تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 7 / اردی بهشــت / 96
7 / اردی بهشــت / 96
امـیـر گـوشــیـم خـراب شــد
顔文字 のデコメ絵文字 چـرا؟ چـی شــدهـ؟
نــمـیـدونــمـ! کـلـا قـاطـی کـردهـ
顔文字 のデコメ絵文字 عــیـبـی نــدارهـ! الـان دارم مـیـرم خـونــه بـرات مـیـگـیـرمـ
هـا؟
顔文字 のデコメ絵文字 الـان بـرات گـوشــی مـیـگـیـرمـ، حــالـا جـمـعــه یـا شــنــبـه بـرات مـیـارمـ
نــه نــمـیـخـواد
顔文字 のデコメ絵文字 پس بـهـت پول مـیـدم خـودت بـگـیـر
نــه کـلـا نــمـیـخـواد! درسـتــش مـیـکـنــمـ!
顔文字 のデコメ絵文字 ولـش کـن دیـگـه نــمـی ارزهـ، حــالـا بـزار ایـن مـغـازه بـبـیـنــمـ، بـرات عــکـس مـیـفـرسـتــم خـوشــت اومـد مـیـگـیـرمـ، نــیـومـد هـم از دیـجـی کـالـا مـیـگـیـریـمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــکـسـارو فـرسـتــاد!

فـکـرکـنــم ایـن سـفـیـده خـوبـه هـا
顔文字 のデコメ絵文字 نــه فـاطـمـهـ! گـوشــی نــمـیـشــنــاسـیـا! ایـن چـیـنــیـهـ! مـشــکـیـه خـوبـهـ
خـب مـعــلـومـه مـشــکـیـه گـرون تــرهـ
顔文字 のデコメ絵文字 فـرقـش 300 تــومـنــه دیـگـهـ! بـعــدشــم تــو کـاری بـه ایـن کـارا نــداشــتــه بـاشــه فـقـط انــتــخـاب کـنــ
بـرا مـن فـرقـی نــدارهـ، هـرکـدوم کـه خـودت فـکـرمـیـکـنــی خـوبـه بـگـیـر
顔文字 のデコメ絵文字 فـاطـمـهههههه؟ کـاش تــو هـمـیـشــه انــقـد حــرف گـوش کـن بـودی خـخـخـخـخ


هـنــوز گـوشــی رو نــگـرفـتــهـ! گـفـتــم چـنــدجـا دیـگـه هـم بـگـرده شــایـد چـیـز بـهـتــری گـیـرش اومـد!

فـقـط یـه چـیـزیـ؟!
اجـازه هـسـت بـمـیـرم بـراتــ؟!
 

[ 7 اردیبهشت 96 ] [ 00:54 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]