24 / شهــریـور / 95

سـلـام
بـریـم ادامـه

+ کامنتا همچنان بعدا! الان خستم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـروز 5 بـیـدار شـدم، ظـرفـا شـام دیـشـب ُ شـسـتـم!
بـابـام ُ 5:30 بـیـدار کـردم، مـامـانـمـم بـیـدار شـد، گـفـت مـنـم مـیـام!
6 حـرکـت کـردیـم
اه پـدرمـون در اومـد تـا دانـشـگـاه رو پـیـدا کـردیـم
10 رسـیـدیـم
فـافـا راسـت مـیـگـفـت خـارج از شـهـر بـود!
اولـش 20 صـفـحـه فـرم پـر کـردیـم!
اصـلـا مـعـلـوم نـبـود چـی بـه چـیـه!
هـرکـی یـه طـرف مـیـرفـت!
بـعـد کـلـی بـدو بـدو سـاعـت 12 رفـتـیـم یـه جـا تـوصـف، مـسـئـولـش از هـمـه مـیـپـرسـیـد ورودی مـهـری یـا بـهـمـن؟
مـاهـم نـمـیـدونـسـتـیـم، از خـانـومـه پـرسـیـدیـم! سـمـیـه ورودی بـهـمـن بـود، بـه مـن گـفـت اشـتـبـاه اومـدی بـایـد بـری بـابـل!!
گـفـتـم نـه ایـنـجـا هـم قـبـول شـدمـا گـفـت بـرو امـوزش بـگـو
رفـتـم امـوزش گـفـتـم مـن بـابـل قـبـول شـدم امـا نـمـره قـبـولـی ایـنـجـاهـم دارم، مـیـخـوام بـیـام ایـنـجـا
گـفـت بـرو بـابـل مـا ثـبـت نـام نـمـیـکـنـیـم!
اوووف هـمـه مـسـئـولـاش دعـوا داشـتـن بـا ادم
گـفـتـم تـو تـوضـیـحـات سـایـت سـنـجـش زده کـد دانـشـگـاهـی کـه جـلـوش سـتـاره خـورده یـعـنـی مـیـتـونـم بـرم!
گـفـت امـسـال بـخـشـنـامـه عـوض شـد!!!!!
گـفـتـم خـب مـن 200 کـیـلـومـتـر کـوبـیـدم اومـدم ایـنـجـا حـالـا مـیـگـی نـمـیـشـه؟؟ اصـلـا بـخـشـنـامـه چـی شـده؟؟ پـس چـرا تـو سـایـت سـنـجـش نـزدن؟؟؟
هـمـچـیـن بـا دعـوا گـفـت مـن نـمـیـدونـم! بـرو سـازمـان سـنـجـش دعـوا کـن! مـن نـمـیـتـونـم بـرات کـاری کـنـم!
مـنـم بـا حـرص گـفـتـم دانـشـگـاتـونـم مـسـخـرس خـخـخ
اومـدم تـو حـیـاط! حـالـا چـجـوری بـه مـامـانـم مـیـگـفـتـم؟؟ تـا هـمـیـن جـاشـم هـزار بـار گـفـت راهـش دوره!!
از دور بـابـامـو صـدا کـردم اومـد
بـهـش گـفـتـم ثـبـت نـامـم نـمـیـکـنـن :(
گـفـت چـرا؟
یـهـو اشـک اومـد گـولـه گـولـه
چـه اشـک تـمـسـاحـی ریـخـتـمـا
بـابـام گـفـت چـی مـیـگـن؟ گـفـتـم مـیـگـن بـرو بـابـل
مـامـانـم و بـابـای سـمـیـه دیـدن اشـکـمـو پـاک کـردم، اونـا هـم اومـدن
بـابـام گـفـت تـو نـاراحـت نـبـاش! فـدا سـرت!
بـه بـابـای سـمـیـه گـفـت خـب حـسـن جـان کـار نـداری؟ مـا داریـم مـیـریـم بـابـل خـخـخ
مـامـانـم گـفـت نـه دیـگـه بـریـم ازاد ثـبـت نـام کـنـه
بـابـا سـمـیـه گـفـت حـالـا صـبـر کـنـیـن!
بـا خـواهـر ِ سـمـیـه و بـابـام دوبـاره رفـتـیـم امـوزش!
یـه مـسـئـول دیـگـه گـفـت نـمـیـشـه ثـبـت نـام کـنـم امـا مـیـتـونـم یـه تـرم بـره بـابـل، بـعـد بـه عـنـوان مـهـمـان بـیـام سـاری کـه شـهـریـه هـم بـایـد بـدم :/
گـفـت راه دیـگـشـم ایـنـه کـه بـری سـازمـان سـنـجـش بـگـی الـویـت اولـم بـابـل بـوده امـا نـمـیـرم مـیـخـوام بـرم سـاری، بـعـد اونـا یـه نـامـه بـدن، مـا طـبـق اون نـامـه قـبـول کـنـیـم!
اون یـکـی زنـه نـگـفـت مـیـتـونـی نـامـه بـگـیـری بـیـشـور!
اومـدیـم تـو حـیـاط مـامـان سـمـیـه گـفـت حـالـا کـه فـاطـمـه نـمـیـتـونـه بـیـاد، سـمـیـه هـم نـمـیـاد!!!
حـالـا بـایـد ایـنـو راضـی مـیـکـردیـم!
بـابـام گـفـت خـب پـس مـا بـریـم بـابـل ثـبـت نـام کـنـیـم، دیـر نـشـه
گـفـتـیـم حـالـا اول بـریـم سـازمـان سـنـجـش بـبـیـنـم نـامـه مـیـدن!
سـمـیـه ثـبـت نـام کـرد!
مـونـا زنـگ زد گـفـت چـیـکـار کـردی؟ گـفـتـم مـن الـان بـا سـمـیـه اومـدم سـاری، بـاورش نـمـیـشـد خـخـخـخ
گـفـت خـانـوادش یـکـم راضـی شـدن، شـایـد بـره سـاری
بـازم بـا سـمـیـه و بـابـاش رفـتـیـم امـوزش خـخـخـخ
انـقـد رفـتـیـم کـه مـسـئـولـا بـدون حـرفـی از مـا مـیـگـفـتـن نـمـیـشـه!
یـه خـانـومـه گـفـت بـیـایـیـن بـبـیـنـیـن، هـمـه دانـشـجـوهـایـی کـه ایـنـجـا قـبـول شـدن تـو سـیـسـتـم ثـبـت شـدن!
ولـی ایـن خـانـوم بـابـل ثـبـت شـده! مـا اطـلـاعـاتـشـو نـداریـم!
بـعـدش رفـتـیـم خـوابـگـاه رو دیـدیـم!! تـو حـیـاط دانـشـگـاس
بـا لـبـاس تـو خـونـه هـم مـیـشـه رفـت
خـوابـگـاه سـه طـبـقـه بـود کـه تـو هـر اتـاق 14 تـا تـخـت بـود :|
زنـگ زدیـم سـنـجـش بـه نـتـیـجـه ای نـرسـیـدیـم
شـایـد فـردا بـرم تـهـران، سـازمـان سـنـجـش
مـامـانـم مـیـگـه بـیـا ازاد شـهـرمـون، بـابـام مـیـگـه اگـه سـاری نـشـد بـرو بـابـل!
نـمـیـدونـم چـیـکـار مـیـکـنـم 

