13 / دی / 95
ســلـام
تـا چـنــد وقـت پـیــش هـرکـی مــیــگـفـت " نــوشـتـن یــادم رفـتـه " تـو ذهـنــم مــیــگـفـتـم اخـه چـطـور مــمــکـنــه؟ یــعـنــی چـی اصـلـا؟
امــا الـان بـه مــعـنــی واقـعـی کـلـمــه یــادم رفـتـه چـجـوری مــیــنــوشـتـم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـنــد وقـتـیــه کـه مــیــخـوام بـرم بـاشـگـاه!
امــا نــمــیــدونــم چـی!
از یــه طـرف بـدنــســازی خـیــلـی دوســت دارم ولـی چـون احـتـمــال مــیــدم ولـش مــیــکـنــم و شـل مــیــشـه، دودلـم مــیــکـنــه و راهـشـم تـا بـاشـگـاه یــکـم دوره
از طـرف دیــگـه هـم شـنــا دوســت دارم :)
فـاصـلـه تـا اســتـخـر هـم چـنــدان نــزدیــک نــیــســت!
امــا هـدف اصـلـیــم ایــنــه ایــن هـیــکـلـی کـه دارم تـکـون نــخـوره و مــثـلـا شـکـم و پـهـلـو نــیــارم :/
درگـیــرم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــهـویــی بـا بـرادرجـانــمــان مــیــریــم ســمــبـوســه پـزی!!
بـرادرشـکـمــویــمــان مــیــگـه چـرا اشـپـزی نــخـونــدی؟! خخخخ
مــنــم بـا غـرور مــیــگـم اصـلـا مــن زاده شـدم بـرا مــهـنــدســی! اســتـایــل رو بـبـیــن! هـیــچـی کـم نــدارم بـرا مــهـنــدس بـودن!
کــلـیـــک

برچسب ها: فاطمه_میپزد ،
[ 13 دی 95 ] [ 18:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]