تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی
پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 02:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / مـرداد / 95


وقـتـی ایـن مـیـشـه پـروفـآیـلـمـون!
بـه قـول مـحـی سـت کـردیـم
!
شـب خـوآهـرش ایـنـطـوری مـیـگـه کــلـیـک
بـه خـودشـم کـه گـفـتـن
!! کــلـیـک  ( هـی روآنـی تـو عـشـق مـنـی مـنـظـورشـه ، زهـرآ خـوآهـر کـوچـیـک شـه )

اون خـوآهـرش کـه دوسـش دارم
، الـبـتـه هـمـشـون خـوبـن ولـی بـآ ایـن رآحـت تـرم! بـا امیـر یـه عـکـس یـهـویـی انـداخـتـه مـیـگـه بـده بـه فـآطمـه خخخ
تـآ حـآلـآ نـدیـده بـودمـش
شـبـیـه امـیـر نـیـسـت
!

اون قـآب گـوشـیـم دلـم ُ زد
! و بـآز هـم پـدر ِ گـآرد گـوشـی رآ مـحـتـرمـآنـه درآوردم!! کــلـیـک
بـآبـآم گـفـتـه وآسـه دفـعـه بـعـدی جـآی دوربـیـنـش ُ وآسـت گـرد درمـیـآرم
!!
مـعـلـوم شـد ایـن حـس خـرآبـکـاری رو از کـی بـه ارث بـردم
!

پـسـردآیـیـم و پـسـر ِ هـمـسـآیـشـون یـآدتـونـه کـه گـفـتـم تـجـدیـد شـده بـودن و بـآهـآشـون ریـآضـی کـآر کـردم
!؟!
بـا ادب و مـتـآنـت کـآمـل هـردو بـآر دگـر تـجـدیـد شـدنـد.
پـسـردآیـیـم خـردآد شـد 7 و ایـن دفـعـه شـد 1.75
اون یـکـی رو خـبـر نـدارم چـنـد شـد
یـعـنـی مـن هـیـچـی کـآر نـکـردم کـه هـیـچ، آمـوخـتـه هـای قـبـلـی هـم از بـیـن بـردم؟؟؟  

+ مـدیـونـیـن فـکـر کـنـیـن " 9 " روز دیـگـه کـنکـور دارم
!

[ 13 مرداد 95 ] [ 17:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / مـرداد / 95
شدیدا منتظر یه معجزه ام
معجزه جان؟ رخ بده
شک ندارم رخ میدی
از همه چی میگذرم، اگه معجزه شه
از تموم رویاهای دخترونه ام حتی

+ زینب کامنتام میرسه؟؟

[ 11 مرداد 95 ] [ 23:34 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
11 / مـرداد / 95
گـآهـی یـه دوسـت پـآیـه لـآزمـه :)
امـروز رفـتـم مـدرسـه بـعـضـی از دوسـتـآم ُ دیـدم
یـه سـریـآ کـه حـتـی دسـت هـم نـدآدن! یـه سـریـآ هـم از هـمـون دور مـی افـتـآدن تـو بـغـل آدم!

مـائـده: فـآطـمـه فـکـرکـنـم اون دخـتـره مـیـشـنـآخـتـت
مـن: آهـآن آره! نـآزنـیـن بـود!
مـآئـده: نـآزنـیـن خـودمـون؟؟ هـمـون کـه سـآل اول بـآهـم بـودیـم!؟
مـن: ایـول آره!
مـآئـده: أأأ پـس هـردومـون ُ شـنـآخـت! چـرآ سـلـآم نـکـردی؟؟
مـن: خـوشـم نـیـومـد! اون چـرآ هـیـچـی نـگـفـت؟!
مـآئـده: بـی مـعـرفـت ِ مـغـرور!
مـن:

مـرسـی مـائـده :) بـیـرون رفـتـن بـا مـائـده خـیـلـی خـوبـه :))
# مـعـرفـت ایـر وری خـوب!!!

