تبلیغات
آس ِ دَر مُشت ِ مَنی
پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 02:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / آبـــان / 95
نشد که بیان :/

+ چرا تا الان از برچسب استفاده نمیکردم؟!

[ 21 آبان 95 ] [ 16:50 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / آبـــان / 95
سـلـآم
چـقــد کـم مــیـآم وب! اصـلـا از مــن بـــعــیـد بـــودآآآآ
ایـن روزآ هـمــشـشـش مــهـمــون دآریـم!
مــآمــآنــم کـه دیـگـه کـآمــل فـهـمــیـده بـــآ امــیـر درارتــبـــآطـم و خـیـلـــی بـــرآم تــعــجـب آوره کـه نــمــیـگـه بـــآهـآش حـرف نــزن!!!
اون روز کـه قــرآر بـــود امــیـر بـــیـآد بـــیـمــآرسـتــآن مــلـآقــآت و نــشـد! حـآلـآ نــآرآحـتــه کـه کـآش مــیـشـد! و فـکـرمــیـکـنــه تــو نــظـر مــآمــآنــم و بـــآبـــآم بـــدقــول شـده و خـیـلــــی حـسـآسـه کـه کـسـی بـــدقــول بـــدونــش...
امــشـب مــآمــآنــم ازم پـرسـیـد بـــآ کـی قــرآر بـــود بـــیـآد؟ گـفـتــم نــمــیـدونــم! پـرسـیـد چـقــد حـرف مــیـزنــیـد و از ایـن مــدل سـوالـآ...
دیـدم حـتــمــا بـــد شـد کـه امــیـر نــیـومــد! حـرفـآی مــآمــآنــم ُ بـــهـش گـفـتــم، گـفـت چـه بـــد شـدآآآ حـداقــل زنــگـم نــزدم...
حـآلـآ تــصـمــیـم گـرفـتــه فـردآشـب زنــگ بـــزنــه خـونــمــون، جـمــعــه هـم احـتــمــآلـا بـــیـآد خـونــمــون...
بـــهـش مــیـگـم تــنــهـآ نــیـآ کـه بـــآز بـــهـونــه نــشـه کـه
تــنــهـآ اومــدی... مــآمــآنــش نــمــیـآد! یـعــنــی تــنــهـآ نــمــیـآد بـــآیـد یـکـی از خـوآهـرآشـم بـــآشـن کـه بـــه نــظـرم نــمــیـآن!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـمــیـن یـه جـمــلـه ی سـآده کـه هـیـچ مــعــنــی ای نــدآره یـعــنــی کـلـی حـمــآیـت! یـعــنــی پـشـتــمــههههههه   کـلـیــک


پ.ن : قضیه خواهرش حل شد! کلیــک
بعدا خبرشو میدم که چی شد...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 18 آبان 95 ] [ 22:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15/ آبـــان / 95
امـــروز 15 آبــآن بــود! ســآلـگـرد نــامـــزدی ِ مـــآمـــآنــم ایـنــآ !
آبــان ِ دوســت دآشـتـنــیـم :)
نــیـمـــه ای از آبــان گـذشـت! چـه زود وآقـعـا
12 آبــآن وآرد 5 ســآل شـدیـم!
دروآقـع الـآن 4 ســآل و ســه روزیـم!
تـو مـــوقـعـیـتـی نــبــودم کـه بــخــوآم پـســت بــزآرم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 آبــآن، ســآعـت 1 هـمـــآهـنــگـی ِ قـطـعـی شـد کـه ســاعـت ِ مـــلـآقـآت، بــیـآد مـــلـآقـآت مـــآمـــآنــم!
امـــآ طـی یـه حـرکـت وآقـعـااااا یـهـویـی مـــآمـــآنــم مـــرخــص شـد و رفــت خــونــه دآیـیـم!!! مـــآمـــآنــم گـفــت بــهـش بــگـم بــیـآد خــونــه دآیـیـم! امـــآ خــب خــجـآلـت کـشـیـد و نــیـومـــد!
و َ ایـن روزآ هـمـــه ازم مـــیـپـرســن اومـــد مـــلـآقـات؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــآبــآم امـــروز ســر ســفــره مـــیـگـه خــونــه بــدون مـــآمـــآن اصـلـا صـفــآ نــدآره :♥

