تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 12 / بهمـــن / 95
12 / بهمـــن / 95
ســـلــام!
خـوبـیــد؟
دیــروز انــتـخـاب واحـد بـود و صـبـح رفـتـم دانــشـگـاه کـار داشـتـم!
بـعــدش تـو دانــشـگـاه مــســـابـقـه آدم بـرفـی بـود و بـرف بـازی ایــنــا
نــاهـار رفـتـم خـونــه خـالــم و بـعــد از ظـهـر هـم آرایــشـگـاه!
واســـه هـمــیــنــم انــتـخـاب واحـد دیــر اومــدم بـعــضـی کـلــاســـا کـه مــهـم تـریــنــش بـرنــامــه نــویــســـی بـود پـر شـد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــیــدونــســـتـم قـراره صـبـح امــیــر ایــنــا زنــگ بـزنــن امــا بـازم رفـتـم بـیــرون تـا از اســـتـرســـم کـم شـه!
صـبـح کـه مــیــرفـتـم مــامــانــم خـونــه نــبـود
از دانــشـگـاه زنــگ زدم و بـهـش گـفـتـم مــثـل دفـعــه هـای قـبـلــی جـواب مــنــفـی نــده!
از قـبـل هـمــاهـنــگ کـرده بـودم امــا مــحـض اطـمــیــنــان دوبـاره زنــگ زدم!
مــامــانــم انــقـدر زیــاد حـرفـمــو گـوش مــیــکـنــه کـه اصـلــا نــمــونــد خـونــه و رفـت بـیــرون :|
بـه امــیــر گـفـتـم مــامــانــم رفـتـه بـیــرون، خـودت بـگـو بـعــداز ظـهـر بـزنــن
بـعــد از ظـهـر ســـاعــت 15:41 دقـیــقـه زنــگ زدن! (بـعــدا از رو تـلــفـن دیــدم)
مــامــانــم مــخـتـصـر تـوضـیــح داد و گـفـت اونــا مــیــگـن پـســـرمــون دیــگـه قـبـول نــمــیــکـنــه مــنــتـظـر بـمــونــه و ایــن حـرفـا!
مــامــانــم هـم گـفـتـه اول هـمــه چـی رو مــیــســـپـرم بـه خـدا بـعــدشـم بـچـه هـا خـودشـون تـصـمــیــم بـگـیــرن!
اونــا گـفـتـن کـه الــان کـه هـوا خـرابـه و هـمــه جـا بـرفـه امــا نــزدیــک عــیــد قـرار مــدار مــیــزاریــم و مــامــانــمــم قـبـول کـرده!

امــیــر کـه خـیــلــی خـوشـحـالــه و مــنــم از خـوشـحـالــیــش کـلــی ذوق مــیــکـنــم 

بـابـامــم گـفـت هـرچـی خـودت بـگـی و بـعــدش مــیــگـه فـامــیــل بـهـتـره! مــیــگـم خـب اخـه وقـتـی مــیــگـی فـامــیــل، چـرا دیــگـه مــیــگـی هـرچـی خـودت بـگـی؟!
مــیــگـه نــه تـو مــیــخـوای زنــدگـی کـنــی، مــا فـقـط راهـنــمــایــی مــیــکـنــیــم، تـصـمــیــم آخـر بـا خـودتـه...

فـعــلــا کـه هـمــه چـی خـوبـه و شـایــد عــروس ِ زمــســـتـون ویــا بـه احـتـمــال کـمــتـر عــروس ِ بـهـار شـم!
فـقـط کـاش یــکـی بـه مــامــانــم ثـابـت کـنــه و بـفـهـمــونــه تـرکـآ اهـل تـســـنــن نــیــســـتـن! حـرف مــنــو کـه قـبـول نــداره :|

[ 12 بهمن 95 ] [ 22:23 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]