بـرگـشـتـنـی مـا گـم شـدیـم خـخـخ
مـا از داخـل شـهـر رفـتـیـم، اونـا از کـمـربـنـدی، چـقـد طـوفـان هـمـه جـارو خـراب کـرد!
سـمـیـه ایـنـا تـو راه مـنـتـظـرمـون مـونـدن رسـیـدیـم، لـب خـیـابـون هـنـدونـه خـوردیـم!
سـمـیـه گـفـت مـامـانـت بـه مـامـانـم گـفـتـه کـه امـیـر اومـده و چـون غـریـبـس قـبـول نـمـیـکـنـه
چـنـد دیـقـه بـعـد بـحـث دربـاره امـیـر شـد
صـدا مـاشـیـنـا نـمـیـذاشـت خـوب بـشـنـوم
خـواهـر ِ سـمـیـه هـم بـا شـوهـرش دوسـت بـودن، مـامـانـش پـایـس!
بـهـم گـفـت خـیـالـت راحـت، مـامـانـم خـیـلـی خـوب مـخ مـیـزنـه!
یـکـم زیـادی خـودمـونـی شـدیـم
بـابـاش گـفـت فـاطـمـه بـیـاد تـو مـاشـیـن مـا پـیـش بـچـه هـا، رفـتـم پـیـشـشـون!
خـوب بـود! خـوش گـذشـت!
هـمـیـشـه خـوشـم مـیـاد کـه بـابـای دوسـتـم مـنـو مـثـل دخـتـرش بـدونـه و فـاطـمـه صـدام کـنـه! بـابـای سـمـیـه اولـیـن نـفـر بـود کـه مـیـگـفـت!
بـابـاش گـفـت مـن نـمـیـفـهـمـم اونـا تـهـران، اصـلـیـتـشـون یـه چـی دیـگـه، چـجـوری فـاطـمـه رو دیـدن؟؟
سـمـیـه گـفـت ول کـن بـابـا! قـسـمـتـه

درکـل ایـن هـمـه راه رفـتـیـم! ولـی بـی فـایـده

[ 24 شهریور 95 ] [ 20:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]