کـوچـولـو ازش دلـخـور شـدم
امـا هـرچـی فـکـرمـیــکـنــم یــادم نــمـیــاد چـیــکـار کـرده
:|
هـی مـیــگـه
" خـب بــگـو چـی شـده، تـصـمـیــم بــگـیــریــم، مـشـکـلـمـون حـل شـه! "
امـا مـن وااااقـعـا نــمـیــدونــم از چـی دلـخـورم
:|
کـارش زود تـمـوم شـد
بــهـش گـیــر دادم یــه چـی بــرام بــگـیــر تـا آشـتـی کـنــم
یــهـو گـفـت تـا یــه سـاعـت دیــگـه پـیــشـتـم کـه از دلـت دربــیــارم
!!
مـنــم کـه حـالـا هـمـیــنــجـوری یــه چـی گـفـتـه بــودم
!
دیــگـه کـلـی اصـرار کـردم کـه نــیــا
ولـی ایــن دلـیــل نــمـیــشـه از هـمـیــنــجـوری اشـتـی کـنــم

گـفـتـم چـطــور بــرا خـودت از اون پـیــرنــایــی کـه بــرا پـرسـپـولـیــس ِ ایــنــتـرنــتـی مـیــخـریــیــیــی
، مـنــم مـیــخـوام
مـن کـه الـکـی لـج کـردم امـا گـفـت بــرم مـسـافـرت سـوغـاتـیــت بــه جـاسـت
!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــمـره هـا هـمـیــنــطــوری مـیــان و مـن هـمـیــنــطــوریــیــیــی پـشـت هـمـمـم گـنــد مـیــزنــمـمـمـم
امـتـحـان اخـرم فـیــزیــک بــود
بــه امـیــد تـقـلـب رفـتـم
!
امـا سـر جـلـسـه نــرسـیــده اون بــرگـه تـقـلـم کـه هـمـه فـرمـولـا بــود گـم شـد :|
هـرچـی هـم تـو دسـتـم نــوشـتـم پـاک شـد
:|
انــقـد اعـصـابــم خـورد شـد کـه هـرچـی بــلـد بــودمـم یــادم رفـت
مـحـمـد
، فـامـیــلـمـون، صـنــدلـی ِ جـلـویــیــم بــود! یــهـو سـرجـلـسـه، جـلـو چـشـم مـراقـب بــرگـشـتـه سـمـتـم مـیــگـه " فـاطــمـه کـدوم سـوال مـیــخـوای؟! "
گـفـتـم هـمـش خـخـخـخ
بــرگـش ُ اورد نــزیــکـم
، یــکـی دو تـا سـوال نــوشـتـم
مـراقـب بــاهـاش اشـنــا بــود
!
خـودش کـه کـلـیــیــیــیــی تـقـلـب کـردددد
واقـعـا چـرا دخـتـرا نــمـیــتـونــن مـثـل پـسـرا تـقـلـب کـنــن
؟!
یــه پـسـره تـبــلـت درآورد داشـت مـیــنــوشـت
! حـراسـت دیــد!
ازش گـرفـت
!
بــعـد حـراسـتـیــه اومـده بــهـش مـیــگـه حـالـا گـوشـی یــه چـیــزی
! نــه دیــگـه تـبــلـت بــه ایــن گـنــدگـی!!!
فـقـط خـدا کـنــه نــیــوفـتـم ایــن امـتـحـان فـیــزیــک  ُ
خـیــیــیــیــلـی بــد نــوشـتـم
!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـرم تـابــسـتـون بــرنــمـیــدارم
!
مـیــخـوام بــرم گـواهـیــنــامـه بــگـیــرم
شـایــدم کـلـاسـی
، چـیــزی رفـتـم!
جـدیــدا حـس کـتـاب خـونــدن اومـده سـراغـم
!
احـتـمـالـا بــرم عـضـویــت کـتـابــخـونــمـو تـمـدیــد کـنــم

فـایــل پـی دی اف
" شـازده کـوچـولـو " و " یــک عـاشـقـانــه آرام " گـرفـتـم!
نــمـیــدونــم کـدوم زودتـر مـیــخـونــم خـخـخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آهـا راسـتـی
!! ایــن هـمـه نــوشـتـم کـه بــرسـم بــه ایــن مـوضـوع! اخـرشـم داشـت یــادم مـیــرفـت!
تـولـد امـیــر نــزدیــکـه
!!!
بــرا اولـیــن بــاررر مـیــخـوام بــراش کـادو بــگـیــرم
چـی پـیــشـنــهـاد مـیــدیــن
؟؟؟
مـهـم ِ
لـطــفـا هـمـه بــگـیــد
!

[ 4 تیر 96 ] [ 00:12 ] [ فاطمه ] [ نظرات () ]