تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 7 / اســفنـد / 95
7 / اســفنـد / 95
زیاد نوشتم، روم نشد اینجا بمونه
بردم ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـهـم میـگـه خـنــگ خـانــوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خـواهـرش داره نــی نــی میـاره
دوقـولـو ^_^
دوتــا دخـتــر
میـگـه مامانــش ایـنــا رفـتــن بـرا نــی نــی هـا طـلـا بـخـرن، بـه امیـر هـم گـفـتــن بـیـا بـریـم، انــگـشـتــر ِ نــشـون هـم بـخـریـم
کـه امیـر قـبـول نــکـرد :/
دروغ چـرا، اولـش خـوشـم نــیـومد از حــرفـش
و بـا یـه حــالـتــی گـفـتــم چـرا؟!؟!

میـگـه خـب مال تــوعـه! بـایـد اول انــتــخـاب کـنــی
قـنــد بـود کـه کـامیـون کـامیـون تــو دلـم آب میـشـد!
گـفـتــم خـب من کـه نــمیـتــونــم بـیـام انــتــخـاب کـنــم
گـفـت از نــت بـگـیـر حــالـا حــدودشـو پـیـدا میـکـنــم یـا ســفـارش میـدم
خـب ذوق زیـادی هـم خـوب نــیـســت! یـهـو دیـدی غـش کـردمممم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واســه جـواب خـانــوادم اســتــرس دارم!
اخـه اگـه بـازم جـواب منــفـی بـدن، خـانــوادش دیـگـه پـا پـیـش نــمیـزارن!
هـرچـنــد کـه بـه تــصـمیـم امیـر بـســتــگـی داره اما خـب ایـنــکـه زوری قـبـولـم کـنــن یـا بـا میـل خـودشـون، خـیـلـی فـرق داره!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و َ بـازهـم قـانــون تــصـویـب میـکـنــیـم!
[بـا آرامش دعـوا کـنــیـم]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امروز ارائـه داشـتــم درمورد ِ ســیـســتــم عـامل ِ انــدرویـد کـه راســتــش زیـاد خـوب نــبـود!
ارائـم خـوب بـود ولـی پـاورپـویـنــتــم کـلـی مشـکـل داشـت!
و بـا تــوجـه بـه روحــیـَم بـک گـرانــد گـل گـلـی گـذاشـتــم بـراش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـمیـشـه کـســایـی کـه ســرشـون تــو زنــدگـی خـودشـون نــیـســت، یـکـم زیـادی تــو مخـن :/
دیـشـب دخـتــره یـهـم پـی ام داده، آمار فـلـانــی رو درآوردم!
میـگـم خـب؟؟ چـی شـد؟!
میـگـه هـیـچـی دیـگـه! رفـتــیـم بـه دخـتــره گـفـتــیـم، کـه تــو بـا فـلـانــی رل زدی، دخـتــره هـم زده زیـرش!
گـفـتــم دخـتــره کـیـه؟؟
میـگـه دیـگـه دیـگـه!! مگـه تــو اســم رلـت ُ گـفـتــی؟!؟!؟

یـکـی نــیـســت بـهـش بـگـه خـو اخـه مریـــــــــض چـرا اصـلـا میـایـی میـگـی؟؟؟ بـعـدشـم چـیـکـار داری کـه من بـا کـیـم؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـرا جـوشـای بـعـد از اپـلـاســیـون ولـم نــمیـکـنــن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از یـه کـانــال کـلـی فـیـلـم دانــلـود کـردم و تــو گـالـری ذخـیـره کـردم و بـعـدشـم حــافـطـه کـش رو خـالـی کـردم
بـعـد گـوشـیـمو بـه ســیـســتــم وصـل کـردم، یـهـو دســتــم خـورد هـمــــه رو دیـلـیـت کـردم
راهـی بـرای بـرگـشـت نــیـســت؟؟؟
بـجـز ریـکـاوری :/
آخـه حــجـماشـون خـیـلـی زیـاد بـود
کـلـی وقـت میـبـره تــا دوبـاره دان شـه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یـه دوســتــم داره چـادری میـشـه
دلـم میـخـواد بـعـد از چـادری شـدنــش، یـه کـادویـی بـراش بـگـیـرم
چـی پـیـشـنــهـاد میـدیـد؟؟

[ 7 اسفند 95 ] [ 18:43 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]