تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی - 30 / مـهــر / 95
30 / مـهــر / 95
روز اول دانــشـگـاه خـوب بـود! خـوشـم اومـد
بـرنــامـه ســازی کــه از هــمـون اول عـاشـقـش بـودم
! بـا #C (ســی شـارپ) دنــیــایــی داشـتـم بـرا خـودم! اصـلـا بـرنــامـه مـیــنــوشـتـمـا انــگـار فـیــل هــوا مـیــکــردم!
حـالـا ++C
(ســی پـلـاس پـلـاس) مـیــخـونــیــم! دوســش دارم :)
اســتـادش هــم خـیــلـی خـوبـه

ســیــســتـم عـامـل هــم هــمـون اســتـاد بـرنــامـه ســازی ِ
! تـئـوری مـیــگـه و مـیــره :/
اصـلـا درســایــی کــه عـمـلـی ِ ، تـئـوری نــمـیــفـهــمـم
!

قـبـل کــلـاس ِ فـارســی عـمـومـی هــی بـچـه هــا بـد گـفـتـن از اســتـادش
! گـفـتـم الـان مـیــاد یــه هــیــولـا مـیــبـیــنــم!
بـرخـلـاف تـصـورم خـوشـم اومـد ازش
! شـوخ و بـاحـال!
ولـی هــمـون مـوقـع کــه درس مـیــده هــمـون مـوقـع هــم مـیــپـرســه و آبـرو ادم ُ مـیــبـره
:/

پـنــجـشـنــبـه هــا بـا دوســتـای دبـیــرســتـانــم کــلـاس دارم
! امـا شـنــبـه و یــکــشـنــبـه بـا اونــا نــیــســتـم! نــمـیــدونــم کــســی ُ خـواهــم شـنــاخـت یــا نــه خـخـخ

+ ســر ِ قـولـی کــه بـهــت دادم هــســتـمـمـم هــرچـنــد کــه هــمـه مـیــگـن وقـتـی رفـتـم دانــشـگـاه عـوض مـیــشـم! امـا مـحـالـه بـزنــم زیــر قـولـی کــه بـه آقـای عـشـق جـانــم مـیــدم

++ اَبـروهــا رو هــم یــکــم صـفـا دادم
!

[ 30 مهر 95 ] [ 14:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]