[ 11 مرداد 95 ] [ 16:53 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / مـرداد / 95
فـقـط امـیـر ِ مـن مـیـتـونـه حـالـم ُ خـوب کـنـه، دوبـاره دومـیـن خـریـدم :)
بـهـش مـیـگـم دیـگـه قـول مـیـدم اخـریـش بـاشـه
بـا قـاطـعـیـت مـیـگـه یـه بـار دیـگـه ایـنـطـوری بـگـو بـبـیـن چـی مـیـشـه!
مـیـگـم خـب دوسـت نـدارم بـخـاطـر اشـتـبـاهـم هـی پـول بـدم بـه کـسـایـی کـه حـتـی نـمـیـدونـم کـیـَن حـالـا حـتـی اگـه 4 تـومـن بـاشـه
!
مـیـشـه امـیـر ِ مـهـربـونـم مـیـگـه عـیـبـی نـداره خـانـومـم، اشـتـبـاه پـیـش مـیـاد دیـگـه
thanks GOD for him    click
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـول مـیـدم 90 درصـدتـون نـمـیـدونـیـن دومـیـن چـیـه؟!
سـرویـس هـای وبـلـاگ نـویـسـی مـثـل بـلـاگفـا و مـیـهـن بـلـاگ و ایـن چـیـزا رایـگانـه
اخـر ادرسـتـون مـیـاد مـثـلـا blogfa.com.  یـعـنـی بـلـاگفـا داره پـشـتـیـبـانـی مـیـکـنـه
حـالـا سـایـت اخـرش  ir. یـا  com.  یـا  org.  یـا  net.  یـا چـیـزای دیـگه مـیـاد
بـایـد یـه فـضـایـی تـو نـت بـخـریـم کـه بـهـش مـیـگن هـاسـت
، حـالـا تـو ایـن هـاسـت یـه فـضـای مـثـلـا 500 مـگابـایـتـی رو در اخـتـیـار مـیـذارن
بـعـد بـایـد دومـیـن بـخـریـم
، دومـیـن اسـم سـایـت ِ! مـثـلـا  www.digikala.com یـه دومـیـن ِ
نـبـایـد تـکـراری بـاشـه
، نـبـایـد طـولـانـی بـاشـه ، نـبـایـد آنـدرلـایـن داشـتـه بـاشـه ( _ ) ، یـه چـنـدتـا نـکـتـه داره!
قـیـمـتـاش مـتـفـاوت ِ مـثـلـا هـاسـت 500 کـه مـن گرفـتـم
،  19 تـومـن ِ
دومـیـن هـم ایـنـی کـه مـیـگیـرم 4 تـومـن
بـعـد بـایـد سـالـانـه پـولـش ُ حـسـاب کـنـیـم
درواقـع ایـن اسـم سـایـت رو اجـاره مـیـکـنـیـم
، بـعـد هـر چـنـدوقـت کـه کـارمـون تـمـوم شـد و خـواسـتـیـم سـایـت رو بـبـیـنـدیـم، پـس مـیـدیـم! 
حـلـه
؟؟

[ 10 مرداد 95 ] [ 13:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / مـرداد / 95
وااااای باورم نمیشه بخاطر بی دقتی و غلط املایی اشتباهی دومین خریدم 
بجای fekrestan   زدم  fakrestan
حالا چیکار کنمممممم؟ 

