پست تنبل :)

[ 9 اسفند 94 ] [ 01:32 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / بهمـــن / 95
همین دوتا پست پایین تر گله کردم ازش!
ولی کار پریشبت عجیب غافلگیرم کرد و کلی ذوق کردم
همون لحظه که براش این عکس ُ میفرستم

همون لحظه هم میره رو پروفایلش! کاری که اولین بار بود میدیدم و ذوقم وصف نشدنی بود! به امید تکرارش

[ 7 بهمن 95 ] [ 23:23 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
7 / بهمـــن / 95
درسته که من با گفتن این حرفا بهت، گند میزنم و نباید بگم!
ولی تو مثل همیشه باعث غرور و افتخارم میشی :♥
ممنون که پشتمی! چند برابر ِ کوه!


+ وصال نزدیک است...
ان شاءالله

[ 7 بهمن 95 ] [ 23:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
3 / بهمـــن / 95


شـآیـد بـدتـریـن اخـلـآق امـیـر هـمـیـن بـآشـه!
خـودمـو بـکـشـمـآ اصـــلـا ابـرآز احـسـآسـآت نـمـیـکـنـه!
اکـثـرا مـخـاطـب پـروفـآیـلـآم ِ و احـتـمـالـا خـودشـم مـیـدونـه امـآ دریـغ از یـه لـبـخـنـد!
تـو کـلـی کـآنـآل ِ آهـنـگ عـضـوم و بـآ وسـوآس خـاصـی آهـنـگ انـتـخـآب مـیـکـنـم و بـرآش مـیـفـرسـتـم امـآ بـعـد چـنـد دقـیـقـه یـه پـی ام مـیـده کـه بـآ ایـنـکـه مـیـدونـم حـرف خـآصـی نـمـیـزنـه امـآ بـآزم بـآ ذوق بـآز مـیـکـنـم و مـیـبـیـنـم خـیـلـی عــــآدی صـدآم کـرده!!
وَ قـــطـــعــــا ایـــن پـــی ام یـــکــــی از حــرص درآرتــــریـــن پـــی ام هــــاســـت!
خـب اخـلـآقـشـه!
ولـی مـن کـفـش آهـنـیـن پـوشـیـدم و بـه هـیـچ عـنـوآن کـوتـاه نـمـیـآم!
انـقـدرررر پـروفـآیـلـآم ُ عـآشـقـآنـه مـیـکـنـم تـآ روزی بـه حـرف بـیـآد یـآ حـداقـلـش روزی ایـنـآرو بـخـونـه و مـتـوجـه شـه!

چـنـد روزی ِ عـکـس بـآلـآ شـده پـروفـآیـلـش!!!
الـبـتـه خـودش بـهـم گـفـت چـنـدتـآ عـکـس پـروفـآیـل بـهـم بـده و مـن حـدودأ 15 تـآیـی عـکـس فـرسـتـآدم و ایـنـو انـتـخـآب کـرد!
و َ ایــــــن نـــشــــونــــه ی خــــوبــــــیــــــــه :)))
خـرسـنـدم! شـدیـــد !
الـبـتـه نـاگـفـتـه نـمـانـد مـن هـم نـسـب بـه پـروفـایـلـش چـیـزی نـگـفـتـم! خـب نـمـیـدونـم چـی بـگـم!
شـایـدم اون هـم نـمـیـدونـه چـی بـگـه! نـه؟ امـکـان داره!!

آهـنـگ ِ  " آره عـآشـقـتـم " از سـعـیـد شـهـروز گـوش کـردیـد؟ فـوق الـعـادس!
تـنـهـآ آهـنـگـی بـود کـه یـه عـکـس الـعـمـل کـوچـولـویـی نـشـون دآد!

پـیـشـرفـت نـسـبـتـا خـوبـی دآشـتـم خـخـخ

++ درضـمـن ایـنـم بـگـم کـه بـعـدا داسـتـان نـشـه، وقـتـایـی کـه نـمـیـخـوام احـسـاسـاتـشـو انـگـلـک کـنـم
خـیـلـی خـیـلـی خـوبـه! درواقـع انـگـاری نـیـازی بـه اسـتـارت نـداره و مـن زوری مـیـخـوام اسـتـارت بـزنـم! حـتـی تـو سـاعـت اوج ِ کـارش کـه مـیـدونــــــم سـرش چـقـدررررر شـلـوغـه!

[ 3 بهمن 95 ] [ 23:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
29 / دی / 95






عملیشان خواهم کرد...

