10 / آذر / 95
#انـدر احـوالـات اسـم فـامـیـل بـازی کـردن بـا یـه بـچـه کـه تـازه خـونـدن و نـوشـتـن یـاد گـرفـتـه دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه!
ع: اسـتـپ!
هـمـمـون: عـهـهـهـه بـمـیـرررر هـنـوز هـیـشـکـی نـنـوشـتـه! تـو از قـبـل مـیـنـویـسـی
حـسـیـن (هـمـون بـچـه): ع؟ گـل از ب بـگـو
ع: سـمـبـل!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن (بـا ذوقـی کـه انـگـار گـنـج پـیـدا کـرده): عـه ارهـهـهـهـهـهـهـه، مـیـوه بـگـو؟
ف: بـه
حـسـیـن: اهـااااااان هـلـو
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :|  :|  :|
حـسـیـن: یـه شـهـر بـگـو
م: سـیـسـتـان بـلـوچـسـتـان!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: عـه اذیـت نـکـن! بـایـد اولـش ب بـاشـه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ع: اهـان یـعـنـی مـثـل قـبـلـیـا کـه نـوشـتـی بـاشـه؟
حـسـیـن: آره، درسـت بـگـیـاااا
ف: تـبـریـز
حـسـیـن: نـه تـبـریـز دومـش ب داره!

ف: پـس سـمـبـل چـجـوری درسـتـه؟دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: بـرو بـابـا تـو خـنـگـی! خـب بـغـل م ، ب هـسـت!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :|  :|  :|
حـسـیـن: اَهـهـهـه شـهـر بـلـد نـبـودیـن، حـالـا اعـضـا بـدن بـگـیـن
ع: مـن کـه بـلـد نـیـسـتـم!
م: مـنـم
حـسـیـن: خـا نـگـیـنـنـن خـودم فـهـمـیـدم، بـوس!!!!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـتـی اشـیـاء نـوشـت بـوس پـلـاسـتـیـکـی!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
#حـالـا مـوقـع امـتـیـاز دادن!
ع: مـیـوه چـی نـوشـتـیـن؟
هـمـمـون: بـه
حـسـیـن: هـلـو!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ع: خـب مـاهـا 10 امـتـیـاز چـون حـسـیـن نـنـوشـتـه!
حـسـیـن: مـن 20 امـتـیـاز! مـیـوه مـن بـا شـمـاهـا فـرق داره :/
ع:شـهـر؟
ف: بـابـل!
حـسـیـن: مـنـم بـابـل/، بـده 5 !!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ف: عـه تـو کـه نـنـوشـتـه بـودی
حـسـیـن: الـان کـه نـوشـتـم :/
ع: اعـضـا بـدن؟
م: نـداریـم!
حـسـیـن: یـعـنـی تـو انـقـد گـیـجـیـیـیـی؟؟؟ خـب بـوس دیـگـه! هـورااااا مـن 20 !!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :| :| :|
#بـعـد چـنـد دیـقـه!
حـسـیـن: اه ول کـنـیـن بـابـا! شـمـاهـا بـلـد نـیـسـتـیـن! گـنـد زدیـن بـه بـازی ://///

اصـلـا یـه ذره بـچـه نـابـودمـون کـرد
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

واسـه بـازی ِ یـه نـقـطـه، دو نـقـطـه!
نـوشـتـه " فـرخ قـاسـم! "
ع: حـسـیـن ایـن اسـمـا کـجـا 4 تـا نـقـطـه دارن ؟؟
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: 2 بـه عـلـاوه 2 مـیـشـه چـنـد!؟ خـب 4 دیـگـهـ!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

[ 10 آذر 95 ] [ 22:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]