[ 15 آبان 95 ] [ 21:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / آبـــان / 95
بـهـم مــیــگـه جــوجــه کــوچـولـوی ِ مــن ^_^
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـهـم مــیــگـه آخـه خـنــگـولـآرو چـه بـه دآنــشــگـآه خـخـخ!
خـودش خـنــگـول ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـو ایــنــسـتـآ گـنــد زدم :/
فــدآی سـرم!
بـه لـطـف خـدآ لـو نــخـوآهـم رفــت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـمــو مــهـدی بـهـم مــیــگـه تـو مــآیــه افــتـخـآرمــونــی ^.^
مــن
کــه مــآیــه افــتـخـآر نــیــسـتـم امــآ بـه داشــتـن عـمــو مــهـدیــم افــتـخـآر مــیــکــنــم!
اصـلـا انــقـدی کــه دلـم مــیــخـوآسـت بـه عـمــو مــهـدی مــَحــرَم بـآشــمــآ هـیــچـی نــمــیــخـوآد!
چـقـد پـیــرتـر شــده! کــآش خـآنــومــش خـوب شــه و قـطـعـا مــیــشــههههه :)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلـم گـوشــی جــدیــد مــیــخـوآد :/
امــآ هـمــیــن الـآنــشــم 7 مــیــلـیــون خـرج دآرم! 
اسـمــی از گـوشــی بـیــآرم، تـیــکــه بـزرگـم مــیــشــه گـوشــم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــه هـفــتـه اس دارم ++C کــوفــتـی رو نــصـب مــیــکــنــم! اه نــمــیــشــه!
شــآیــدم بـآ ویــنــدوز 10 سـازگـآر نــیــسـت! امــآ مــن کــه آخـریــن ورژنــش رو نــصـب مــیــکــنــم!
دلـم نــمــیــخـوآد بـرم بـیــرون بـرآم نــصـب کــنــه :/
انــقـد ایــنــسـتـآل مــیــکــنــم تـآ درسـت شــه! دیــگـه نــهـآیــتـش ویــنــدوزم مــیــپـره!
خـیــر ِ سـرم کــآمــپـیــوتـری ام! نــبـآیــد بـبـرم بـیــرون بـگـم آقـا بـرنــآمــه بـرآم نــصـب کــن! بـهـم مــیــخـنــده
اصـلـا مــن دلـم هـمــون #C مــیــخـواد!
امــآ نــه اونــم نــمــیــخـوآم!
چـون اونــم نــدآرمــ! خـخـخـخ
بـآیــد ویــژوآل اسـتـودیــو رو نــصـب کــنــم تـآ عـآشــق هـمــه زبـآن هـآی بـرنــآمــه نــویــسـی بـشــم 

[ 5 آبان 95 ] [ 17:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / مـهــر / 95
روز اول دانــشـگـاه خـوب بـود! خـوشـم اومـد
بـرنــامـه ســازی کــه از هــمـون اول عـاشـقـش بـودم
! بـا #C (ســی شـارپ) دنــیــایــی داشـتـم بـرا خـودم! اصـلـا بـرنــامـه مـیــنــوشـتـمـا انــگـار فـیــل هــوا مـیــکــردم!
حـالـا ++C
(ســی پـلـاس پـلـاس) مـیــخـونــیــم! دوســش دارم :)
اســتـادش هــم خـیــلـی خـوبـه

ســیــســتـم عـامـل هــم هــمـون اســتـاد بـرنــامـه ســازی ِ
! تـئـوری مـیــگـه و مـیــره :/
اصـلـا درســایــی کــه عـمـلـی ِ ، تـئـوری نــمـیــفـهــمـم
!

قـبـل کــلـاس ِ فـارســی عـمـومـی هــی بـچـه هــا بـد گـفـتـن از اســتـادش
! گـفـتـم الـان مـیــاد یــه هــیــولـا مـیــبـیــنــم!
بـرخـلـاف تـصـورم خـوشـم اومـد ازش
! شـوخ و بـاحـال!
ولـی هــمـون مـوقـع کــه درس مـیــده هــمـون مـوقـع هــم مـیــپـرســه و آبـرو ادم ُ مـیــبـره
:/

پـنــجـشـنــبـه هــا بـا دوســتـای دبـیــرســتـانــم کــلـاس دارم
! امـا شـنــبـه و یــکــشـنــبـه بـا اونــا نــیــســتـم! نــمـیــدونــم کــســی ُ خـواهــم شـنــاخـت یــا نــه خـخـخ

+ ســر ِ قـولـی کــه بـهــت دادم هــســتـمـمـم هــرچـنــد کــه هــمـه مـیــگـن وقـتـی رفـتـم دانــشـگـاه عـوض مـیــشـم! امـا مـحـالـه بـزنــم زیــر قـولـی کــه بـه آقـای عـشـق جـانــم مـیــدم

++ اَبـروهــا رو هــم یــکــم صـفـا دادم
!