[ 9 مرداد 95 ] [ 15:16 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / مـرداد / 95
سـلـآم
هـمـیـشـه مـشـکـل دآشـتـم بـآ ایـن حـآفـظـم!
بـعـضـی وقـتـآ آدم بـآیـد یـآدش بـمـونـه کـیـنـه خـیـلـی هـم بـد نـیـسـت!
اِی مـن بـمـیـرم کـه نـمـیـتـونـم کـیـنـه بـه دل بـگـیـرم!
دیـروز سـآلـگـرد پـدربـزرگ پـدریـم بـود!
اگـه حـسـش بـود ایـن ُ بـخـونـیـن!   کـلـیـک
هـمـیـن پـسـرعـمـوم ُ بـعـد از تـقـریـبـا یـه سـآل دیـدم!
اصـلـا یـآدم نـبـود کـه چـیـآ بـیـنـمـون بـوده، بـآ لـبـخـنـد و پـرانـرژی بـهـش سـلـآم کـردم! عـوضـی خـیـلـی آروووم گـفـت سـلـآم! گـفـتـم خـوبـی؟ بـآزم آروم گـفـت مـمـنـون!! بـعـدشـم رفـت!!!!!
درصـورتـی کـه هـروقـت مـیـدیـدم سـه سـاعـت مـی ایـسـتـاد احـوال پـرسـی مـیـکـرد، کـلـی حـرف مـیـزد :/
یـآدم نـیـومـد بـرآ چـی ایـنـطـوری حـرف زد...
رفـتـم تـو حـیـآط زنـمـوم ُ دیـدم ( مـآمـآن هـمـیـن پـسـرعـمـوم ) بـهـش سـلـآم کـردم! هـمـچـیـن سـرد و خـشـک جـوآب داد کـه فـکـر کـردم نـشـنـآخـتـم!
دآمـآدشـم دم در بـود، دآدآش هـمـیـن سـهـیـل خـآن، اونـم کـه یـه جـوری بـآهـآم حـرف زد کـه انـگـآر ارث بـآبـآش ُ مـیـخـوآد ازم!
الـبـتـه تـآ دآمـآدش ُ دیـدم یـآدم اومـد!
بـآ دخـتـرعـمـوم از اولـشـم خـوب نـبـودم ولـی ایـن دفـعـه مـثـل مـآدر و بـرآدر و شـوهـر خـودش بـآهـآش حـرف زدم!
بـچـشـم اولـیـن بـآر بـود مـیـدیـدم اصـلـا نـگـاش نـکـردم! کـلـا از بـچـه خـوشـم نـمـیـآد :/
کـآش دفـعـه بـعـدی کـه مـیـبـیـنـمـش یـآدم بـمـونـه ایـن کـآرآشـون ُ
بـآز خـوبـه سـرسـنـگـیـن ِ جـوآب کـنـکـور ُ ازم نـمـیـپـرسـن خـخـخـخ 

+ تـو روسـتـآی پـدریـم ایـرآنـسـل آنـتـن نـدآره!
دکـل هـمـرآه اول هـم قـطـع شـده بـود
امـیـر هـم خـبـر نـدآشـت، دوروز بـی خـبـر بـود :/


+تـلـویـزیـون داره اثـراتـش مـشـخـص مـیـشـه

[ 8 مرداد 95 ] [ 22:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / مـرداد / 95
چرا این بچه نمیره خونشون؟!؟!
داشتیم بازی میکردیم، دمپایی رو پرت کردم سمتش، صاف رفت خورد تو تلویزیون خخخ

حالا هی منتظرم عواقبش ُ ببینم هیچی نمیشه!  :/ 
خدارو شکر البته
ولی همون لحظه بدقاطی شد رنگاش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از حسابش دومـِین خریدم

[ 6 مرداد 95 ] [ 21:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : ادیت کد قالب های ساخته شده با لاواسکین ( هنوز کامل نیست )
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 6 مرداد 95 ] [ 14:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / مـرداد / 95
شـمـاره کـارت و رمـز دومش ُ مـیـده کـه بـرم دومـیـن بـخـرم
دیـگـه دارم سـایـتـم ُ آپـلـود مـیـکـنـم :)
ولـی هـنـوز نـه اسـم انـتـخـاب کـردم نـه مـوضـوع!
چـیـزی بـه ذهـنـتـون نـمـیـرسـه؟!؟
اصـلـا نـمـیـدونـم مـحـتـوای سـایـتـم دربـاره چـی بـاشـه :|
سـپـاس امـیـرم 
+ خـنـدوآنــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـه آرزوم رسـیـدم کــه!
خـیـلی وقـتـه تـو لـیـنـکـای  مـهـدیـه جـانـم هـسـتـم خخخخ
سـپــاس کـه بـه آرزوم رسـیـدم 

[ 6 مرداد 95 ] [ 00:15 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / مـرداد / 95
ووووویـیـیـیـیـی چـآلـش
اولـیـن بـآره چـآلـش دعـوت مـیـشـم
هـروقـت مـیـرفـتـم وب ِ مـردم آرزوم بـود مـنـم دعـوت شـم چـآلـش
خـب نـنـه مـن غـریـبـم بـآزی بـسـه
مـمـنـون مــآه بــآنـو جــآن
انـشـآلـلـه مـن آرزوی شـمـآ رو بـرآورده نـمـآیـم!
" چـآلـش اگـهـ... بـودم "