[ 29 دی 95 ] [ 21:05 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / دی / 95
بـه طـور کـامـلـا یـهـویــــی و اشـتـبـــاهـی اسـکـریـن شـات از یـه قـسـمـت ِ حـسـاس چـتـمـون کـه چـنـد روز از اون مـاجـرا مـیـگـذشـت رو  بـرا خـودش فـرسـتـادم !
و کـلـی هـم پـی ام دادم!!!
اصـلـا هـم حـواسـم نـبـود دارم بـه خـودش پـی ام مـیـدمـمـمـم
پـرسـیـد چـرا اسـکـریـن مـیـگـیـری؟
گـفـتـم نـگـه مـیـدارم!
نـاراحـت شـد!
گـفـت مـگـه شـک داری؟!
خـب مـن هـیـچـوقــــت شـک نـداشـتـم و نـدارم و نـخـواهـم داشـت! تـاکـیـد مـیـکـنـم "هـــیـــچـــوقـــت"
بـحـث نـاراحـتـی رفـت کـنـار! رسـیـد بـه کـنـجـکـاوی!!
مـنـم پـروژه ی چـنـد سـالـَم ُ لـو دادم مـتـاسـفـانـه!
مـجـبـور شـدم! مـیـفـهـمـی؟ مـجـبـورررر
چـنـد تـا شـات قـدیـمـی داشـتـم فـرسـتـادم بـراش!
قـشـنـگ حـس مـیـکـردم چـقـد هـنـگـه! خـخـخـخ
مـنـم بـودم هـنـگ مـیـکـردم!
مـیـگـه وااااای فـاطـمـه تـو چـقـد دیـووونـه ای! مـیـخـوای چـیـکـار ایـنـارو؟
مـیـگـم نـگـه داشـتـم بـعـدا بـخـونـیـم!
کـلـی ذوق مـیـکـنـه و مـیـگـه بـازم بـفـرسـت
نـذاشـتـم زیـاد لـو بـرهــآ! چـنـدتـا چـرت و پـرت فـرسـتـادم

خـوب خـوبـاش مـونـده
کـلـیــک  قـرار بـود اسـم بـرادرزادش ُ بـزارن بـهـار! ولـی گـذاشـتـن پـریـا و پـریـاخـانـوم الـان دوسـال و 4 روزشـه :)))
کـلـیــک وقـتـی دوم بـودم رفـتـیـم راهـیـان نـور! تـو راه یـه دوسـتـم بـا دوسـت ِامـیـر، دوسـت شـدن
آقـای مـنـم کـه حـســــاس تـاکـیـد مـیـفـرمـایـنـد کـه مـحـسـن چـیـزی از مـا نـدونـه و مـیـدونـه مـن فـوضـولـم مـیـگـه چـیـزی ازشـون نـپـرس

+ چـقـدر خـوبـه بـودنـت امـیـر... 

برچسب ها: لاویانه ،
[ 23 دی 95 ] [ 23:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / دی / 95
برگشتم به تیر 92 !
از یه سری آدما مجدد بدم اومده
نمیدونم حق دارم یا نه اما اصــلا دلم نمیخواد به این افراد نزدیک باشم! حس خوبی بهم نمیدن
الان که زندگیم رو روال ِ و همه چی خوب پیش میره، نمیخوام اینارو ببینم!
کاش میشد یا ما از اینجا بریم یا اونا!
" ش " مثلا عزیز؟ تو که اینجارو نمیخونی ولی از اینکه صبح خودم ُ زدم به خواب و میای بالاسرم بوسم میکنی و پتو رو میکشی رو سرم میری، چیزی از تنفرم نسبت بهت کم نمیکنه!!!
خیلی دلم میخواد در حین حرف زدن بزم تو دهنت!
داشت دلم باهاش صاف میشدا اما یهوووو یاد کاراش افتادم!
خو خوشم نمیاد ازت!
از " ر " هم همینطور!

[ 21 دی 95 ] [ 19:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / دی / 95
مــــن کــه کــلـا دوتــا کــانــال دارم کــه اونــا هــم مــــاهــی یــه پـسـت مــــیــذارن ولـی دیــشـب دوسـتــام و داداشـم و امــــیــر و بـچـه هــای فــامــــیــل هــرکــدومــــشـون از یــه کــانــال یــه پـسـت فــوروارد مــــیــکــردن :|
یــکــی مــــیــگـفــت فــردا تــعـطـیــلـه یــکــی دیــگـه هــمــــزمــــان بـا اون مــــیــگـفــت اعـلـام شـده فــقـط عـزای عـمــــومــــی!
دیــوونــه شـدم :/
رفــتــم دایــرکــت یــکــی از اسـتــادا پـرسـیــدم کــه اونــم جـواب نــداد 
:|
اخـبـار هــم کــه قـربـونــش بـرم از هــمــــه چـــــیییییی حــرف مــــیــزد جـز تــعـطـیــلـی
!
بـرنــامــــه "بـرتــریــن هــا" هــم کــه تــقـریــبـا هـــمــــه اخـبـاراش درسـتــه گـفــت سـه روز عـزای عـمــــومــــی و سـه شـنــبـه تــعـطـیــلـی رسـمــــی
!
آوار کــه مــــیــدونــیــن چـیــه؟ بـه طـور تــمــــام و کــمــــال سـرم خـراب شـد
:|
چـون سـاعـت 11:30 بـود و مــــن هــنــوز جـزوم تــو کــاور بـود و هــیــچـی بـلـد نــبـودم
:/
شـروع کــردم درس خـونــدن
:|
4 صـفــحــه خـونــدم شـد 12
:/
امــــیــر یــه عـکــس فــرسـتــاد کــه تــصـویــب شـده دانــشـگـاه هــای آزاد تــعـطـیــل ِ
نــمــــیــشـد بـاور کــنــم
! مــــعـتــبـر نــبـود!!
رفــتــم سـایــت دانــشـگـاه
!
واااااای یــعـنــی نــمــــیــتــونــم بـگـم چـقـد ذوق کــردم
! اصـلـا عـالـی بـود
تــو سـایــت هــم زده بـود تــعـطـیــل ِ
ایــن خـبـر تــازه گـذاشـتــه شـده بـود فــقـط 107 تــا بـازدیــد داشـت
سـریــــع اسـکــریــن گـرفــتــم و بـرا هــمــــــــه فــرسـتــادم
!
ذوق زدگـی هــم بـده هــا خـخـخـخ
سـاعـت 1 بـود یــکــم از ذوقـم فــروکــش کــرده بـود، چـت هــارو دیــدم
!
دیــدم واااای بـجـای ایــنــکــه بـرای زیــنــب بـفــرسـتــم
، فــرسـتــادم بـرای زهــرا :|
خـواهــر کــوچـیــک ِ امــــیــر
:////
خـب مــــن بـه تــازگـی شـمــــارم ُ عـوض کــردم و کــسـی از خـانــواده امــــیــر نــداشـت
:|
چـنــد دیــقـه بـعـدش زهــرا جـواب داد و کــلـی خـوشـحــال بـود کــه امــــتــحــانــش کــنــسـل شـد و حــتــی ازم نــپـرسـیــد تــو کــدوم فــاطـمــــه ای؟
  شـایــد چـون تــو اسـکــریــن سـایــت دانــشـگـاه اسـم شـهــرمــــونــم بـود! :/
ولـی چـقـد خـونــگـرم و شـوخ بـود
! دومــــیــن بـار بـود کــه بـه هــم پـیــام مــــیــدادیــم!
امــــا خـب چـیــزی کــه هــسـت
، مــــن بـا کــسـایــی کــه از اول بـاهــاشـون رابـطـه خـوبـی دارم بـعـد یــه مــــدت رابـطـمــــون شـکــر آب مــــیــشـه :/ و اگـه بـا کــسـی از اول بـا دعـوا شـروع کــنــم، یــکــی از بـهــتــریــن دوسـتــام مــــیــشـه :/
بـا خـود امــــیــر هــم دفــعـه اول دعـوا کــردم
:///
حــالـا امــــیــدوارم کــه زهــرا جـزء اسـتــثـنــاعـات بـاشـه و ایــن اتــفــاقـات نــیــوفــتــه
!
درکــل نــور بـه قـبـر یــا در واقـع کــشـوی سـردخـونــه ی آقـای رفــسـنــجـانــی بـبـاره
، بـابـت لـغـوی امــــتــحــانــا دل یــه مــــلـت ُ شـاد کــرد

[ 20 دی 95 ] [ 20:00 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15 / دی / 95
*مــکــالـمــه ای به وقـت دیــشـب:
_ فـاطـمــه احـتـمــالـا فـردا مــغـازمــون پـلـمــپ مــیــشـه
+ پـلـمــپ؟؟؟ براچـی؟
_ چـیــزی نـیــسـت، چـنـد روز پـلـمــپ مــیــشـه بعـد دوباره باز مــیــشـه
+ آهـان، خـب ایــنـطـوری کــه مــشـتـریــام کــمــتـر مــیــشـن
_ اره!

*مــکــالـمــه ای به وقـت امــروز:
+ امــیــر مــغـازه چـی شـد؟ پـلـمــپ شـد؟
_ نــــه
+ خـدارو شـکــر ولـی چـرا نـاراحـتـی؟
_ خـب پـلـمــپ مــیــشـد خـوب بود دیــگـه
+
عـه خـدا نـکــنـه پـلـمــپ شـه
_ اگـه مــیــشـد، چـنـدروز بیــکــار بودم، مــیــومــدم پـیــش خـانـومــم
+ بخـدا دیــوونـه ای!

برچسب ها: لاویانه ،
[ 15 دی 95 ] [ 17:01 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
13 / دی / 95
ســلـام
تـا چـنــد وقـت پـیــش هـرکـی مــیــگـفـت " نــوشـتـن یــادم رفـتـه " تـو ذهـنــم مــیــگـفـتـم اخـه چـطـور مــمــکـنــه؟ یــعـنــی چـی اصـلـا؟
امــا الـان بـه مــعـنــی واقـعـی کـلـمــه یــادم رفـتـه چـجـوری مــیــنــوشـتـم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـنــد وقـتـیــه کـه مــیــخـوام بـرم بـاشـگـاه!
امــا نــمــیــدونــم چـی!
از یــه طـرف بـدنــســازی خـیــلـی دوســت دارم ولـی چـون احـتـمــال مــیــدم ولـش مــیــکـنــم و شـل مــیــشـه، دودلـم مــیــکـنــه و راهـشـم تـا بـاشـگـاه یــکـم دوره
از طـرف دیــگـه هـم شـنــا دوســت دارم :)
فـاصـلـه تـا اســتـخـر هـم چـنــدان نــزدیــک نــیــســت!
امــا هـدف اصـلـیــم ایــنــه ایــن هـیــکـلـی کـه دارم تـکـون نــخـوره و مــثـلـا شـکـم و پـهـلـو نــیــارم :/
درگـیــرم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــهـویــی بـا بـرادرجـانــمــان مــیــریــم ســمــبـوســه پـزی!!
بـرادرشـکـمــویــمــان مــیــگـه چـرا اشـپـزی نــخـونــدی؟! خخخخ
مــنــم بـا غـرور مــیــگـم اصـلـا مــن زاده شـدم بـرا مــهـنــدســی! اســتـایــل رو بـبـیــن! هـیــچـی کـم نــدارم بـرا مــهـنــدس بـودن!
کــلـیـــک

