تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 24 / اســفنـد / 95
24 / اســفنـد / 95
سـلـام
چـنـد وقـتــیــه هــی مـخـواهـم آپ کــنـم، مـیــام پـا سـیــسـتــم بـعـد الـکــی وقـت مـیــگـذرونـم و تــنـبـلـیــم مـیــاد
حـالـا الـانـم کــه اومـدم نـمـیــدونـم چـی بـنـویــسـم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـیــدتــون پـیــشـاپـیــش مـبـارکــــ
پـارسـال ایــن مـوقـع هـی تــنـد تــنـد پـسـت مـیــذاشـتــم و رسـمـا گـنـدش ُ درآورده بـودم

امـسـال بـه تــعـداد نـوه هـای 22 تــایــی یــدونـه فـنـدق دیــگـه هـم اضـافـه شـد و شـدیــم 23 تــا :)
نـی نـی ای کــه زنـدایــیــم بـرای بـار سـوم بـه امـیــد دخـتــربـودنـش بـاردار شـد و امـا الـان یــه امـیــرعـبـاس کــوشـولـو دارن
خـدارو شـکــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـاکــه هـنـوز خـریــد عـیــدی نـکــردیــم و مـعـلـوم نـیــسـت کــی بـریــم خـریــد

راسـتــی چـهـارسـوری چـیــکــار مـیــکــنـیــد؟ 
مـا خـودمـونـو خـونـه دایــیــم دعـوت کــردیــم خـخـخـخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دخـتــرخـالـم مـیــگـفـت اون روزی کــه مـامـانـم خـونـشـون بـود بـه خـالـم گـفـتــه امـیــر ایــنـا عـیــد مـیــان و فـاطـمـه و امـیــر هـم ُ مـیــخـوان دیــگـه خـوب نـیــسـت مـخـالـفـت کــنـیــم!
دخـتــرخـالـم مـیــگـفـت مـوافـقـت مـیــکــنـن!
والـا نـمـیــدونـم!
بـه مـامـانـم گـفـتــم عـیــد مـیــان و ایــن حـرفـا
گـریــش گـرفـتــه بـود تــو بـری مـن تــنـهـا مـیــشـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـسـال سـبـزه گـذاشـتــم و طـبـق مـعـمـول داره خـراب مـیــشـه!
نـمـیــفـهـمـم چـرا
هـررررچـیــزی مـیــکــارم خـراب مـیــشـه لـعـنـتــی
پـرتــغـال و کــدو ایــنـا کــاشـتــه بـودم، اونـاهـم خـراب شـدن :/
پـرتــغـالـه لـعـنـتــی دراومـدا یــهـو خـشـک شـد!
سـبـزه هـم تــا مـرز خـراب شـدن رفـت کــه دادم بـه خـالـم بـبـره تــو گـلـخـونـش بـزاره
تــازه خـیــلـی دسـتــم خـوبـه، گـلـدون هـم خـریــدم و لـالـه کــاشـتــم
از رو نـخـواهـم رفـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـنـدروز پـیــش مـریــض شـدم و رفـتــم دکــتــر و جـواب آزمـایــشـمـم نـشـون دادم و کــلـی قـرص اهـن و کــلـسـیــم دی داده!
ولـی چـه خـوبـه :)
خـوابـم داره تــنـظـیــم مـیــشـه
قـبـلـا اگـه 3 مـیــخـوابـیــدم بـایــد حـداقـلـش تــا 1 ظـهـر مـیــخـوابـیــدم تــازه اونـم بـه زور بـیــدار مـیــشـدم!
امـا پـریــشـب کــه 3 خـوابـیــدم صـبـح سـرحـال و پـرانـرژی سـاعـت 8 بـیــدار شـدم :))
راضـیــم

سـرخـیــزی دوسـت دارم، حـالـا سـحـرخـیــز کــه نـیــسـتــم امـا زود بـیــدار شـدن خـوبـه 

[ 24 اسفند 95 ] [ 18:19 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]