تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 3 / بهمـــن / 95
3 / بهمـــن / 95


شـآیـد بـدتـریـن اخـلـآق امـیـر هـمـیـن بـآشـه!
خـودمـو بـکـشـمـآ اصـــلـا ابـرآز احـسـآسـآت نـمـیـکـنـه!
اکـثـرا مـخـاطـب پـروفـآیـلـآم ِ و احـتـمـالـا خـودشـم مـیـدونـه امـآ دریـغ از یـه لـبـخـنـد!
تـو کـلـی کـآنـآل ِ آهـنـگ عـضـوم و بـآ وسـوآس خـاصـی آهـنـگ انـتـخـآب مـیـکـنـم و بـرآش مـیـفـرسـتـم امـآ بـعـد چـنـد دقـیـقـه یـه پـی ام مـیـده کـه بـآ ایـنـکـه مـیـدونـم حـرف خـآصـی نـمـیـزنـه امـآ بـآزم بـآ ذوق بـآز مـیـکـنـم و مـیـبـیـنـم خـیـلـی عــــآدی صـدآم کـرده!!
وَ قـــطـــعــــا ایـــن پـــی ام یـــکــــی از حــرص درآرتــــریـــن پـــی ام هــــاســـت!
خـب اخـلـآقـشـه!
ولـی مـن کـفـش آهـنـیـن پـوشـیـدم و بـه هـیـچ عـنـوآن کـوتـاه نـمـیـآم!
انـقـدرررر پـروفـآیـلـآم ُ عـآشـقـآنـه مـیـکـنـم تـآ روزی بـه حـرف بـیـآد یـآ حـداقـلـش روزی ایـنـآرو بـخـونـه و مـتـوجـه شـه!

چـنـد روزی ِ عـکـس بـآلـآ شـده پـروفـآیـلـش!!!
الـبـتـه خـودش بـهـم گـفـت چـنـدتـآ عـکـس پـروفـآیـل بـهـم بـده و مـن حـدودأ 15 تـآیـی عـکـس فـرسـتـآدم و ایـنـو انـتـخـآب کـرد!
و َ ایــــــن نـــشــــونــــه ی خــــوبــــــیــــــــه :)))
خـرسـنـدم! شـدیـــد !
الـبـتـه نـاگـفـتـه نـمـانـد مـن هـم نـسـب بـه پـروفـایـلـش چـیـزی نـگـفـتـم! خـب نـمـیـدونـم چـی بـگـم!
شـایـدم اون هـم نـمـیـدونـه چـی بـگـه! نـه؟ امـکـان داره!!

آهـنـگ ِ  " آره عـآشـقـتـم " از سـعـیـد شـهـروز گـوش کـردیـد؟ فـوق الـعـادس!
تـنـهـآ آهـنـگـی بـود کـه یـه عـکـس الـعـمـل کـوچـولـویـی نـشـون دآد!

پـیـشـرفـت نـسـبـتـا خـوبـی دآشـتـم خـخـخ

++ درضـمـن ایـنـم بـگـم کـه بـعـدا داسـتـان نـشـه، وقـتـایـی کـه نـمـیـخـوام احـسـاسـاتـشـو انـگـلـک کـنـم
خـیـلـی خـیـلـی خـوبـه! درواقـع انـگـاری نـیـازی بـه اسـتـارت نـداره و مـن زوری مـیـخـوام اسـتـارت بـزنـم! حـتـی تـو سـاعـت اوج ِ کـارش کـه مـیـدونــــــم سـرش چـقـدررررر شـلـوغـه!

[ 3 بهمن 95 ] [ 23:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]