[ 30 مهر 95 ] [ 13:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / مـهــر / 95

[ 28 مهر 95 ] [ 22:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / مـهــر / 95
هیـــــچ وقـــت کار امروزت یادم نـــــمیره!
قرار بود الان سرکلاس باشم مثلا!
من که حتی شده ورودی بهمن میرم ولی بالاخره یه جایی نیشمو بهت میزنم، مطمئن باش!
برام فرقی نمیکنه چه نقشی تو زندگیم داشتی و داری!

[ 25 مهر 95 ] [ 10:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / مـهــر / 95
چـقـد رآضـی کــردن بــآبــآم سـخـت بــود وآسـه دآنــشــگــآه!
مـــیــگــفـت الــآ و بــلــآ بــآبــل! بــآلــاخـره رآضـی شــد!
دیــگــه احـتـمـــآلــا فـردا مـــیــرم سـرکــلــآس! اووووف

+ چـقـد نــذر کــرده ایــن چـنــد وقـتـه ♥:
خـدآ قـبــول کــنــه

+ شــآم غـریــبــآن شــمـــع روشــن کــردم!
یــکــی از دوسـتـآم پـآرسـآل از یــکــی دیــگــه شــمـــع نــذری گــرفـت کــه اگــر حـآجـت گــرفـت سـال بــعـد 72 تـآ شــمـــع بــیــآره! حـآلــآ شــمـــع هـآشــو آورده بــود :) جـهـت مـــحـکــم کــاری 2 تـآ شــمـــع روشــن کــردم تـآ بــشــه 144 تـآ خـخـخـخ

+ بــآز هـم بــرآ ثـبــت نــآم تـو سـآیــت دآنــشــگــآه از کــآرتـش اسـتـفـآده کــردم  ^__^
و َ نــآرآحـت مـــیــشــه از ایــنــکــه ازش پـرسـیــدم شــمـــآره حـسـآبــت ُ بــدم؟

+ ج مـــیــگــه هـمـــونــجـوری کــه تـو مـــتـقـآعـدم کــردی بــری دآنــشــگــآه آزآد، مـــنــم مـــتـقـآعـدت مـــیــکــنــم بــهـش جـوآب مـــنــفـی بــدی بــه دلــیــل سـربــآزی :(
نــبــآیــد ایــنــآرو بــهـش بــگــم حـتـمـــا نــآرآحـت مـــیــشــه! پـس، مـــیــمـــونــه تـو دلــم تـآ وقـتـی کــه سـآلــهـآ بــعـد بــه هـمـــه دنــیــــآ ثـآبــت کــردیــم و دآریــم از خـآطـرآتـمـــون حـرف مـــیــزنــیــم بــهـش بــگــم ^.^
حـتـمـــا هـیــجـآن داره! :)))

+ ف بــعـد 5 سـآل اصـرآر، دیــشــب بــهـم گــفـت چـرآ بــه دآدآشــم جـوآب مـــنــفـی دآدی؟ و بــآ یــه حـآلــت مـــظـلــوم و آروم مـــیــگــه تـو حـتـی نــدیــدیــش! اون هـنــوز هـم اسـم هـیــچ دخـتـری بــجـز تـورو بــه زبــون نــیــآورده! و مـــنــی کــه مـــیــگــم وقـت ایــن حـرفـآ گــذشــتـه و الــآن دیــگــه هـمـــه مـــیــدونــیــن مـــن تـمـــوم تـمـــرکــزم رو یــکــی دیــگــس! مـــیــگــه آره عـآشــقـی! الــهـی خـوشــبــخـت شــی ولــی دآدآش مـــن قـبــل از ایــنــکــه اون بــیــآد پـیــشــنــهـآد دآد!
رآسـت مـــیــگــه! چـنــد مـــآه قـبــل! دلــش ُ شــکــونــدم! :( کــآش حـرفـی از کــس دیــگــه نــمـــیــزدم! خـب هـمـــه مـــیــدونــن لــآزم بــه تـاکــیــد نــبــود!

+ دیــشــب، یــه شــب خـیــلــی خـیــلــی مـــتـفـآوت! چـیــزی از کــسـی دیــدم کــه حـتـی فـکــرشــم نــمـــیــکــردم! ×_× چـیــزی کــه ابــدا انــتـظـآرش ُ نــدآشــتـم!
امـــیــدوآرم تـا حـدی خـلــاصـه نــنــویــسـم کــه بــعـدا خـودمـــم مـــیــخـونــم نــفـهـمـــم چـی نــوشــتـم! D:

[ 24 مهر 95 ] [ 23:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23/ مـهــر / 95
هیج اتفاق خاصی نیوفتاده!
طبق معمول! شوخیای مامان درباره امیر!
تاسوعا و عاشورای امسال امیر طبق سال های قبل نیومد شهرمون!
احتمال داد خانوادم ببیننش و تارف خونه کنن که نه بتونه قبول نکنه نه روی اومدن داشته باشه!
اصرار هم نکردم بیا :/

شنبه میرم دانشگاه ازاد ِ شهرمون ثبت نام کنم! چیزی که امیر میخواست خیلی یهویی بهش رسید! البته اگه ثبت نامم کنن و ورودی مهر شم

 اصلا حوصله وب ندارم! شاید برگشتم!

[ 23 مهر 95 ] [ 16:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / مـهــر / 95
47 ماهگیمون مبارک

[ 12 مهر 95 ] [ 18:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / مـهــر / 95
مــن بآ ذوق و هیــجـآن : امــیــرررر دآریــم پـنج سـآلـه میـشیــمممم...
تــو بآ حـآل گـرفتــه و نآرآحـت
: آره دآریــم پـنج سـآلـه مــیـشیـم...
مــن با حـس ضـد حـآل خـوردگـی
: پـس چـرآ نآرآحـتــی؟
تــو بآ حـآلـت کلـآفگـی
: مــن ایــن وضـعیــت ُ دوسـت ندآرممم! اَه! دوسـت دآرم اسـمــت بره تــو شـنآسـنآمم!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 9 مهر 95 ] [ 00:27 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
8 / مـهــر / 95


تــو بـــعـضـی وبـــآ رفــتــم دیـــدم نـوشـتــن بـــه بـــه پـآیـــیـــز اومـد!
هــیـــچـوقـت از ایـــن کـه فــصـل عـوض مـیـــشـه، حـس خــآصـی نـدآشـتــم!
امـآ امـشـب یـــآدم افــتــآد درسـتــه حـافــظـم دآغـوووونـه امـآ تــو پـآیـــیـــز یـــه اتــفــآق خــوب هــم افــتــاد!
12  آبـــآن بـــود!
الــآن ایـــن اتــفــاق وآسـم خــوبـــه :)
خــیـــلــی خــوبـــه!
امـیـــدوارم خــوب بـــمـونـه! و چـنـد سـآل دیـــگـه بـــآ گـردش سـال هــآ و اومـدن ایـــن تــاریـــخ حـس خــوبـــی دآشـتــه بـــآشـم
دآریـــم پـنـج سـآلــه مـی شـیـــم بـــآ عـشـقـی کـه خــیـــلــی بـــرآم عـزیـــزه
حـتــی اگـر هــیـــچـکـسـی قـبـــولــش نـداشـتــه بـــآشـه
خــودم تــنـهــآی تــنـهــآی پـآش وآمـیـــسـتــم!
مـیـــگـی فــقـط بـــابـــات پـشـتــمـون بـــود و فــکـرمـیـــکـردیـــم کـمـکـمـون مـیـــکـنـه کـه اونـم تــقـریـــبـــا نـآرآضـی ِ
ولــی بـــه ثـآنـیـــه نـکـشـیـــده مـیـــگـی خــدآ پـشـتــمـه، کـمـکـم مـیـــکـنـه!
حـسـودیـــم مـیـــشـه! آره، بـــه حـس اطـمـیـــنـآنـی کـه داری، خــدآ پـشـتــتــه حـسـودیـــم مـیـــشـه!
مـیـــگـم پـس مـن چـی؟ مـیـــخــنـدی و مـیـــگـی بـــآز خــنـگ شـدی؟؟ آخــه مـن و تــو دآریـــم؟!
خــدآیـــآ؟ نـمـیـــدونـم بـــه چـه زبـــونـی شـکـرت کـنـم!
فــآرسـی بـــلــدم خــدآیـــآ شـکـرت :)
گـیـــلــکـی بـــلــدم خــدآیـــآ تــره شُـکـِر :)
انـگـلــیـــسـی بـــلــدم تــنـکـس گـآد :)
تــرکـی نـصـفــه مـیـــدونـم! الــلــه... :)
چـقـد زیـــآد بـــلــدم تــرکـیچـقـد مـن فــردآ بــعـد آزمـون ُ دوسـت دارمممم

برچسب ها: لاویانه ،
[ 8 مهر 95 ] [ 23:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / مـهــر / 95
ســلـآمـ
خــب مـدرســه هـآم کــه بــآز شــد
تـآ الـآن بــآ دآدآشــم دعـوآ مـیــکــردمـ، حــالـآ اون رفـتـه!
مـونــدم بــیــکــآر!
از ایــنــآ درســت کــردم   کــلـیـــک
اصـلـا شــبــیــه اون چـیــزی کــه مـیــخــوآســتـم بــشــهـ ، نــشــد!
حــالـآ دفـعـه بــعـد مـیــشــهـ!

+ بــرنــآمـه ریــزیــآمـون دوووس

[ 3 مهر 95 ] [ 22:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
مطلب رمز دار : برای سمانه با رمز خودت :*
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ 30 شهریور 95 ] [ 22:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / شهــریـور / 95
چـقـد دوسـت داری بـرگـردم شـهـرمـون، مـیـگـی از بـابـل انـصـراف بـده، شـهـریـت ُ خـودم مـیـدم
چـقـد تـلـاش مـیـکـنـی بـرا نـامـزدیـمـون
کـاش مـامـانـم مـیـتـونـسـت تـلـاشـتـو بـبـیـنـه
وقـتـی بـا عـشـق مـیـگـی مـَحـرمـَم شـدی طـلـا بـارونـت مـیـکـنـم و مـیـدونـم عـمـلـی مـیـکـنـی! نـمـیـدونـی خـودت بـرام یـه دنـیـایـی دیـوونـه
خـیـلـی بـیـشـتـر از قـبـل عـاشـقـت مـیـشـم وقـتـی مـیـگـی نـذر کـردم نـامـزد شـدیـم قـربـونـی کـنـم
قـبـلـا هـم نـذر کـردیـم! 24 / شـهـریـور / 94 نـذر کـردیـم، بـایـد بـه اونـا هـم عـمـل کـنـیـم
مـیـگـی اونـا چـیـزی نـیـسـت و حـتـمـا انـجـام مـیـدیـم
وقـتـی کـلـی نـقـشـه مـیـکـشـی و بـا ذوق بـرام تـعـریـف مـیـکـنـی، چـی مـیـتـونـم بـگـم؟
فـقـط مـیـتـونـم خـدارو شـکـر کـنـم
حـتـمـا بـابـات پـسـرکـوچـولـوش کـه الـان مـردی شـده بـرا خـودش ُ خـیـلـی دعـا مـیـکـنـه
چـقـد تـو نـظـرم دوسـت داشـتـی مـیـشـی وقـتـی بـیـن هـمـه نـقـشـه هـات مـیـگـی وقـتـی نـامـزد شـدیـم اولـیـن کـاری کـه مـیـکـنـم مـیـرم سـر خـاک بـابـام
مـیـگـم دیـگـه تـنـهـا نـه، مـنـم مـیـام! بـا هـیـجـان مـیـگـی اره حـتـمـا بـایـد عـروسـمـو بـبـیـنـه، بـبـیـنـه تـرکـونـدم بـا انـتـخـابـم
مـگـه خـوشـبـخـتـی چـیـه؟ حـتـی بـا تـصـور ایـن حـرفـا غـرق خـوشـبـخـتـی مـیـشـم
وقـتـی بـا قـاطـعـیـت خـاص ِ خـودش مـیـگـه بـه کـل دنـیـا ثـابـت مـیـکـنـم ازدواج دوسـتـی خـیـلـی هـم خـوبـه، ثـابـت مـیـکـنـم مـا خـوشـبـخـت تـریـنـیـم 

++ یک سال و سه روزه که اومدم میهن بلاگ
تو این مدت چه اتفاقای جور واجوری افتاد!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 29 شهریور 95 ] [ 00:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / شهــریـور / 95
سـلـام
دیـروز رفـتـم بـابـل
ثـبـت نـام کـردم، ورودی بـهـمـنـم
چـقـد مـسـئـولـای بـافـرهـنـگـی داشـت، خـیـلـی خـوب بـرخـورد مـیـکـردن :)
خـوابـگـاشـم دیـدم!
دانـشـگـاه خـوابـگـاه نـداره، خـصـوصـیـه!
دوتـا خـوابـگـاه مـعـرفـی کـردن
یـکـیـش نـزدیـک تـر بـه دانـشـگـاه بـود، تـرمـی 750 تـومـن!
یـکـی هـم صـدمـتـر بـا ایـن خـوابـگـاه فـاصـلـه داشـت، اون تـمـیـزتـر بـود، تـرمـی 786 تـومـن
واسـه اولـیـه رفـتـم فـرم پـر کـردم
واسـه دومـیـه زنـگ زدم کـه مـیـام خـخـخ
بـه جـفـتـشـون گـفـتـم
احـتـمـالـا دومـیـه رو مـیـرم
پـول خـوابـگـاه انـدازه شـهـریـه ازاده، لـامـصـب!
چـه بـد شـد کـه خـوابـگـاه نـداره
تـو راه خـوابـگـاه کـلـی نـارنـج ِ نـرسـیـده چـیـدم
از هـمـیـن جـا از ریـاسـت مـحـتـرم شـهـرداری شـهـرسـتـان بـابـل پـوزش مـیـطـلـبـم و اعـلـام مـیـدارم تـا وقـتـی بـنـده در شـهـرسـتـان حـضـور دارم روزهـا بـه هـمـیـن مـنـوال خـواهـد گـذشـت. مـتـشـکـرم!

بـعـد ثـبـت نـام رفـتـیـم دریـا!
چـقـد شـلـوغ بـود
ولـی خـیـلـی حـال داد، کـلـی بـازی کـردیـم خـخـخـخ
راه دانـشـگـاه تـا دریـا هـم یـاد گـرفـتـم
امـیـر هـم خـیـلـی خـوشـحـالـه کـه ورودی بـهـمـنـم
ایـن روزا هـی اصـرار مـیـکـنـه نـامـزد شـیـم
فـکـر مـیـکـنـه تـا بـهـمـن نـامـزد مـیـشـیـم!
مـن کـه نـمـیـدونـم خـدا چـی مـیـخـواد، هـمـونـی کـه بـه دعـاش گـوش کـرد و کـامـلـا یـهـویـی بـخـشـنـامـه سـازمـان سـنـجـش عـوض شـد، قـطـعـا هـمـون بـه حـرفـاش گـوش مـیـکـنـه، مـیـدونـم بـزرگـی

+ سـمـانـه عزیزم و مـریـم ِ امـیـد گلم، مـمـنـون کـه هـوامـو داشـتـیـن، بـبـخـشـیـد کـه خـیـلـی ازتـون سـوال پـرسـیـدم :* 

[ 28 شهریور 95 ] [ 21:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / شهــریـور / 95

سـلـام
بـریـم ادامـه

+ کامنتا همچنان بعدا! الان خستم

ادامه مطلب

[ 24 شهریور 95 ] [ 20:03 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23 / شهــریـور / 95
سـلـام
بـریـم ادامـه :)


+ کامنتایی که مونده رو بعدا جواب میدم!

ادامه مطلب

[ 23 شهریور 95 ] [ 22:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / شهــریـور / 95عیــدتـــون مبـــآرکــــ :)

[ 22 شهریور 95 ] [ 17:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / شهــریـور / 95
سلام
خوبید؟
خبرایی نیست!
دانشگاه بابل نمیرم! با دوتا از دوستام میرم ساری!
احتمالا! فعلا مامانم میگه اصلا نرو! بابام میگه قبول شدی حیفه، برو!
سر سفره مامانم هی بد میگه! بابام هی نصیحت میکنه!
مامانم میگه میرن سیگار میکشن،
بابام میگه با دوستات رفتی بیرون، لب رودخونه ای، جایی، مواظب باشیا
مامانم میگه شهر غریب چمیدونیم کجاها میرن، بابام میگه جوجه اینا که بلدی درست کنی؟
مامانم میگه اره با دوستاش بره، اوووو تا سااااری، بابام میگه اون چراغ ُ ببر، یه موقع برق رفت، تو تاریکی نمونید
مامانم میگه کلی خرج داره راه دور بره، یه سال بخونه، یا همین جا بره عیب نداره شهریه میدیم، بابام میگه بری دریا شنا که بلدی؟
مامانم میگه مگه پس فردا زمستون که شد، میتونیم بریم سر بزنیم؟ معلوم نیست کجا بره که، بابام میگه اونجا دور دور که میرید، اما فکر درسِت باش خانوم مهندس شی
مامانم میگه اخه دختر بره تا ساااااری؟ بشین یه سال بخون بازم کنکور بده، بابام میگه اتفاقا ساری بهتره، دوستات پایه ان؟ خوش میگذره باهاشون؟


باز هم داستانای من و مامانم! :/

[ 21 شهریور 95 ] [ 22:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / شهــریـور / 95
   فقط یه سمــانه میتونه حالم ُ خوب کنه :)
خدایا شکرت بابت بودنش

# خدا هوامو داره!
دیگه ته تهش میگم به جهنم

[ 18 شهریور 95 ] [ 17:42 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
16/ شهــریـور / 95
بابا: چند سال بابل میمونی؟
من: کاردانی دو سال ِ
بابا: میگما امیر تو این دوسال میتونه بره سربازی
من: اون نمیره بابا! بعدشم رو چه حسابی بدونه که بعد از دوسال که میاد، نزنی زیر حرفت؟
بابا: نه دیگه! اون موقع کسی هم مخالفت نمیکنه
من: ول کن! اون سربازی نمیره!

خب نمیره دیگه! زوری که نیست! بهش نگفتم بابام اینو گفته! نمیدونم چرا نگفتم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنی اینطوری ِ که قبل از کنکور تعیین میکنیم واسه چه رشته ای میخواییم بخونیم بعد ازمون میدیم!
منم نرم افزار زده بودم، حالا نرم فزار ِ دانشگاه دولتی ِ بابل قبول شدم که یه احتمال 80درصد میرم!
رتبه ها هم 18 ام میاد!
به بابام گفتم برام ماشین بگیر

[ 16 شهریور 95 ] [ 22:27 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / شهــریـور / 95

[ 15 شهریور 95 ] [ 15:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
14 / شهــریـور / 95


زنـدایـی ش: دیـروز ایـن مـاهـی تـابـه مـسـی رو گـرفـتـم
مـامـانـم: مـبـارک بـاشـه، قـشـنـگـه
زنـدایـی ط: اگـه مـس زنـجـان بـاشـه خـیـلـی خـوبـه
مـامـانـم: زنـجـان هـیـچـیـش خـوب نـیـسـت
خـالـم: عـه نـگـو چـاقـوهـاش حـرف نـداره! عـلـی یـه چـاقـو گـرفـتـه انـقـد تـیـزه ادم مـیـتـرسـه بـهـش دسـت بـزنـه
مـامـانـم: حـالـا شـایـد وسـیـلـه هـاشـون خـوب بـاشـه
زنـدایـی ش: ابـجـی دوسـش داره! بـفـهـم!!
مـامـانـم: بـیـخـود کـرده، انـقـد نـه مـیـگـم تـا بـره!
زنـدایـی ش: اونـی کـه مـن دیـدم مـحـالـه بـره
خـالـم: بـخـوای نـخـوای هـمـیـنـه!

مـنـم تـو جـمـع بـودمـا امـا مـثـلـا داشـتـم گـردو مـیـخـوردم امـا تـمـام حـواسـم پـیـش حـرفـاشـون بـود خـخـخ
تـازه مـثـلـا طـوری حـرف مـیـزدن کـه زنـدایـی ط چـیـزی نـفـهـمـه!! بـابـا طـرف کـر و کـور هـم بـاشـه مـیـفـهـمـه

+ بـعـــلـه هـم اکـنـون سـمـانـــه جـان تـاریـخ اعـلـام نـمـودنـد کـه فـردا 15 شـهـریـور اسـت! مـصـادف بـا روز اعـلـام نـتـایـج خـخـخ

ادامـه!


ادامه مطلب

[ 14 شهریور 95 ] [ 18:19 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / شهــریـور / 95


سـلـام!

بـریـم ادامـه!!!

ادامه مطلب

[ 9 شهریور 95 ] [ 15:37 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / شهــریـور / 95

هـنـگـامـی کـه بـا کـسـی قـهـریـد، بـدیـن صـورت پـیـام دهـیـد!  کــلـیـک
انـگـار نـه انـگـار اتـفـاقـی افـتـاده!
اصـلـا مـعـجـزه مـیـکـنـه
طـرف تـو رودوایـسـی هـم شـده، اشـتـی مـیـکـنـه خـخـخ

ادامــه!

ادامه مطلب

[ 7 شهریور 95 ] [ 20:55 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / شهــریـور / 95
اهنگ " سلام یئتر " از علی پرمهر رو گوش میکنم!
معنیش که نمیفهمم هیچ، حتی نمیفهمم درباره چیه!
ولی هرچی که هست دوسش دارم! یه حسی توشه که وقتی بچه بودم حسش کردم...

لینک کانال داده، همش عکی از فامیلاشه، چقد خوبه که منو از خودشون میدونه...
چندتا هم عکس خودش پیدا کردم... تاحالا ندیده بودمشون...
شوهر خواهرش و داداشم و برادرزاده هاشم پیدا کردم
دنبال باباشم...

+ چقد اینجا هوا سرده :/

# چرت نوشت :|

[ 6 شهریور 95 ] [ 21:07 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / شهــریـور / 95
و امـروز بـاز هـم در حـیـن پـخـش خـنـدوانـه تـلـفـن زنـگ خـورد!
اصـلـا وقـتـی خـنـدوانـه مـیـبـیـنـم و تـلـفـن زنـگ مـیـخـوره یـه حـسـی بـهـم مـیـگـه از خـانـواده امـیـر ِ
فـکـر کـنـم زیـاد بـنـویـسـم بـیـایـیـن ادامـه خـخـخ

ادامه مطلب

[ 6 شهریور 95 ] [ 00:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / شهــریـور / 95
عکسای چندسال پیش ُ با عشـق و یه ناراحتی که ته ته دلمه نگاه میکنم و روی تک تک 287تا عکسش زوم میکنم و خیره میشم بهشون طوری که یهو میبینم دوساعته دارم عکساش ُ میبینم اما فقط 20 تارو دیدم!
 شده دلتون برا خیییلی وقت پیش تنگ شه؟
دلم برا سه سال پیش تنگ شده
الان همه چی عوض شده، ولی اون موقع خیلی خوب بود
الانم خوبه ها ولی اون موقع خوب تر بود!
اون موقع هم غم داشتیم اما تونستیم از روی غما بپریم تو شادیــااااا
اما الان گاهی سر چیزایی غم ِعالم میاد تو دلمون که اصلا اصلا اصلا ارزش ندارن!
حداقل برا من ارزش ندارن!
حداقل الان ارزش ندارن!
حداقل با غصه خوردن بدتر میشه!
چقد خندوندن و دلقک شدن سخته واسه کسی که فکر میکنه اون مشکل برام مهمه! برا کسی که فکر میکنه دارم وانمود میکنم برام مهم نیست!
وقتی چندسال پیش بهش گفتم باهاشم، یعنی تااخرش باهاشم! درهر صورت باهاشم! چه توی شادیــا و چه توی غم و سختی باهاشم!
داشت حل میشد مشکلش ولی دوباره...
اعتماد به نفس برا زندگی خیلی مهمه!
حتما حل میشه، شک ندارم ولی خودشم میدونه با غم و غصه بیشتر میشه ولی نمیتونه اروم باشه!
بهش حق میدم! اگه خودم بودم حالم خیلی بدتر میبود! نمیتونم تمرکز کنم رو اروم کردنش!
با هر بار " عزیزم " گفتنم سریع میاد تو ذهنم که چندسال اینده نه! همین هفته بعد چه خواهد شد؟!
فکر میکنم پشیمون میشم از عزیزم گفتن! اما بازم شک ندارم نمیشم!!!!
لعنتی...
از خوددرگیری متنفرم متنفررررررررر
خیلی دعا کنید برام
نه برا جوابی که فردا میدن!
برا مشکلش، خودش صــدهابرابرررر مهم تره....

[ 5 شهریور 95 ] [ 00:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / شهــریـور / 95
خـامـوش عـزیـزم!
سـلـام
خـواهـش مـیـکـنـم بـخـاطـر یـه سـال خـوانـنـده خـامـوش و سـاکـت بـودنـت

لـطـف داری :)
عـزیـزم مـگـه چـنـدسـالـتـه کـه مـیـگـی وقـتـی هـم سـن مـن بـودی، انـدازه مـن نـمـیـفـهـمـیـدی؟

خـوشـحـالـم کـه انـرژیـم بـاعـث شـادتـر شـدنـت شـده

مـمـنـون کـه دعـا مـیـکـنـی بـرامـون ، ان شـاءالـلـه خـودتـم هـمـیـشـه تـو زنـدگـیـت مـوفـق بـاشـی

خـخـخ بـخـاطـر پـسـتـام جـیـغ؟!

دلـم مـیـخـواد دوبـاره رمـزی بـنـویـسـم، بـعـد بـردارم تـا دوبـاره جـیـغ بـزنـی!
مـردم آزار هـم خـودتـی

شـمـا صـاحـب اخـتـیـاری!
هـرطـور دوسـت داری! مـیـخـوای خـامـوش بـمـونـی یـا روشـن مـیـل خـودتـه
واااای مـن چـقـد ادبـی و بـاکـلـاس حـرف مـیـزنـم!


اوهـوم، خـوشـحـال مـیـشـم اسـمـتـم بـدونـم :)

امـیـدوارم یـادت بـیـاد کـامـنـتـت چـی بـود! یـه طـوری نـوشـتـم کـه یـادت بـیـاد، عـمـومـی هـم نـکـردم چـون مـیـدونـم نـمـیـخـوای کـسـی بـدونـه!

خـجـالـت کـشـیـدم بـا " عـروس کـوچـولـوی مـهـربـون

[ 4 شهریور 95 ] [ 00:34 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب