تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 20 / دی / 95
20 / دی / 95
مــــن کــه کــلـا دوتــا کــانــال دارم کــه اونــا هــم مــــاهــی یــه پـسـت مــــیــذارن ولـی دیــشـب دوسـتــام و داداشـم و امــــیــر و بـچـه هــای فــامــــیــل هــرکــدومــــشـون از یــه کــانــال یــه پـسـت فــوروارد مــــیــکــردن :|
یــکــی مــــیــگـفــت فــردا تــعـطـیــلـه یــکــی دیــگـه هــمــــزمــــان بـا اون مــــیــگـفــت اعـلـام شـده فــقـط عـزای عـمــــومــــی!
دیــوونــه شـدم :/
رفــتــم دایــرکــت یــکــی از اسـتــادا پـرسـیــدم کــه اونــم جـواب نــداد 
:|
اخـبـار هــم کــه قـربـونــش بـرم از هــمــــه چـــــیییییی حــرف مــــیــزد جـز تــعـطـیــلـی
!
بـرنــامــــه "بـرتــریــن هــا" هــم کــه تــقـریــبـا هـــمــــه اخـبـاراش درسـتــه گـفــت سـه روز عـزای عـمــــومــــی و سـه شـنــبـه تــعـطـیــلـی رسـمــــی
!
آوار کــه مــــیــدونــیــن چـیــه؟ بـه طـور تــمــــام و کــمــــال سـرم خـراب شـد
:|
چـون سـاعـت 11:30 بـود و مــــن هــنــوز جـزوم تــو کــاور بـود و هــیــچـی بـلـد نــبـودم
:/
شـروع کــردم درس خـونــدن
:|
4 صـفــحــه خـونــدم شـد 12
:/
امــــیــر یــه عـکــس فــرسـتــاد کــه تــصـویــب شـده دانــشـگـاه هــای آزاد تــعـطـیــل ِ
نــمــــیــشـد بـاور کــنــم
! مــــعـتــبـر نــبـود!!
رفــتــم سـایــت دانــشـگـاه
!
واااااای یــعـنــی نــمــــیــتــونــم بـگـم چـقـد ذوق کــردم
! اصـلـا عـالـی بـود
تــو سـایــت هــم زده بـود تــعـطـیــل ِ
ایــن خـبـر تــازه گـذاشـتــه شـده بـود فــقـط 107 تــا بـازدیــد داشـت
سـریــــع اسـکــریــن گـرفــتــم و بـرا هــمــــــــه فــرسـتــادم
!
ذوق زدگـی هــم بـده هــا خـخـخـخ
سـاعـت 1 بـود یــکــم از ذوقـم فــروکــش کــرده بـود، چـت هــارو دیــدم
!
دیــدم واااای بـجـای ایــنــکــه بـرای زیــنــب بـفــرسـتــم
، فــرسـتــادم بـرای زهــرا :|
خـواهــر کــوچـیــک ِ امــــیــر
:////
خـب مــــن بـه تــازگـی شـمــــارم ُ عـوض کــردم و کــسـی از خـانــواده امــــیــر نــداشـت
:|
چـنــد دیــقـه بـعـدش زهــرا جـواب داد و کــلـی خـوشـحــال بـود کــه امــــتــحــانــش کــنــسـل شـد و حــتــی ازم نــپـرسـیــد تــو کــدوم فــاطـمــــه ای؟
  شـایــد چـون تــو اسـکــریــن سـایــت دانــشـگـاه اسـم شـهــرمــــونــم بـود! :/
ولـی چـقـد خـونــگـرم و شـوخ بـود
! دومــــیــن بـار بـود کــه بـه هــم پـیــام مــــیــدادیــم!
امــــا خـب چـیــزی کــه هــسـت
، مــــن بـا کــسـایــی کــه از اول بـاهــاشـون رابـطـه خـوبـی دارم بـعـد یــه مــــدت رابـطـمــــون شـکــر آب مــــیــشـه :/ و اگـه بـا کــسـی از اول بـا دعـوا شـروع کــنــم، یــکــی از بـهــتــریــن دوسـتــام مــــیــشـه :/
بـا خـود امــــیــر هــم دفــعـه اول دعـوا کــردم
:///
حــالـا امــــیــدوارم کــه زهــرا جـزء اسـتــثـنــاعـات بـاشـه و ایــن اتــفــاقـات نــیــوفــتــه
!
درکــل نــور بـه قـبـر یــا در واقـع کــشـوی سـردخـونــه ی آقـای رفــسـنــجـانــی بـبـاره
، بـابـت لـغـوی امــــتــحــانــا دل یــه مــــلـت ُ شـاد کــرد

[ 20 دی 95 ] [ 21:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]