برچسب ها: فاطمه_میپزد ،
[ 13 دی 95 ] [ 17:44 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
6 / دی / 95
اصـلـا هـمـیـن پـیـشـرفـت هـای جـزئـی، انـقـد بـه چـشـم مـیـان، کـه ادم دوسـت داره بـال دربـیـاره تـا تـهـران پـرواز کـنـه، بـوسـش کـنـه، بـرگـرده!
بـا مـشـورت مـن مـیـخـواد بـره سـرویـس طـلـای خـواهـرشـو بـخـره ازش!
امـا تـاکـیـد کـردم، بـعـدا مـیـفـروشـیـم، یـکـی دیـگـه بـا سـلـیـقـه خـودم مـیـگـیـریـم!!
چـقـد خـوبـه کـه بـه فـکـرمـه :)
و صـد بـارررر هـم مـیـپـرسـه، " فـاطـمـه تـو راضـی ای بـگـیـرم؟! "

برچسب ها: لاویانه ،
[ 6 دی 95 ] [ 15:06 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30/ آذر / 95

یلــــدا خیلی مبـــارک :)
مخصوصا برای خانومی ِ عزیزم، تبریک میگم :♥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با غرغر میگه خب اخه چرا نمیشه برات شب چله ای بیاریم؟!
اذان میشه و وسط حرفم میگه " اذان شد، دعا کنیم؛ بعد حرفتو بزن "
و َ بلند بلند دعا میکنه " خدایا، یه کار کن خانومم مال خودم شه! "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مغازه جدید گرفتن :)
و َ خدارو شکر حقوقش دوبرابر قبل شده
اما...
خیلی نگران و ناراحته...
میگه این پول ُ با هزارررر امید ُ ارزو واسه نامزدیمون جمع کرده بودم...
و َ قطعا اگه اصرار من نبود، مغازه نمیگرفت! خب تکلیف نامزدی که مشخص نیست! حداقل ازنظر کاری پیشرفت کنه و من از ذوق بمیرم!

برچسب ها: Successful days ;) ،
[ 30 آذر 95 ] [ 15:58 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30/ آذر / 95


ایــ↑ــن خیلی بده هـــا اما
ایــــن خیییلیییی خوبه! اصلا عـــــــــالـــــــی!


برچسب ها: لاویانه ،
[ 30 آذر 95 ] [ 15:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / آذر / 95
کسی سی پلاس پلاس بلده؟؟

ادامه مطلب

[ 21 آذر 95 ] [ 19:39 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
20 / آذر / 95
خدایا این قضیه رو دو دستی و در نهایت احترام سپردم به خودت...
بی زحمت استین بالا بزن و برام حلش کن
من یک عدد بنده حقیر توانایی هضم را دارا نیستم!
یا پشتم باش و همینجوری هلم بده جلویی تا رد شم، یا خودت از جلو برو و دستمم بگیر
قربون دستت
ممنون 

++ متفاوت ترین شنبه ی عمرم بود که دیگه نخواهم گذاشت تکرار شه! نخواهممممممممممممم

[ 20 آذر 95 ] [ 23:13 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
10 / آذر / 95
#انـدر احـوالـات اسـم فـامـیـل بـازی کـردن بـا یـه بـچـه کـه تـازه خـونـدن و نـوشـتـن یـاد گـرفـتـه دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه!
ع: اسـتـپ!
هـمـمـون: عـهـهـهـه بـمـیـرررر هـنـوز هـیـشـکـی نـنـوشـتـه! تـو از قـبـل مـیـنـویـسـی
حـسـیـن (هـمـون بـچـه): ع؟ گـل از ب بـگـو
ع: سـمـبـل!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن (بـا ذوقـی کـه انـگـار گـنـج پـیـدا کـرده): عـه ارهـهـهـهـهـهـهـه، مـیـوه بـگـو؟
ف: بـه
حـسـیـن: اهـااااااان هـلـو
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :|  :|  :|
حـسـیـن: یـه شـهـر بـگـو
م: سـیـسـتـان بـلـوچـسـتـان!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: عـه اذیـت نـکـن! بـایـد اولـش ب بـاشـه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ع: اهـان یـعـنـی مـثـل قـبـلـیـا کـه نـوشـتـی بـاشـه؟
حـسـیـن: آره، درسـت بـگـیـاااا
ف: تـبـریـز
حـسـیـن: نـه تـبـریـز دومـش ب داره!

ف: پـس سـمـبـل چـجـوری درسـتـه؟دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: بـرو بـابـا تـو خـنـگـی! خـب بـغـل م ، ب هـسـت!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :|  :|  :|
حـسـیـن: اَهـهـهـه شـهـر بـلـد نـبـودیـن، حـالـا اعـضـا بـدن بـگـیـن
ع: مـن کـه بـلـد نـیـسـتـم!
م: مـنـم
حـسـیـن: خـا نـگـیـنـنـن خـودم فـهـمـیـدم، بـوس!!!!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـتـی اشـیـاء نـوشـت بـوس پـلـاسـتـیـکـی!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
#حـالـا مـوقـع امـتـیـاز دادن!
ع: مـیـوه چـی نـوشـتـیـن؟
هـمـمـون: بـه
حـسـیـن: هـلـو!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ع: خـب مـاهـا 10 امـتـیـاز چـون حـسـیـن نـنـوشـتـه!
حـسـیـن: مـن 20 امـتـیـاز! مـیـوه مـن بـا شـمـاهـا فـرق داره :/
ع:شـهـر؟
ف: بـابـل!
حـسـیـن: مـنـم بـابـل/، بـده 5 !!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ف: عـه تـو کـه نـنـوشـتـه بـودی
حـسـیـن: الـان کـه نـوشـتـم :/
ع: اعـضـا بـدن؟
م: نـداریـم!
حـسـیـن: یـعـنـی تـو انـقـد گـیـجـیـیـیـی؟؟؟ خـب بـوس دیـگـه! هـورااااا مـن 20 !!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
هـمـمـون: :| :| :|
#بـعـد چـنـد دیـقـه!
حـسـیـن: اه ول کـنـیـن بـابـا! شـمـاهـا بـلـد نـیـسـتـیـن! گـنـد زدیـن بـه بـازی ://///