1 اگـه اسـم پـسـر بـودم: ابـوالـفـضـل  :)
2
اگـه اسـم دخـتـر بـودم: مـهـلـآ ، نـسـتـرن
3 اگـه نـوشـیـدنـی بـودم: شـیـرمـوز بـسـتـنـی
4 اگـر مـآشـیـن بـودم: جـیـپ ، پـآتـرول ، پـرشـیـآ سـفـیـد
5 اگـر بـازیـگـر بـودم: مـحـسـن تـنـآبـنـده
6 اگـر مـیـوه بـودم: نـآرگـیـل :)  نـآرگـیـل مـیـو َس یـآ خـشـکـبـآر؟!
7 اگـر رنـگ بـودم: سـفـیـد ، فـیـروزه ای ، صـورتـی
8 اگـر بـآزیـکـن فـوتـبـآل بـودم: مـآسـکـرآنـو ( مـیـگـن مـآسـکـرآنـو لـبـنـیـآت مـیـوفـتـم " مـآسـت گـرآن ُ " " پـنـیـر گـرآن ُ " " شـیـر گـرآن ُ " )
9 اگـر بـازیـکـن وآلـیـبـآل بـودم: مـجـتـبـی مـیـرزآجـآنـپـور ( مـژهـآش قـشـنـگـه )
10 اگـر صـفـت بـودم: مـنـطـقـی! اصـلـا صـفـت یـعـنـی چـی؟! مـآه بـآنـو نـوشـتـه " مـآ " یـعـنـی چـی؟! مـثـلـا مـیـگـن فـلـآنـی مـنـطـقـی ِ! مـنـطـقـی صـفـتـشـه!! ولـی نـمـیـگـن فـلـآنـی مـآ ِ! خـخـخـخ 

[ 5 مرداد 95 ] [ 23:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
4 / lمـرداد / 95
وضـعـیـت یـک عـدد فـاطـمـه وقـتـی یـک عـدد بـچـۀ پـررو پـیـشـمـه  :

لـپ تـآپـم دسـتـشـه دآره عـکـسـآم ُ مـیـبـیـنـه!
آهـنـگـم گـذآشـتـم بـرآش!
نـآهـآرهـم سـفـآرش دآد بـرآش درسـت کـردم!
قـول دآدم بـآهـم بـریـم حـمـوم!
لـوآزم آرایـشـم ُ نـآبـود کـرد!
لـبـآسـآم ُ پـوشـیـده مـیـگـه خـوبـه هـآآآ ، مـیـربـم خـیـآطـی مـیـگـم یـکـم کـوتـاه و تـنـگـش کـل حـلـه!!!!
از مـونـوپـآدم بـه عـنـوآن عـصـآ اسـتـفـاده مـیـکـنـه!
تـلـویـزیـون هـم کـه بـه کـل در اخـتـیـآرشـه!
گـل سـرآم کـه هـمـه رو زده بـه مـوهـآش!! شـونـم کـه هـیـچـی اصـلـا!!!
هـدفـنـم آورده مـیـگـه شـآرژ نـدآره آهـنـگ گـوش کـنـم؟! گـفـتـم از ایـنـآ کـه رم مـیـخـوره نـیـسـت! مـیـگـه اه چـرآ جـنـس خـوب نـمـیـخـری؟؟؟ پـس وصـل کـن بـه لـپ تـآپ!!
اومـده پـیـشـم سـرش تـو گـوشـیـم! مـیـگـم دم در بـده بـیـآ تـو! مـیـگـه مـآمـآنـم مـیـگـه تـو چـیـزآی شـخـصـی دیـگـرآن فـوضـولـی نـکـنـم! گـفـتـم وآآآی تـو چـقـد فـوضـولـی نـمـیـکـنـی! یـه لـبـخـنـد مـیـزنـه از سـر رضـآیـت!!!
آخـیـش!
دلـم خـنـک شـد!
مـیـگـه مـیـخـوآسـتـم یـه چـیـزی بـگـم مـیـدونـم مـیـگـی نـه، وآسـه هـمـیـن نـمـیـگـم!
گـفـتـم خـب هـر جـور رآحـتـی! خـخـخـخ
هـمـچـیـن بـهـم چـشـم غـره رفـت!
حـآل کـردم ضـایـع شـد! 

