تبلیغات
[باب میل من است تمام او] - 24 / شهــریـور / 95

24 / شهــریـور / 95

نوشته شده توسط:مهندس خنگولو
24 شهریور 95-19:03


سـلـام
بـریـم ادامـه

+ کامنتا همچنان بعدا! الان خستم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـروز 5 بـیـدار شـدم، ظـرفـا شـام دیـشـب ُ شـسـتـم!
بـابـام ُ 5:30 بـیـدار کـردم، مـامـانـمـم بـیـدار شـد، گـفـت مـنـم مـیـام!
6 حـرکـت کـردیـم
اه پـدرمـون در اومـد تـا دانـشـگـاه رو پـیـدا کـردیـم
10 رسـیـدیـم
فـافـا راسـت مـیـگـفـت خـارج از شـهـر بـود!
اولـش 20 صـفـحـه فـرم پـر کـردیـم!
اصـلـا مـعـلـوم نـبـود چـی بـه چـیـه!
هـرکـی یـه طـرف مـیـرفـت!
بـعـد کـلـی بـدو بـدو سـاعـت 12 رفـتـیـم یـه جـا تـوصـف، مـسـئـولـش از هـمـه مـیـپـرسـیـد ورودی مـهـری یـا بـهـمـن؟
مـاهـم نـمـیـدونـسـتـیـم، از خـانـومـه پـرسـیـدیـم! سـمـیـه ورودی بـهـمـن بـود، بـه مـن گـفـت اشـتـبـاه اومـدی بـایـد بـری بـابـل!!
گـفـتـم نـه ایـنـجـا هـم قـبـول شـدمـا گـفـت بـرو امـوزش بـگـو
رفـتـم امـوزش گـفـتـم مـن بـابـل قـبـول شـدم امـا نـمـره قـبـولـی ایـنـجـاهـم دارم، مـیـخـوام بـیـام ایـنـجـا
گـفـت بـرو بـابـل مـا ثـبـت نـام نـمـیـکـنـیـم!
اوووف هـمـه مـسـئـولـاش دعـوا داشـتـن بـا ادم
گـفـتـم تـو تـوضـیـحـات سـایـت سـنـجـش زده کـد دانـشـگـاهـی کـه جـلـوش سـتـاره خـورده یـعـنـی مـیـتـونـم بـرم!
گـفـت امـسـال بـخـشـنـامـه عـوض شـد!!!!!
گـفـتـم خـب مـن 200 کـیـلـومـتـر کـوبـیـدم اومـدم ایـنـجـا حـالـا مـیـگـی نـمـیـشـه؟؟ اصـلـا بـخـشـنـامـه چـی شـده؟؟ پـس چـرا تـو سـایـت سـنـجـش نـزدن؟؟؟
هـمـچـیـن بـا دعـوا گـفـت مـن نـمـیـدونـم! بـرو سـازمـان سـنـجـش دعـوا کـن! مـن نـمـیـتـونـم بـرات کـاری کـنـم!
مـنـم بـا حـرص گـفـتـم دانـشـگـاتـونـم مـسـخـرس خـخـخ
اومـدم تـو حـیـاط! حـالـا چـجـوری بـه مـامـانـم مـیـگـفـتـم؟؟ تـا هـمـیـن جـاشـم هـزار بـار گـفـت راهـش دوره!!
از دور بـابـامـو صـدا کـردم اومـد
بـهـش گـفـتـم ثـبـت نـامـم نـمـیـکـنـن :(
گـفـت چـرا؟
یـهـو اشـک اومـد گـولـه گـولـه
چـه اشـک تـمـسـاحـی ریـخـتـمـا
بـابـام گـفـت چـی مـیـگـن؟ گـفـتـم مـیـگـن بـرو بـابـل
مـامـانـم و بـابـای سـمـیـه دیـدن اشـکـمـو پـاک کـردم، اونـا هـم اومـدن
بـابـام گـفـت تـو نـاراحـت نـبـاش! فـدا سـرت!
بـه بـابـای سـمـیـه گـفـت خـب حـسـن جـان کـار نـداری؟ مـا داریـم مـیـریـم بـابـل خـخـخ
مـامـانـم گـفـت نـه دیـگـه بـریـم ازاد ثـبـت نـام کـنـه
بـابـا سـمـیـه گـفـت حـالـا صـبـر کـنـیـن!
بـا خـواهـر ِ سـمـیـه و بـابـام دوبـاره رفـتـیـم امـوزش!
یـه مـسـئـول دیـگـه گـفـت نـمـیـشـه ثـبـت نـام کـنـم امـا مـیـتـونـم یـه تـرم بـره بـابـل، بـعـد بـه عـنـوان مـهـمـان بـیـام سـاری کـه شـهـریـه هـم بـایـد بـدم :/
گـفـت راه دیـگـشـم ایـنـه کـه بـری سـازمـان سـنـجـش بـگـی الـویـت اولـم بـابـل بـوده امـا نـمـیـرم مـیـخـوام بـرم سـاری، بـعـد اونـا یـه نـامـه بـدن، مـا طـبـق اون نـامـه قـبـول کـنـیـم!
اون یـکـی زنـه نـگـفـت مـیـتـونـی نـامـه بـگـیـری بـیـشـور!
اومـدیـم تـو حـیـاط مـامـان سـمـیـه گـفـت حـالـا کـه فـاطـمـه نـمـیـتـونـه بـیـاد، سـمـیـه هـم نـمـیـاد!!!
حـالـا بـایـد ایـنـو راضـی مـیـکـردیـم!
بـابـام گـفـت خـب پـس مـا بـریـم بـابـل ثـبـت نـام کـنـیـم، دیـر نـشـه
گـفـتـیـم حـالـا اول بـریـم سـازمـان سـنـجـش بـبـیـنـم نـامـه مـیـدن!
سـمـیـه ثـبـت نـام کـرد!
مـونـا زنـگ زد گـفـت چـیـکـار کـردی؟ گـفـتـم مـن الـان بـا سـمـیـه اومـدم سـاری، بـاورش نـمـیـشـد خـخـخـخ
گـفـت خـانـوادش یـکـم راضـی شـدن، شـایـد بـره سـاری
بـازم بـا سـمـیـه و بـابـاش رفـتـیـم امـوزش خـخـخـخ
انـقـد رفـتـیـم کـه مـسـئـولـا بـدون حـرفـی از مـا مـیـگـفـتـن نـمـیـشـه!
یـه خـانـومـه گـفـت بـیـایـیـن بـبـیـنـیـن، هـمـه دانـشـجـوهـایـی کـه ایـنـجـا قـبـول شـدن تـو سـیـسـتـم ثـبـت شـدن!
ولـی ایـن خـانـوم بـابـل ثـبـت شـده! مـا اطـلـاعـاتـشـو نـداریـم!
بـعـدش رفـتـیـم خـوابـگـاه رو دیـدیـم!! تـو حـیـاط دانـشـگـاس
بـا لـبـاس تـو خـونـه هـم مـیـشـه رفـت
خـوابـگـاه سـه طـبـقـه بـود کـه تـو هـر اتـاق 14 تـا تـخـت بـود :|
زنـگ زدیـم سـنـجـش بـه نـتـیـجـه ای نـرسـیـدیـم
شـایـد فـردا بـرم تـهـران، سـازمـان سـنـجـش
مـامـانـم مـیـگـه بـیـا ازاد شـهـرمـون، بـابـام مـیـگـه اگـه سـاری نـشـد بـرو بـابـل!
نـمـیـدونـم چـیـکـار مـیـکـنـم 