اصـلـا یـه ذره بـچـه نـابـودمـون کـرد
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

واسـه بـازی ِ یـه نـقـطـه، دو نـقـطـه!
نـوشـتـه " فـرخ قـاسـم! "
ع: حـسـیـن ایـن اسـمـا کـجـا 4 تـا نـقـطـه دارن ؟؟
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حـسـیـن: 2 بـه عـلـاوه 2 مـیـشـه چـنـد!؟ خـب 4 دیـگـهـ!!!!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

[ 10 آذر 95 ] [ 22:38 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
9 / آذر / 95
قانون حدیدمان :)
" برو بابا " ممنون 

+ بین من و امیر هیچ بحث و دعوایی نبوده! سوال نپرسید...

[ 9 آذر 95 ] [ 08:10 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / آذر / 95
سلام این اولین پست ِ آذر ماه ِ 95 است!
تو ماه قبل و قبلیش فقط 7 تا پست گذاشتم! فکرکن! یه ماه هایی 39 تا پست میذاشتم!!! اما حالا حتی دل و دماغ وب هم ندارم و همچنین وقت هم ندارم...
آذر خوب شروع نشد! اصلا!
تو تابستون، امیر بود که خانوادش ُ تحت فشار میذاشت که برا امر خیر بریم، حالا خانوادش امیر ُ تحت فشار میذارن که چرا جواب نمیدن؟!
حق دارن!
خانواده من بهشون قول دادن که دو روز دیگه زنگ بزنن و جواب نهایی رو بدن اما الان بیشتر از سه ماه از اون دو روز گذشته...
به مامانم گفتم " امیر تحت فشار ِ! زنگ بزن جواب ُ بده دیگه! دوتا گزینه بیشتر نداره! یا اره یا نه... اونا معطل ما نیستن که هی بپیچونیم! "
مامانمم بعد از کلی اصرار ِ من گفت " اولا من اصلا شماره ندارم بعدشم اونا میدونن جواب ما منفی ِ! "
گفتم " من بهت شماره میدم! حتی اگه منفی ِ هم زنگ بزن، بزار تکلیفش ُ بدونه. "
گفت " زنگ میزنم میگم تا با پایان خدمت نیومد، حق نداره، حتی بهت فکر کنه... "

فکرنکنم زنگ بزنه! چون باید با بابام هماهنگ کنه و احتمالا بابام نمیزاره زنگ بزنه...
ولی طفلی امیر، خیلی اذیت میشه
میگه هر روز داداشش ازش میپرسه چی شد؟ جواب دادن؟
مامانشم که کافیه بیاد خونه تا بپرسه!
خواهراشم همین که ببیننش میپرسن...
پیششون هم بد قول شدیم. هعـــی...
میشه دعا کنید؟

[ 5 آذر 95 ] [ 21:15 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / آبـــان / 95
~ امــیـر ـوآسـه کــآر دآنـشـجـوـیـی ِ دآنـشـگـآهـ رـفـتـم
+ خـب؟
~ ـهـیـچـی دیـگـه، مــیـرم
+ چـرـآ؟
~ چـرآ دآرِهـ؟؟
+ ـنـِمــیـخـوآد بــرـی
~ مــیـخـوآـم یـکــم ـمـُـسـتـقـل شـم
+ الــآن فـقـط بــهـ فـِکــر دَرسـت بــآشـ
~ بــه دـرسـَم کــآری نـدآرهـ، ـمــیـخـونـم
+ خـب خـسـتـِهـ مــیـشـی
~ نـمــیـشـَمـ!
+ آخـهـ تـو مـُـشـکــلــتـ چـیـهـ کــه بــِخـوآیـ کــآر کــُنـی؟
~ مــیـخـوآم ـحـداقـَل نـِصـفـ شـَهـریـم ُ خـودم بــدمــ
+ فـآطـمــهـ مــن کـِـه مــیـشـنـآسـمــِتـ، حـَداقـل وآـسـه مـَـن بــهـونـهـ نـیـآـر
~ خخخخخ ـنـه بــَهـوـنـه نـیـسـت
+ شـهـریـَتـ بــآ مــن
~ لــآزِـم نـکــردِـه!! مــآ کــه هـَنـوـز نـسـبــَتـی نـدآریـمـ، کــه تـو بــِخـوـآی تـرمــی یـِه تـوـمـَـن بــدی
+ نـسـبـَـتـ مــیـخـوآـی چـیـکــآـر؟! تـو خـآنـومـَـمی! شـهـریـتـَم ـبــآ مــنـِهـ

