28 / شهــریـور / 95
سـلـام
دیـروز رفـتـم بـابـل
ثـبـت نـام کـردم، ورودی بـهـمـنـم
چـقـد مـسـئـولـای بـافـرهـنـگـی داشـت، خـیـلـی خـوب بـرخـورد مـیـکـردن :)
خـوابـگـاشـم دیـدم!
دانـشـگـاه خـوابـگـاه نـداره، خـصـوصـیـه!
دوتـا خـوابـگـاه مـعـرفـی کـردن
یـکـیـش نـزدیـک تـر بـه دانـشـگـاه بـود، تـرمـی 750 تـومـن!
یـکـی هـم صـدمـتـر بـا ایـن خـوابـگـاه فـاصـلـه داشـت، اون تـمـیـزتـر بـود، تـرمـی 786 تـومـن
واسـه اولـیـه رفـتـم فـرم پـر کـردم
واسـه دومـیـه زنـگ زدم کـه مـیـام خـخـخ
بـه جـفـتـشـون گـفـتـم
احـتـمـالـا دومـیـه رو مـیـرم
پـول خـوابـگـاه انـدازه شـهـریـه ازاده، لـامـصـب!
چـه بـد شـد کـه خـوابـگـاه نـداره
تـو راه خـوابـگـاه کـلـی نـارنـج ِ نـرسـیـده چـیـدم
از هـمـیـن جـا از ریـاسـت مـحـتـرم شـهـرداری شـهـرسـتـان بـابـل پـوزش مـیـطـلـبـم و اعـلـام مـیـدارم تـا وقـتـی بـنـده در شـهـرسـتـان حـضـور دارم روزهـا بـه هـمـیـن مـنـوال خـواهـد گـذشـت. مـتـشـکـرم!

بـعـد ثـبـت نـام رفـتـیـم دریـا!
چـقـد شـلـوغ بـود
ولـی خـیـلـی حـال داد، کـلـی بـازی کـردیـم خـخـخـخ
راه دانـشـگـاه تـا دریـا هـم یـاد گـرفـتـم
امـیـر هـم خـیـلـی خـوشـحـالـه کـه ورودی بـهـمـنـم
ایـن روزا هـی اصـرار مـیـکـنـه نـامـزد شـیـم
فـکـر مـیـکـنـه تـا بـهـمـن نـامـزد مـیـشـیـم!
مـن کـه نـمـیـدونـم خـدا چـی مـیـخـواد، هـمـونـی کـه بـه دعـاش گـوش کـرد و کـامـلـا یـهـویـی بـخـشـنـامـه سـازمـان سـنـجـش عـوض شـد، قـطـعـا هـمـون بـه حـرفـاش گـوش مـیـکـنـه، مـیـدونـم بـزرگـی

+ سـمـانـه عزیزم و مـریـم ِ امـیـد گلم، مـمـنـون کـه هـوامـو داشـتـیـن، بـبـخـشـیـد کـه خـیـلـی ازتـون سـوال پـرسـیـدم :* 

[ 28 شهریور 95 ] [ 21:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
نمایش نظرات 1 تا 30