بـرگـشـتـنـی مـا گـم شـدیـم خـخـخ
مـا از داخـل شـهـر رفـتـیـم، اونـا از کـمـربـنـدی، چـقـد طـوفـان هـمـه جـارو خـراب کـرد!
سـمـیـه ایـنـا تـو راه مـنـتـظـرمـون مـونـدن رسـیـدیـم، لـب خـیـابـون هـنـدونـه خـوردیـم!
سـمـیـه گـفـت مـامـانـت بـه مـامـانـم گـفـتـه کـه امـیـر اومـده و چـون غـریـبـس قـبـول نـمـیـکـنـه
چـنـد دیـقـه بـعـد بـحـث دربـاره امـیـر شـد
صـدا مـاشـیـنـا نـمـیـذاشـت خـوب بـشـنـوم
خـواهـر ِ سـمـیـه هـم بـا شـوهـرش دوسـت بـودن، مـامـانـش پـایـس!
بـهـم گـفـت خـیـالـت راحـت، مـامـانـم خـیـلـی خـوب مـخ مـیـزنـه!
یـکـم زیـادی خـودمـونـی شـدیـم
بـابـاش گـفـت فـاطـمـه بـیـاد تـو مـاشـیـن مـا پـیـش بـچـه هـا، رفـتـم پـیـشـشـون!
خـوب بـود! خـوش گـذشـت!
هـمـیـشـه خـوشـم مـیـاد کـه بـابـای دوسـتـم مـنـو مـثـل دخـتـرش بـدونـه و فـاطـمـه صـدام کـنـه! بـابـای سـمـیـه اولـیـن نـفـر بـود کـه مـیـگـفـت!
بـابـاش گـفـت مـن نـمـیـفـهـمـم اونـا تـهـران، اصـلـیـتـشـون یـه چـی دیـگـه، چـجـوری فـاطـمـه رو دیـدن؟؟
سـمـیـه گـفـت ول کـن بـابـا! قـسـمـتـه