# لــَجـبــآزیـآتـَمـ خـوبــِه :) اـمــآ مــن لــَجـبــآزتـَرـم ;) ســِهـ روز ِ مــیـرَـمـ سـرِـکــآر

برچسب ها: لاویانه ،
[ 25 آبان 95 ] [ 15:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / آبـــان / 95
+ اـمـیـر ایـن عـکـس ُ بـزآرـم پـروفـآیـلـمـ؟
× نــــــه
+ عـِه امـیـرررر ـچـرآآ؟!
× مـیـگـمـ نــه
+ امـیـر ایـنـکـهـ چـیـزی مـعـلـوـم نـیـسـت
× مـن ـدوسـت نـدـآرم بـزـآری پـروفـآیـلـت
+ بـآـشـه :(
× فـاـطـمـم؟ نـآرآـحـت نـشـو
+ خـب تـو ـبـگـو چـرآ نـذآرمـ؟
× اذـیـت نـکـن خـآنـومـمـ
+ بـآـشـه
× خـب مـن دـوسـت نـدآرـم کـسـی مـوهـآیـ خـآنـومـمـو بـبـیـنـهـ، ـبـعـدشـم بـآـشـه نـه! بـگـو چـشـمممـ
+ چـشـمـ

# تـو اـگـه غـــیـرتـ نـدآشـتـی کـهـ نـفـسـ مـن نـمـیـشـدـی...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 25 آبان 95 ] [ 15:40 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
22 / آبـــان / 95
وـآرد بـرهه جـدیـدی از زندـگیـم شدم که خـیلیــم دوسشـ دـآرم :)

برچسب ها: Successful days ;) ،
[ 22 آبان 95 ] [ 19:57 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
21 / آبـــان / 95
نشد که بیان :/

+ چرا تا الان از برچسب استفاده نمیکردم؟!

[ 21 آبان 95 ] [ 16:50 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
18 / آبـــان / 95
سـلـآم
چـقــد کـم مــیـآم وب! اصـلـا از مــن بـــعــیـد بـــودآآآآ
ایـن روزآ هـمــشـشـش مــهـمــون دآریـم!
مــآمــآنــم کـه دیـگـه کـآمــل فـهـمــیـده بـــآ امــیـر درارتــبـــآطـم و خـیـلـــی بـــرآم تــعــجـب آوره کـه نــمــیـگـه بـــآهـآش حـرف نــزن!!!
اون روز کـه قــرآر بـــود امــیـر بـــیـآد بـــیـمــآرسـتــآن مــلـآقــآت و نــشـد! حـآلـآ نــآرآحـتــه کـه کـآش مــیـشـد! و فـکـرمــیـکـنــه تــو نــظـر مــآمــآنــم و بـــآبـــآم بـــدقــول شـده و خـیـلــــی حـسـآسـه کـه کـسـی بـــدقــول بـــدونــش...
امــشـب مــآمــآنــم ازم پـرسـیـد بـــآ کـی قــرآر بـــود بـــیـآد؟ گـفـتــم نــمــیـدونــم! پـرسـیـد چـقــد حـرف مــیـزنــیـد و از ایـن مــدل سـوالـآ...
دیـدم حـتــمــا بـــد شـد کـه امــیـر نــیـومــد! حـرفـآی مــآمــآنــم ُ بـــهـش گـفـتــم، گـفـت چـه بـــد شـدآآآ حـداقــل زنــگـم نــزدم...
حـآلـآ تــصـمــیـم گـرفـتــه فـردآشـب زنــگ بـــزنــه خـونــمــون، جـمــعــه هـم احـتــمــآلـا بـــیـآد خـونــمــون...
بـــهـش مــیـگـم تــنــهـآ نــیـآ کـه بـــآز بـــهـونــه نــشـه کـه
تــنــهـآ اومــدی... مــآمــآنــش نــمــیـآد! یـعــنــی تــنــهـآ نــمــیـآد بـــآیـد یـکـی از خـوآهـرآشـم بـــآشـن کـه بـــه نــظـرم نــمــیـآن!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـمــیـن یـه جـمــلـه ی سـآده کـه هـیـچ مــعــنــی ای نــدآره یـعــنــی کـلـی حـمــآیـت! یـعــنــی پـشـتــمــههههههه   کـلـیــک


پ.ن : قضیه خواهرش حل شد! کلیــک
بعدا خبرشو میدم که چی شد...

برچسب ها: لاویانه ،
[ 18 آبان 95 ] [ 22:46 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
15/ آبـــان / 95
امـــروز 15 آبــآن بــود! ســآلـگـرد نــامـــزدی ِ مـــآمـــآنــم ایـنــآ !
آبــان ِ دوســت دآشـتـنــیـم :)
نــیـمـــه ای از آبــان گـذشـت! چـه زود وآقـعـا
12 آبــآن وآرد 5 ســآل شـدیـم!
دروآقـع الـآن 4 ســآل و ســه روزیـم!
تـو مـــوقـعـیـتـی نــبــودم کـه بــخــوآم پـســت بــزآرم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 آبــآن، ســآعـت 1 هـمـــآهـنــگـی ِ قـطـعـی شـد کـه ســاعـت ِ مـــلـآقـآت، بــیـآد مـــلـآقـآت مـــآمـــآنــم!
امـــآ طـی یـه حـرکـت وآقـعـااااا یـهـویـی مـــآمـــآنــم مـــرخــص شـد و رفــت خــونــه دآیـیـم!!! مـــآمـــآنــم گـفــت بــهـش بــگـم بــیـآد خــونــه دآیـیـم! امـــآ خــب خــجـآلـت کـشـیـد و نــیـومـــد!
و َ ایـن روزآ هـمـــه ازم مـــیـپـرســن اومـــد مـــلـآقـات؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــآبــآم امـــروز ســر ســفــره مـــیـگـه خــونــه بــدون مـــآمـــآن اصـلـا صـفــآ نــدآره :♥

[ 15 آبان 95 ] [ 21:56 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
5 / آبـــان / 95
بـهـم مــیــگـه جــوجــه کــوچـولـوی ِ مــن ^_^
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـهـم مــیــگـه آخـه خـنــگـولـآرو چـه بـه دآنــشــگـآه خـخـخ!
خـودش خـنــگـول ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـو ایــنــسـتـآ گـنــد زدم :/
فــدآی سـرم!
بـه لـطـف خـدآ لـو نــخـوآهـم رفــت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـمــو مــهـدی بـهـم مــیــگـه تـو مــآیــه افــتـخـآرمــونــی ^.^
مــن
کــه مــآیــه افــتـخـآر نــیــسـتـم امــآ بـه داشــتـن عـمــو مــهـدیــم افــتـخـآر مــیــکــنــم!
اصـلـا انــقـدی کــه دلـم مــیــخـوآسـت بـه عـمــو مــهـدی مــَحــرَم بـآشــمــآ هـیــچـی نــمــیــخـوآد!
چـقـد پـیــرتـر شــده! کــآش خـآنــومــش خـوب شــه و قـطـعـا مــیــشــههههه :)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلـم گـوشــی جــدیــد مــیــخـوآد :/
امــآ هـمــیــن الـآنــشــم 7 مــیــلـیــون خـرج دآرم! 
اسـمــی از گـوشــی بـیــآرم، تـیــکــه بـزرگـم مــیــشــه گـوشــم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یــه هـفــتـه اس دارم ++C کــوفــتـی رو نــصـب مــیــکــنــم! اه نــمــیــشــه!
شــآیــدم بـآ ویــنــدوز 10 سـازگـآر نــیــسـت! امــآ مــن کــه آخـریــن ورژنــش رو نــصـب مــیــکــنــم!
دلـم نــمــیــخـوآد بـرم بـیــرون بـرآم نــصـب کــنــه :/
انــقـد ایــنــسـتـآل مــیــکــنــم تـآ درسـت شــه! دیــگـه نــهـآیــتـش ویــنــدوزم مــیــپـره!
خـیــر ِ سـرم کــآمــپـیــوتـری ام! نــبـآیــد بـبـرم بـیــرون بـگـم آقـا بـرنــآمــه بـرآم نــصـب کــن! بـهـم مــیــخـنــده
اصـلـا مــن دلـم هـمــون #C مــیــخـواد!
امــآ نــه اونــم نــمــیــخـوآم!
چـون اونــم نــدآرمــ! خـخـخـخ
بـآیــد ویــژوآل اسـتـودیــو رو نــصـب کــنــم تـآ عـآشــق هـمــه زبـآن هـآی بـرنــآمــه نــویــسـی بـشــم 

[ 5 آبان 95 ] [ 17:02 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
30 / مـهــر / 95
روز اول دانــشـگـاه خـوب بـود! خـوشـم اومـد
بـرنــامـه ســازی کــه از هــمـون اول عـاشـقـش بـودم
! بـا #C (ســی شـارپ) دنــیــایــی داشـتـم بـرا خـودم! اصـلـا بـرنــامـه مـیــنــوشـتـمـا انــگـار فـیــل هــوا مـیــکــردم!
حـالـا ++C
(ســی پـلـاس پـلـاس) مـیــخـونــیــم! دوســش دارم :)
اســتـادش هــم خـیــلـی خـوبـه

ســیــســتـم عـامـل هــم هــمـون اســتـاد بـرنــامـه ســازی ِ
! تـئـوری مـیــگـه و مـیــره :/
اصـلـا درســایــی کــه عـمـلـی ِ ، تـئـوری نــمـیــفـهــمـم
!

قـبـل کــلـاس ِ فـارســی عـمـومـی هــی بـچـه هــا بـد گـفـتـن از اســتـادش
! گـفـتـم الـان مـیــاد یــه هــیــولـا مـیــبـیــنــم!
بـرخـلـاف تـصـورم خـوشـم اومـد ازش
! شـوخ و بـاحـال!
ولـی هــمـون مـوقـع کــه درس مـیــده هــمـون مـوقـع هــم مـیــپـرســه و آبـرو ادم ُ مـیــبـره
:/

پـنــجـشـنــبـه هــا بـا دوســتـای دبـیــرســتـانــم کــلـاس دارم
! امـا شـنــبـه و یــکــشـنــبـه بـا اونــا نــیــســتـم! نــمـیــدونــم کــســی ُ خـواهــم شـنــاخـت یــا نــه خـخـخ

+ ســر ِ قـولـی کــه بـهــت دادم هــســتـمـمـم هــرچـنــد کــه هــمـه مـیــگـن وقـتـی رفـتـم دانــشـگـاه عـوض مـیــشـم! امـا مـحـالـه بـزنــم زیــر قـولـی کــه بـه آقـای عـشـق جـانــم مـیــدم

++ اَبـروهــا رو هــم یــکــم صـفـا دادم
!