ادامه مطلب

[ 4 مرداد 95 ] [ 16:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
2 / مـرداد / 95
چقد این برنامه خوبه :)
کلی ذوق دارم که فولدارم رمزی شدن
چقد رشتم ُ دوس دارم! خخخخ

+ چقد خوبه که قهری!
فقط خداکنه مهمون نیاد که مجبور به اشتی شم

++ وااااااییییییی یه چیزی یافتممممممم
میهن بلاگ دوتا شکلک خجالت داره!!!
کـلیـک
نگین قبلا کشف کردین که قاطی میکنم

[ 2 مرداد 95 ] [ 21:15 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
1 / مـرداد / 95


کـیـک تـفـلـدشــه خـواهــرش مـیــگـه

[ 1 مرداد 95 ] [ 14:13 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
31 / تـیــر / 95


تولدت مبارک بهترینم :)

[ 31 تیر 95 ] [ 00:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / تـیــر / 95
آی دی جـدیـد ایـنـسـتــآ :
fajmir_rsa

[ 28 تیر 95 ] [ 23:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیــر / 95
+ فـاطـمـه الـان چـی تـو ذهـنـتـه ؟!
_ الـان؟! هـیـچـی!
+ هـیـچـی؟؟؟
_ خـخـخ اره
! تـو چـی؟
+ فـکـر مـشـغـولـه کـی مـیـتـونـم بـدسـتـت بـیـارم
_ وقـت گـل نـی!
+ 

+ انـدر مـکـالـمـات امـروز...

[ 26 تیر 95 ] [ 18:09 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
26 / تـیــر / 95
رمز ثابت قبلی رو به خیلیا که نباید، دادم!
رمز عوض شده

[ 26 تیر 95 ] [ 18:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 26 / تـیــر / 95 ( رمز ثابت )
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 26 تیر 95 ] [ 17:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / تـیــر / 95
دآری میــآی پـیـشــم، احتـمـآلــا جـاده چــه همــوآره خخخخ

[ 25 تیر 95 ] [ 22:28 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : 23 / تـیــر / 95
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 23 تیر 95 ] [ 21:26 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / تـیــر / 95

[ 21 تیر 95 ] [ 17:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / تـیــر / 95
مخـــآطب خــآصـم وقـتـــی بـرآی اولـیـــن بــآر خـطــآب مـیـشـــی " مــحمـــد " 

[ 20 تیر 95 ] [ 15:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
19 / تـیــر / 95
+ وآی امـیـر چـقـد خـنـگـی! امـروز دوزش بـالـآتــر هـم رفـتــه!
_ آرهـ بـخـدا خـنـگـــم
+
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_ فـاطـمـه از ایـن بـه بـعـد مـخـوام قـیـافـم سـاده بـاشـهـ
+ مـگـه چـطـوری بـودی تـا الـان
_ دیـگـه بـغـل مـوهـام ُ نـمـیـزنـم
+ وا چـرا؟؟ ایـشـالـلـه خــُل هـم داری مـیـشـی؟
_ آخـه دیـگـه دارم مـتـاهـل مـیـشـم!
+ چـه ربـطـی داره؟
_ چـمـیـدونـم! گـفـتـم شـایـد بـغـل مـوهـام بـرا زنـدگـی مـهـم بـاشـه!!
+ آره واقـعـا از نـون شـب هـم واجـبـتـره بـغـل مـوهـات
_

[ 19 تیر 95 ] [ 16:29 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / تـیــر / 95
سـلـام
ایـن روزا چـقـد خـوبـن :)
کـارامـوزی کـه خـیـلـی حـال مـیـده خـخـخ
شـدیـم عـیـن سـه تـفـنـگ دار!
صـبـح هـا هـمـزمـان وارد مـیـشـیـم! عـیـن ایـن فـیـمـا یـه لـحـظـه دسـتـامـون ُ مـیـذاریـم رو کـمـر یـه دیـد کـلـی مـیـزنـیـم کـه کـدوم اتـاق خـالـیـه!
سـحـر و مـائـده جـاشـون ثـابـتـه
مـائـده رفـتـه مـنـشـی رئـیـس شـده و یـه ســره تـایـپ مـیـکـنـه!!
سـحـر رفـتـه پـیـش مـعـاون امـوزشـی فـکـر کـنـم! یـه خـانـومـس کـه خـیـلـی گـیـج مـیـزنـه! هـمـه از دسـتـش کـلـافـن! خـخـخـخ
مـن جـای ثـابـت نـدارم! عـیـن فـقـیـرا مـیـرم اتـاق بـه اتـاق سـر مـیـزنـم بـا مـظـلـومـیـت مـیـگـم اقـا؟خـانـوم؟ کـارامـوز نـمـیـخـوای؟ خـواهـشـا مـرا بـپـذیـر
خـسـتـه مـیـشـم مـیـرم پـیـش مـائـده مـیـشـیـنـم خـخـخ
جـدیـدا یـه صـنـدلـی بـردم راحـت شـدم!
پـیـش سـحـر هـم مـیـرم امـا سـحـر یـه سـره داره بـا گـوشـیـش AA بـازی مـیـکـنـه! مـنـم اعـصـابـم خـورد مـیـشـه
تـنـهـا جـایـی کـه هـمـیـشـه مـرا بـا آغـوش بـاز مـیـپـذیـرد مـحـولـاتـی ِ! هـمـون اقـاهـه کـه هـیـز ِ! خـخـخ
دو روز دبـیـرخـونـه بـودم! انـگـشـتـام تـاول زد انـقـد کـپـی گـرفـتـم!!
امـا بـاحـالـه! کـلـی ادم میـاد!

[ 18 تیر 95 ] [ 22:20 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16 / تـیــر / 95


سـلـام
نـمـاز و روزه هـاتـون قـبـول :)
بـعـد 4 روز اومـدم وب!! مـگـه داشـتـیـم؟! خـخـخـخ

خـدایـا... کـلـیـک  :)
بـچـم بـدتـر از خـودمـه و جـمـلـه بـنـدیـش داغـونـه!
مـنـظـورش ایـنـه مـیـره شـمـال، وقـتـی بـرگـشـت!
خـخـخ الـکـی مـثـلـا درسـت کـردم جـمـلـه بـنـدیـشـو! فـکـر کـنـم مـال خـودش بـهـتـر بـود

+ مـامـانـش مـیـره بـهـشـهـر
عـلـوسـی پسـرعـمـشـه ولـی خـود امـیـر نـمـیـره
عـاقـا مـامـانـش هـمـیـن فـردا مـیـره

[ 16 تیر 95 ] [ 19:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / تـیــر / 95
بـعـلـه امـروز 12 تـیـر ِ
و مـاهـگـردمـون!
44 مـاهـگـیـمـون مـبـارک 

[ 12 تیر 95 ] [ 18:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / تـیــر / 95
سلام!
کیا رمز اموزش قالب ُ خواستن ولی رمز ندارن؟؟
به هر کسی که رمز خواسته، دادم!
اگر نیومده بگین :)

[ 12 تیر 95 ] [ 15:14 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / تـیــر / 95


تـاحـالـا یـه اتـفـاق عـجـیـب مـثـل مـعـجـزه از نـزدیـک دیـدن؟ مـن تـو یـه روز 3 بـار دیـدم! یـعـنـی هـنـوزم هـنـگـم
!
شـب قـدر بـا خـودم شـرط بـسـتـم کـه دیـگـه بـه امـیـر زنـگ نـمـیـزنـم، اگـه خـودش زنـگ زد و دعـوا کـرد بـاهـام یـعـنـی تـمـوم
! در غـیـر ایـنـصـورت مـال هـم مـیـشـیـم! خـخـخـخ
فـردا صـبـحـش سـاعـت 10 زنـگ زد
! سـاعـتـی کـه فـکـر کـنـم اولـیـن بـار بـود تـو ایـن سـاعـت زنـگ مـیـزد! کـلـیـک
_  سـلـام فـاطـمـه
+ سـلـام خـوبـیـن
؟
_  خـوبـم تـو خـوبـی
؟
+ مـمـنـون. چـه خـبـر
؟
_ مـمـنـون
؟؟؟ کـجـایـی؟ نـمـیـتـونـی حـرف بـزنـی؟ ( مـا هـمـیـشـه مـیـگـیـم خـوبـم )
+ پـیـش بـقـیـه بـودم
! الـان اومـدم بـیـرون
_ مـگـه کـجـایـی
؟
+ ایـنـجـا
_ ایـنـجـا کـجـاسـت
؟
+ کـجـا بـگـم اخـه
! سـرکـار! خـخـخـخ
_ خـخـخـخ دوسـتـات پـیـشـت بـودن
؟
+ نـه هـمـکـارام
! خـخـخـخ
_
+ عـه نـخـنـد
!
_ چـشـم
+ خـو نـخـنـد دیـگـه
_ نـمـیـتـونـم
!

تـو ایـن 4 دقـیـقـه هـمـش مـیـخـنـدیـدیـم
! حـتـی نـپـرسـیـد چـرا از دیـشـب خـبـرمـو نـگـرفـتـی!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـتـی بـرمـیـگـشـتـم یـه پـیـرمـرده رو دیـدم تـو کـوچـه
!
هـر روز بـعـد مـدرسـه مـیـدیـدمـش و بـهـش سـلـام مـیـکـردم اونـم هـمـیـشـه بـا لـبـخـنـد مـیـگـفـت سـلـام دخـتـرم
!
پـشـتـش بـهـم بـود
! بـا خـودم گـفـتـم اون زنـگ زدن کـه چـرت بـود، اگـه پـیـره مـرده یـهـو بـرگـشـت و پـشـتـشـو دیـد یـعـنـی راسـتـه دیـگـه!
بـاورتـون مـیـشـه یـکـی
، دو ثـانـیـه بـعـدش بـرگـشـت و سـلـام عـلـیـک کـردیـم!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوتـای قـبـلـی یـکـم بـیـخـود بـودن
!
ولـی ایـنـو مـیـنـویـسـم کـه یـادم نـره
! نـمـیـدونـم چـرا بـرام جـالـب بـود!

اخـرشـب داشـتـم عـکـسـای تـو دوربـیـن ُ نـگـاه مـیـکـردم کـه خـسـتـه شـدم و حـال نـداشـتـم دوربـیـن ُ بـزارم سـرجـاش
! گـذاشـتـم کـنـار بـالـشـم!
بـعـد یـه ربـع هـمـچـیـن یـهـویـی پـاشـدم رفـتـم دوربـیـن ُ گـذاشـتـم تـو کـشـو
!
خـودمـم تـعـجـب کـردم کـه چـطـوری یـهـویـی پـاشـدم
!
تـا کـشـو رو کـشـیـدم
، یـه پـروانـه کـوچـولـو بـدو بـدو اومـد بـیـرون! طـفـلـی نـفـس نـفـس مـیـزد! مـعـلـوم بـود تـرسـیـده!
 نـصـفـه شـبـی انـقـد ذوق کـردم
!
وااای اگـه نـمـیـرفـتـم خـفـه مـیـشـد!
ولـی اگـه پـشـه بـود دوبـاره بـه زور مـیـفـرسـتـادم تـو کـشـو
!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـیـخـواسـتـم واسـه کـسـایـی کـه قـالـب سـاخـتـن یـه سـری ادیـت کـد بـزارم کـه یـکـم حـرفـه ای تـر شـه
! ولـی قـربـونـتـون بـرم یـه نـفـرهـم درسـت نـکـرد

[ 10 تیر 95 ] [ 23:30 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
D:
سلاممم
هم اکنون آموزش و پرورش هستم و رمز وای فای را یافتمممم
ها ها ها 

[ 8 تیر 95 ] [ 08:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / تـیــر / 95
سلام
عذاداریاتون قبول

خب اموزش قالب کامل شد!
امیدوارم ازش استفاده کنین و قالبای خوب بسازین
رمز فقط به وبلاگیا داده میشه و برای هیچکسی ایمیل نمیکنم!

[ 7 تیر 95 ] [ 18:36 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب