9 / شهــریـور / 95


سـلـام!

بـریـم ادامـه!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـاعـت 12:45 تـلـفـن زنـگ خـورد! اخـر شـمـارش 76 بـود، اخـر شـمـاره ی خـالـمـم 76!
بـا حـالـت غـر گـفـتـم اه بـازم ایـنـه کـه مـامـان بـیـا جـواب بـده، خـوشـم نـمـیـاد از خـالـه هـام!
مـامـانـم جـواب داد و خـیـیـلـیـی سـرد و سـرسـنـگـیـن حـرف زد، بـا خـالـم کـه ایـنـطـوری حـرف نـمـیـزنـه!
از بـابـام پـرسـیـدم کـیـه؟ گـفـت نـمـیـدونـم تـو شـمـاره رو دیـدی!
یـه صـدای مـبـهـم از سـمـیـه مـیـومـد، مـامـانـم حـتـمـا فـکـر کـرده مـنـم از سـمـیـه خـوشـم نـمـیـاد
پـرسـیـد فـکـراتـونـو کـردیـن؟ مـامـانـم گـفـت والـا بـه مـن ربـطـی نـداره، بـا بـابـاش حـرف بـزن! خـدافـظ!!!!!
بـعـدشـم بـابـام حـرف زد
خـیـیـیـلـیـیـی گـرم و خـوب حـرف زد!! یـعـنـی حـال هـمـه رو پـرسـیـد! هـمـه هـا !
یـواشـکـی بـهـش گـفـتـم بـابـا هـمـه خـوبـن، بـبـیـن چـی مـیـگـه
سـمـیـه گـفـت اقـای رسـتـمـی فـکـراتـونـو کـردیـد؟
بـابـام گـفـت والـا مـاکـه حـرفـی نـداریـم ولـی سـربـازی مـهـمـه
سـمـیـه گـفـت داداش بـزرگـمـم سـربـازی نـرفـت، شـوهـرخـواهـرمـم نـرفـت، اتـفـاقـا داداشـم دوسـال پـیـش خـریـد، شـوهـرخـواهـرمـم داره مـیـخـره! تـا الـان کـارت نـمـیـخـواسـتـن
بـابـام پـرسـیـد حـالـا چـنـد مـیـخـرن؟
سـمـیـه گـفـت داداشـم 15 تـومـن خـریـد، شـوهـرخـواهـرم داره 17 تـومـن مـیـخـره
بـابـام بـا تـعـجـب گـفـت مـیـلـیـون؟؟؟؟
سـمـیـه گـفـت اره مـیـلـیـون!
بـابـام بـا خـنـده گـفـت خـب بـرن سـربـازی! دوسـالـه دیـگـه صـدسـال کـه نـیـسـت، زود تـمـوم مـیـشـه! حـیـف ایـن هـمـه پـول
دیـگـه نـفـهـمـیـدم سـمـیـه چـی گـفـت!
بـابـام گـفـت بـزاریـد دو دوتـا چـهـارتـا کـنـیـم فـردا ، پـس فـردا بـهـتـون خـبـر مـیـدم
سـمـیـه گـفـت حـتـمـا خـبـر بـدیـن، ان شـاءالـلـه خـوش خـبـر بـاشـیـد
بـابـام گـفـت مـاکـه حـرفـی نـداریـم، هـرچـی دخـتـرم بـگـه، حـرف اخـر بـا خـودشـه
بـعـدشـم تـارفـای الـکـی و سـلـام بـرسـون ایـنـا