درکـل ایـن هـمـه راه رفـتـیـم! ولـی بـی فـایـدهبهار
4 مهر 95 21:53
از شهریه ی آزاد خبر ندارم برای دوره ی تو،فقط ارشد میدونم 4 تومن میشه حدودا(برای مهندسی)،ظاهرا شهریه ثابت رشته هام فرق داره.
اگه فقط بخاطر دولتی بودنش میگی برای کاردانی و کارشناسی خیلی مهم نیست،رو ارشد تمرکز کن،چون هم شهریش بیشتره هم برای دکتری مصاحبه داره که خب دانشگاهای دولتی سعی میکنن دانشجوهای خودشونو بگیرن تا ازاد :)
پاسخ مهندس خنگولو :

ممنون از توضیحاتت :)
صرفا برای شهریه بود که الان میگم اگه میرفتم ازاد و شهریه میدادم، بهتر بود!
فعلا که ثبت نام کردم و هزینه هم خوابگاه هم دادم و میرم!
بیشتر توضیح نده حرص میخورم خخخخ
نفیسهـ
28 شهریور 95 19:36
قاطمهـ این بالا که گفتی اموزش قالب میدی رمز داره

میشه بدیش؟

اگهـ میشه بی زحمت تو وب خودم ج بده

مرسی
گل صحرایی
28 شهریور 95 18:33
خانم قالب نساز لااقلکن رمزو بشوت
پاسخ مهندس خنگولو :

دادم :)
فاطمه
28 شهریور 95 12:02
سلام ابجی خوبی گلم؟

حالا قراره دانشگاه رو چیکار کنی؟

راستی ابجی حالا به خانواده اقات درمورد خاستگاری چی گفتین؟قراره چی بشه؟
پاسخ مهندس خنگولو :

:/
سارا.نیایش عشق
28 شهریور 95 00:12
اخه ی چقد،سختی کشیدی
ولی خوب کردی به زنه گفتی دانشگاتون مسخرس،خخخخ
ان شا الله هر چی،خیره پیش بیاد
مریم امید
27 شهریور 95 18:00
من ک میگم بروبابل ثبتنام کن دوسال بیشتر نیس ک:دی هم میدرسی هم خوش میگذرونی بعددوسال کارشناسیتو بیا ازاد ثبتنام کن:دی تااونموقع هم قضیه سربازیو کارو بیمه و این چیزاحل میشه:دی
پاسخ مهندس خنگولو :

رفتم بابل
E_smaeil
27 شهریور 95 13:29
تنبل دو تا کامنت میخوای تایید کنیا
:)
moji
26 شهریور 95 21:45
به به.خانوم مهندس.بابل که خیلی خوبه دانشگاش برو خوش میگذره
leila
26 شهریور 95 20:02
ای بـابـا

ولـی فتک کـنم نـامه بگیـرین حـل بشـه هـا!

آخـه واس مـدرسه مـن همچـین چـیزی پیـش اومد
وقتی نـامه رو دیـدن دیـگه دهـنشون بسـته شـد!

نمـیدونم حـالا شـاید دانشـگاه سـخت تر بگیـرن!

ایشـاالله زودی مشـکلت حـل بـشه
26 شهریور 95 15:30
سلام آپت جالبه خوشحال میشم تبادل کنیم
اگ موافقین بگین
خانومیه عشقم
26 شهریور 95 14:50
فاطی خوش به حالت
امسال میری یونی
منه بدبخت تازه یه سالمم مونده
+ ان شاءالله به زودی خبر وصالتونو بشنویم آبجیم
فاطمه ی مجتبی
26 شهریور 95 12:56
اره یکی از دوستای منم همچین مشکلی داشد..
حالا بری بابل چ فرقی داره؟؟؟درهرصورت باید خوابگاه بگیری دیگه
ماه بانو
25 شهریور 95 21:58
کجایی؟

دلم تنگ شده

موبارک دانشگاه
✧✦فاطـــمه✦✧
25 شهریور 95 21:01
عجب رفتاری داشتنا
بنظرم اگه ساری نشد برو بابل اصولا دولتی بهتر از ازاده بسنج دانشگاهشو همونجا ثبت نام کن اما اگه خوب نبود اونوقت برو ازاد شهرتون
پاسخ مهندس خنگولو :

ساری هم دولتی بود
دتـــریــ
25 شهریور 95 17:57
ثبت نام دانشگا كلا وقت ادمو میگیره..
من پیام نور خواستم ثبت نام كنم دوروز وقتمو گرفت خخخ

بنظر منم برو بابل یه ترم بخون بعد برو ساری.

دانشگا فنی ساری اصصصصصصصصلا خوب نیست..
تعریفشو بد شنیدم..

بابل فرهنگش بیشتره..
قشنگ تر هم هست..

اگ ساری نتونستی برو بابل بعد مهمان شو..راحت تره..فوقش سه ماه بابلی دیگ..
بهار
25 شهریور 95 17:41
اااه این استرس دانشگاه هنوزم وقتی یاداوری میشه تن منو میلرزونه -_-
باز خوبه بابات پشتته،خودت سختت نیست خارج تهران؟من اگه جای تو بودم ازاد میرفتم،هرچی باشه شب سرت با ارامش رو بالش میذاری،من اصلا توانایی تحمل خوابگاه ندارم،مخصوصا وقتی چیزایی که دوستام تعریف کردن شنیدم بدترم شد ذهنیتم :(
بعدشم اینکه دانشگاه بابل از نظر بار علمی خیلی بهتر از ساری(اینم بزار به حساب یه نصیحت دوستانه)
فریما
25 شهریور 95 17:01
سلامعزیزم تو خوبی؟
ن خوب نیستم اصلا :(
خیلی بده به یکی خوبی کنی اما اون فقط بفکر خودش باشه
پاسخ مهندس خنگولو :

سلام اجی :*
اوهوم خیلی بده
اما تو واسه خدا خوبی کن نه واسه تشکر اون ادم
خدا خودش اجرتو میده
فی سبیل الله
الهام علیش
25 شهریور 95 16:07
جوووووون بابا بچه بابل ماروهم یکم تحویل بگیر جون خودت!
پاسخ مهندس خنگولو :

:/
|. لیدی میم .|
25 شهریور 95 10:06
خوب چرا همین ازاد نزدیك نمیخونی؟؟
اگه میخوای از خانواده ات هم دور باشی مه ساری و بابل فرقی نداره
داره؟؟؟!! هووم؟؟
پاسخ مهندس خنگولو :

بخاطر شهریش رفتم راه دور، که حالا تقریبا پشیمونم، پول خوابگاش خیلی ِ
teresa
25 شهریور 95 00:56
چقد بد شد
حالا دوباره باید راضیشون کنی
با این دانشگاهاشون
گل صحرایی
25 شهریور 95 00:19
سلام٬بچه کجایی شما؟
man
24 شهریور 95 22:40
یعنییییییی خیلی خنگیییییی
بابببلللللل خیلیییییی بهتر از ساریه دانشگاهش تو شهرم هس یعنی خلی واقعا بابلو ول کردی رفتی ساری
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:نویسندگان


:ابر برچسبها


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox