تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 22 / دی / 95
22 / دی / 95
بـه طـور کـامـلـا یـهـویــــی و اشـتـبـــاهـی اسـکـریـن شـات از یـه قـسـمـت ِ حـسـاس چـتـمـون کـه چـنـد روز از اون مـاجـرا مـیـگـذشـت رو  بـرا خـودش فـرسـتـادم !
و کـلـی هـم پـی ام دادم!!!
اصـلـا هـم حـواسـم نـبـود دارم بـه خـودش پـی ام مـیـدمـمـمـم
پـرسـیـد چـرا اسـکـریـن مـیـگـیـری؟
گـفـتـم نـگـه مـیـدارم!
نـاراحـت شـد!
گـفـت مـگـه شـک داری؟!
خـب مـن هـیـچـوقــــت شـک نـداشـتـم و نـدارم و نـخـواهـم داشـت! تـاکـیـد مـیـکـنـم "هـــیـــچـــوقـــت"
بـحـث نـاراحـتـی رفـت کـنـار! رسـیـد بـه کـنـجـکـاوی!!
مـنـم پـروژه ی چـنـد سـالـَم ُ لـو دادم مـتـاسـفـانـه!
مـجـبـور شـدم! مـیـفـهـمـی؟ مـجـبـورررر
چـنـد تـا شـات قـدیـمـی داشـتـم فـرسـتـادم بـراش!
قـشـنـگ حـس مـیـکـردم چـقـد هـنـگـه! خـخـخـخ
مـنـم بـودم هـنـگ مـیـکـردم!
مـیـگـه وااااای فـاطـمـه تـو چـقـد دیـووونـه ای! مـیـخـوای چـیـکـار ایـنـارو؟
مـیـگـم نـگـه داشـتـم بـعـدا بـخـونـیـم!
کـلـی ذوق مـیـکـنـه و مـیـگـه بـازم بـفـرسـت
نـذاشـتـم زیـاد لـو بـرهــآ! چـنـدتـا چـرت و پـرت فـرسـتـادم

خـوب خـوبـاش مـونـده
کـلـیــک  قـرار بـود اسـم بـرادرزادش ُ بـزارن بـهـار! ولـی گـذاشـتـن پـریـا و پـریـاخـانـوم الـان دوسـال و 4 روزشـه :)))
کـلـیــک وقـتـی دوم بـودم رفـتـیـم راهـیـان نـور! تـو راه یـه دوسـتـم بـا دوسـت ِامـیـر، دوسـت شـدن
آقـای مـنـم کـه حـســــاس تـاکـیـد مـیـفـرمـایـنـد کـه مـحـسـن چـیـزی از مـا نـدونـه و مـیـدونـه مـن فـوضـولـم مـیـگـه چـیـزی ازشـون نـپـرس

+ چـقـدر خـوبـه بـودنـت امـیـر... 

برچسب ها: لاویانه ،
[ 23 دی 95 ] [ 23:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]