بـعـد از ایـنـکـه قـطـع کـرد پـرسـیـد نـظـرت چـیـه؟ مـیـگـه سـربـازی نـرفـتـه
مـامـانـم سـریـع گـفـت پـس فـردا مـردم چـی مـیـگـن؟ مـیـگـن اخـه مـجـبـور بـودیـن یـدونـه دخـتـرتـو بـفـرسـتـیـن راه دوررررر اونـم زنـجـاااان! پـایـان خـدمـت کـه نـداره، بـیـمـه کـه نـداره، راهـش کـه دوره، زبـونـشـونـو کـه نـمـیـفـهـمـیـم! 4 تـا خـواهـر داره کـه اوه اوه بـیـا بـبـیـن!! مـردم مـسـخـرمـون مـیـکـنـن
گـفـتـم مـا چـیـکـار بـه مـردم داریـم؟؟ هـمـیـن کـارارو کـردیـم الـان تـا از مـردم اجـازه نـگـیـریـم اب نـمـیـخـوریـم! تـازه بـیـمـه هـم داره، نـداشـتـه بـاشـه هـم بـیـمـه مـیـشـه! مـگـه مـیـشـه نـشـه؟؟؟ اگـه نـدارن پـس بـابـاش چـجـوری بـیـمـه بـود؟؟؟ الـان حـقـوق بـابـاش از کـجـا مـیـاد؟؟؟؟
بـابـام گـفـت اره اصـلـا مـحـالـه بـیـمـه نـداشـتـه بـاشـن
مـامـانـم گـفـت نـه چـرا از مـردم اجـازه بـگـیـریـم! گـفـتـم کـه بـه مـن ربـطـی نـداره، هـرکـار مـیـخـوای بـکـن فـقـط دو روز دیـگـه فـکـرنـکـن مـادر داری! نـه جـهـاز مـیـگـیـرم بـرات، نـه عـروسـیـت مـیـام!
بـابـام گـفـت پـس بـزار اول مـامـانـتـو اشـتـی بـدیـم بـعـد بـریـم سـراغ تـو
از سـر سـفـره اب ُ گـرفـتـه رو مـامـانـم مـیـگـه یـا اشـتـی مـیـکـنـی یـا خـیـسـت مـیـکـنـم!
حـالـا شـروع کـردن اب بـازی!!!
بـابـام افـتـاده تـو فـکـر تـحـقـیـق! هـرچـنـد هـی مـیـگـه ادمـای خـوبـیـن! کـلـا بـه هـمـه مـیـگـه ادمـای خـوبـیـن خـخـخ
مـامـانـم کـه اصـلـا قـبـولـشـون نـداره!!!
بـابـام گـفـت خـوب بـشـیـن فـکـراتـو بـکـن، بـحـث یـه عـمـر زنـدگـی ِ ، عـمـر هـم کـه مـعـلـوم نـیـسـت! شـایـد یـه روز بـاشـه! شـایـد 100 سـال بـاشـه! فـکـرنـکـن مـثـلـا داری مـاشـیـن مـیـخـری کـه فـکـرکـنـی حـالـا دوسـال دسـتـم بـاشـه اگـه خـوشـم نـیـومـد، عـوض مـیـکـنـم!
یـکـم از ایـن حـرفـا زدن!
هـم بـه بـابـام هـم بـه مـامـانـم گـفـتـم، الـان مـامـان مـخـالـفـه، تـا وقـتـی کـه مـامـان کـامـل راضـی نـشـد، مـنـم قـبـول نـمـیـکـنـم! اگـه شـمـا قـراره مـخـافـت کـنـیـن، از هـمـیـن الـان قـبـول نـمـیـکـنـم!
بـابـامـم گـفـت چـرا نـمـیـفـهـمـی مـهـم فـقـط خـودتـی؟! خـخـخ

مـامـانـم رفـت پـیـش داداشـم، هـدفـون گـذاشـتـه، اهـنـگ غـمـگـیـن، کـلـی گـریـه کـرد!!!!
بـابـامـم کـه الـهـی دورش بـگـردم، داشـتـم سـفـره پـاک مـیـکـردم یـه دسـتـمـو گـرفـتـه، مـیـگـم خـب بـابـا نـمـیـتـونـم بـا یـه دسـت تـا کـنـم، مـیـگـه نـه مـن از الـان دلـم تـنـگ شـده، نـکـنـه بـری حـاجـی حـاجـی مـکـه!!! هـرروز بـایـد زنـگ بـزنـیـا، مـن دلـم خـیـلـی تـنـگ مـیـشـه!

مـامـانـم قـبـلـا مـیـگـفـت داداشـم یـادش انـداخـت کـه امـیـر سـربـازی نـرفـتـه!
شـک نـداشـتـم مـحـمـد نـگـفـتـه، چـون اون اصـــــلـا دخـالـت نـمـیـکـنـه! مـحـمـد از هـمـون 4 سـال پـیـش مـیـدونـسـت مـا بـاهـم حـرف مـیـزنـیـم! واسـه هـمـیـن بـاهـاش راحـتـم
امـروز ازش پـرسـیـدم تـو بـه مـامـان گـفـتـی امـیـر سـربـازی نـرفـتـه؟؟
گـفـت نـه بـابـا، مـن چـیـکـار بـه کـار شـمـا دارم؟؟
نـمـیـدونـم چـرا دیـگـه دروغ مـیـگـه!!! خـب مـسـتـقـیـم حـرفـتـو بـزن...

راسـتـی خـنـدوانـه پـخـش نـمـیشـد

++++ خـواهـشــا تــو وبـاتـون چـیـزی نـنـویـسـیـن، هـنـوز هـیـچـی مـشـخـص نـیـسـت!

[ 9 شهریور 95 ] [ 14:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
نمایش نظرات 1 تا 30