[ 30 مهر 95 ] [ 13:17 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
28 / مـهــر / 95

[ 28 مهر 95 ] [ 22:22 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
25 / مـهــر / 95
هیـــــچ وقـــت کار امروزت یادم نـــــمیره!
قرار بود الان سرکلاس باشم مثلا!
من که حتی شده ورودی بهمن میرم ولی بالاخره یه جایی نیشمو بهت میزنم، مطمئن باش!
برام فرقی نمیکنه چه نقشی تو زندگیم داشتی و داری!

[ 25 مهر 95 ] [ 10:35 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
24 / مـهــر / 95
چـقـد رآضـی کــردن بــآبــآم سـخـت بــود وآسـه دآنــشــگــآه!
مـــیــگــفـت الــآ و بــلــآ بــآبــل! بــآلــاخـره رآضـی شــد!
دیــگــه احـتـمـــآلــا فـردا مـــیــرم سـرکــلــآس! اووووف

+ چـقـد نــذر کــرده ایــن چـنــد وقـتـه ♥:
خـدآ قـبــول کــنــه

+ شــآم غـریــبــآن شــمـــع روشــن کــردم!
یــکــی از دوسـتـآم پـآرسـآل از یــکــی دیــگــه شــمـــع نــذری گــرفـت کــه اگــر حـآجـت گــرفـت سـال بــعـد 72 تـآ شــمـــع بــیــآره! حـآلــآ شــمـــع هـآشــو آورده بــود :) جـهـت مـــحـکــم کــاری 2 تـآ شــمـــع روشــن کــردم تـآ بــشــه 144 تـآ خـخـخـخ

+ بــآز هـم بــرآ ثـبــت نــآم تـو سـآیــت دآنــشــگــآه از کــآرتـش اسـتـفـآده کــردم  ^__^
و َ نــآرآحـت مـــیــشــه از ایــنــکــه ازش پـرسـیــدم شــمـــآره حـسـآبــت ُ بــدم؟

+ ج مـــیــگــه هـمـــونــجـوری کــه تـو مـــتـقـآعـدم کــردی بــری دآنــشــگــآه آزآد، مـــنــم مـــتـقـآعـدت مـــیــکــنــم بــهـش جـوآب مـــنــفـی بــدی بــه دلــیــل سـربــآزی :(
نــبــآیــد ایــنــآرو بــهـش بــگــم حـتـمـــا نــآرآحـت مـــیــشــه! پـس، مـــیــمـــونــه تـو دلــم تـآ وقـتـی کــه سـآلــهـآ بــعـد بــه هـمـــه دنــیــــآ ثـآبــت کــردیــم و دآریــم از خـآطـرآتـمـــون حـرف مـــیــزنــیــم بــهـش بــگــم ^.^
حـتـمـــا هـیــجـآن داره! :)))

+ ف بــعـد 5 سـآل اصـرآر، دیــشــب بــهـم گــفـت چـرآ بــه دآدآشــم جـوآب مـــنــفـی دآدی؟ و بــآ یــه حـآلــت مـــظـلــوم و آروم مـــیــگــه تـو حـتـی نــدیــدیــش! اون هـنــوز هـم اسـم هـیــچ دخـتـری بــجـز تـورو بــه زبــون نــیــآورده! و مـــنــی کــه مـــیــگــم وقـت ایــن حـرفـآ گــذشــتـه و الــآن دیــگــه هـمـــه مـــیــدونــیــن مـــن تـمـــوم تـمـــرکــزم رو یــکــی دیــگــس! مـــیــگــه آره عـآشــقـی! الــهـی خـوشــبــخـت شــی ولــی دآدآش مـــن قـبــل از ایــنــکــه اون بــیــآد پـیــشــنــهـآد دآد!
رآسـت مـــیــگــه! چـنــد مـــآه قـبــل! دلــش ُ شــکــونــدم! :( کــآش حـرفـی از کــس دیــگــه نــمـــیــزدم! خـب هـمـــه مـــیــدونــن لــآزم بــه تـاکــیــد نــبــود!

+ دیــشــب، یــه شــب خـیــلــی خـیــلــی مـــتـفـآوت! چـیــزی از کــسـی دیــدم کــه حـتـی فـکــرشــم نــمـــیــکــردم! ×_× چـیــزی کــه ابــدا انــتـظـآرش ُ نــدآشــتـم!
امـــیــدوآرم تـا حـدی خـلــاصـه نــنــویــسـم کــه بــعـدا خـودمـــم مـــیــخـونــم نــفـهـمـــم چـی نــوشــتـم! D:

[ 24 مهر 95 ] [ 23:33 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
23/ مـهــر / 95
هیج اتفاق خاصی نیوفتاده!
طبق معمول! شوخیای مامان درباره امیر!
تاسوعا و عاشورای امسال امیر طبق سال های قبل نیومد شهرمون!
احتمال داد خانوادم ببیننش و تارف خونه کنن که نه بتونه قبول نکنه نه روی اومدن داشته باشه!
اصرار هم نکردم بیا :/

شنبه میرم دانشگاه ازاد ِ شهرمون ثبت نام کنم! چیزی که امیر میخواست خیلی یهویی بهش رسید! البته اگه ثبت نامم کنن و ورودی مهر شم

 اصلا حوصله وب ندارم! شاید برگشتم!

[ 23 مهر 95 ] [ 16:08 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
12 / مـهــر / 95
47 ماهگیمون مبارک

[ 12 مهر 95 ] [ 18:12 ] [ مهندس خنگولو ] [ نظرات () ]
صفحات وب